wz

 


Naša milá úradníčka Obecného úradu, pani  Guliková Zdenka

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon neupravuje.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal.

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade.


Gyula Bárdos
Rok narodenia – 1958
navrhla ho SMK, občiansky kandidát, podporilo ho aj 16 poslancov
Bol poslancom Národnej rady SR, strana sa však vo voľbách v rokoch 2010 a 2012 nedostala do parlamentu. Gyula Bárdos pôsobí vo vedení SMK.

Ján Čarnogurský
Rok narodenia – 1944
občiansky kandidát
Založil KDH a na jeho čele stál v rokoch 1990 – 2000. Bol predsedom vlády SR aj ministrom spravodlivosti. V roku 2000 odišiel z politiky a založil si advokátsku kanceláriu.

Pavol Hrušovský
Rok narodenia – 1952
navrhlo ho KDH, zbieral tiež podpisy občanov
Je poslancom parlamentu a bývalým predsedom KDH. Dvakrát (2002–2006, 2011–2012) bol predsedom Národnej rady SR.

Andrej Kiska
Rok narodenia – 1963
občiansky kandidát
Podnikal so splátkovými spoločnosťami Triangel a Quatro. Je spoluzakladateľom charitatívnej organizácie Dobrý anjel, v máji 2013 svoje pôsobenie v nej ukončil.

Milan Kňažko
Rok narodenia – 1945
občiansky kandidát, podporilo ho 19 poslancov
Herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí a exriaditeľ TV JOJ bol jednou z tvárí nežnej revolúcie.

Radoslav Procházka
Rok narodenia – 1972
občiansky kandidát
Je poslancom NR SR. Advokát a vysokoškolský pedagóg kandidoval za poslanca za KDH, to však vo februári 2013 opustil. V parlamente bol predseda Ústavnoprávneho výboru (2010–2012).

Milan Kňažko
Rok narodenia – 1945
občiansky Rok narodenia – , podporilo ho 19 poslancov
Herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí a exriaditeľ TV JOJ bol jednou z tvárí nežnej revolúcie.

Peter Osuský (Vzdal sa kandidatúry na prezidenta SR 29.1.2014!
Podporuje Procházku
)
Rok narodenia –  1953
kandidát – SaS
Kandiduje na post prezidenta za stranu Sloboda a Solidarita. Lekár a pedagóg, bývalý predseda Demokratickej strany, zakladateľ Občianskej konzervatívnej strany a od roku 2012 člen strany SaS.

Robert Fico
Rok narodenia – 1964
kandidát Smeru
Ľavicový politik, ktorý v roku 1999 založil stranu Smer, a zároveň je jej šéfom, vo funkcii premiéra Slovenskej republiky je druhýkrát (2006 – 2010, 2012 – doteraz).

Jozef Behýl
Rok narodenia – 1957
občiansky kandidát
Venuje sa najmä tretiemu sektoru, je predsedom dozornej rady občianskeho združenia Občiansky parlament a je predsedom Stálej konferencie organizácií tretieho sektora. Vlastní realitnú kanceláriu.

Viliam Fischer
Rok narodenia – 1938
občiansky kandidát
Kardiochirurg, bol šéfom lekárskeho tímu, ktorý uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku.

Ján Jurišta
Rok narodenia – 1944
kandidát KSS, zbieral podpisy občanov
Je dlhodobo poradcom predsedu KSS. Kedysi bol členom Strany demokratickej ľavice. Jurišta je vysokoškolský pedagóg, bol tiež veľvyslanec v Argentíne.

Stanislav Martinčko
Rok narodenia – 1952
občiansky kandidát
Nominovala ho Koalícia občanov Slovenska (KOS), ktorá má sídlo v Košiciach.

Milan Melník
Rok narodenia – 1938
občiansky kandidát
Vedec, ktorý už v prezidentských voľbách jedenkrát kandidoval. V roku 2009 sa neúspešne uchádzal o tento post ako občiansky kandidát s podporou ĽS-HZDS.

Helena Mezenská
Rok narodenia – 1973
občianska kandidátka
Poslankyňa parlamentu za OĽaNO od roku 2012.

Jozef Šimko
Rok narodenia – 1951
občiansky kandidát
Je právnik a od roku 2010 pôsobí na poste primátora Rimavskej Soboty. Pôsobil ako podpredseda Hnutia za demokraciu, ktoré založil Ivan Gašparovič. Je poslancom banskobystrickej župy

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov.

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky, dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej republiky a hlasovací lístok.

Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov označí volič na hlasovacom lístku kandidáta, za ktorého hlasuje. Označenie sa vykoná tak, že volič pri vybranom kandidátovi urobí značku „X" v rámčeku pred priezviskom kandidáta. Po označení kandidáta vloží volič hlasovací lístok do obálky.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho upravil hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacím lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Voličský preukaz

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky.

O vydanie voličského preukazu môže požiadať
osobne,
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
písomne alebo
elektronicky (e-mailom).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

Volebná komisia
obce Horné Chlebany

Predsedníčka volebnej komisie

Novotná Janka Horné Chlebany

Členovia volebnej komisie

Filip Ďatelinka  Horné Chlebany

Šupová Mária  Krušovce

Mária Novotná  Horné Chlebany

Milan Švec Horné Chlebany

Klembarová Zuzana  Horné Chlebany

Medová Mária Horné Chlebany

Július Bošanský z Krnče

Helenka Borisová  Horné Chlebany

Pohoda počas volieb...

 

Prvovolič Filip Ďatelinka
Dlhoročne činná občianka pre blaho obyvateľov našej obce,
pani Helenka Borisová


Volička: Agnesa Vražbová  Horné Chlebany
(fotí Filip Ďatelinka)

Voliči odchádzajú z volebnej miestnosti do svojho domova...Július Kubík

Július Kubík - posledné rozhovory so zosnulým kandidátom na prezidenta SR 2014

http://www.youtube.com/watch?v=jVxXyLiYMds

Zverejnené: 31.05.2013
Július Kubík - zomrel kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli zbierať podpisy potrebné na prezidentské voľby tohto veľkého človeka. Prvého kandidáta v histórii Slovenska a Českej republiky, ktorý sa v prípade zvolenia vopred vzdal prezidentského platu v prospech sociálnych a dobročinných potrieb. Opustil nás posledný akreditovaný novinár v ženevskom OSN, ktorý zastupoval Slovenskú a Českú republiku, ale aj tvorca technických a ekologických riešení potrebných pre zdravý život na nezničenej planéte. Väčšinu života síce prežil v zahraničí, no neboli mu ľahostajné problémy slovenského národa a obyčajných ľudí, aj keď sa so švajčiarskym dôchodkom mohol už len zabávať nad politickým bordelom a rozkrádaním štátneho majetku skorumpovaného Slovenska. Tento krátky filmík venujem všetkým, čo mu držali palce, všetkým, ktorí podobným spôsobom bojujú za spravodlivosť, a tým, ktorí v týchto podmienkach ešte vydržali pracovať, starať sa o svoje rodiny a neodísť zo Slovenska. Juraj Trstenský

Výsledky prezidentských volieb 2014

Prvá priama voľba prezidenta sa konala v máji 1999 a občania si v nej zvolili Rudolfa Schustera. V druhej v apríli 2004 a tretej v apríli 2009 vyhral Ivan Gašparovič.
Jeho funkčné obdobie sa končí 15. júna 2014, keď inaugurujú nového pána prezidenta.

Tohtoročné enormné množstvo kandidátov v prezidentských voľbách nevypovedá o kvalite, ale o kríze volieb i prezidentského úradu. „Prečo toto znášame? Niektoré ich prejavy v štýle, "keby som ja bol prezidentom“ pripomínali debatu na psychologickej klinike, pretože tam je viac Ježišov a Napoleonov,“ vyjadril sa vo volebnom vysielaní televízie Markíza politológ Eduarda Chmelár.


15.3.2014

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 409 793 bolo platných 1 899 332 hlasov.

Róbert Fico získal 531 919 hlasov (28 percent).
Víťaz prvého kola pán Robert Fico dosiahol najlepší výsledok v obvode Svidník (48,35 percenta),
v Čadci (46,09 percenta) a
v Topoľčanoch (46,02 percenta).
Najnižší podiel hlasov získal v Dunajskej Strede (5,06 percenta),
v Komárne (9,68 percenta),
v Senci (15,18 percenta) a
v Bratislave, kde premiéra volilo 16,32 percenta voličov.

Andreja Kisku volilo 455 996 občanov (24 percent).
A. Kisku volilo najviac ľudí v Poprade, kde dostal 39,53 percenta hlasov.
V Kežmarku ho podporilo 37,36 percenta voličov a
v Senci 30,14 percenta.
V druhom kole mal najslabšie výsledky vo Vranove nad Topľou (15,59 percenta) a
vo Svidníku (15,83 percenta).
Platných odovzdaných hlasov bolo 1 899 332 (účasť 43,4 percenta).

Na treťom mieste
Radoslav Procházka, získal 403 548 hlasov (21,24 percenta).
R. Procházka bodoval najviac v Námestove, kde ho podporilo 31,49 percenta voličov.
Najslabší výsledok zaznamenal v Dunajskej Strede (7,13 percenta).
M. Kňažko dostal najviac hlasov v Bratislave (26,58 percenta),
najmenej vo Svidníku (4,61 percenta).

Nasleduje
Milan Kňažko so ziskom 244 401 hlasov (12,86%),
za Gyulu Bárdosa hlasovalo 97 035 voličov (5,10 percenta).
Pavol Hrušovský dostal 63 298 hlasov (3,33 percenta) a
Helena Mezenská 45 180 hlasov (2,37 percenta).
Ostatní zo štrnástich kandidátov nezískali ani percento hlasov.
Jána Jurištu volilo 12 209 ľudí,
Ján Čarnogurský dostal 12 207 hlasov (obaja 0,64 percenta).
Viliama Fischera podporilo 9 514 ľudí (0,5 percenta),
Jozef Behýl získal 9 126 hlasov (0,48 percenta),
Milana Melníka volilo 7 678 ľudí (0,4 percenta),
Jozefa Šimka 4 674 ľudí (0,24 percenta).
Posledný z kandidátov skončil Stanislav Martinčko, ktorý získal 2 547 hlasov (0,13 percenta).

Zaujímavosti, čo sa dialo...

Prvá potvrdená zápisnica z volebného okrsku bola z obce Potoky v obvode Stropkov.
Posledná prišla zo Šale dvanásť minút po polnoci.
Posledná zápisnica volebného obvodu bola z Bratislavy.
Obvod s najvyššou volebnou účasťou bol Senec, kde prišlo voliť 53,75 percenta voličov a
Bratislava s 53,25 percentnou účasťou.
Najnižšia účasť bola v Trebišove (32,27 percenta) a
v Rimavskej Sobote (33,31 percenta).
Z obcí volilo najviac ľudí v obci Sútor v obvode Rimavská Sobota, volilo tam 94,72 percenta oprávnených voličov.
Úplne najnižšiu účasť zaznamenali na košickom sídlisku Luník IX, kde volilo 1,56 percenta ľudí.
Druhá najnižšia účasť bola v obci Lomnička v obvode Stará Ľubovňa, kde k urnám prišlo 6,56 percenta ľudí oprávnených voliť.

V rodnej obci súčasného pána premiéra Roberta Fica v Hrušovanoch v Topoľčianskom okrese volila viac ako polovica voličov.
Prišlo voliť 438 ľudí, čo je 48-percentná účasť a z toho Fico získal 275 hlasov.

Po prvý raz v živote mohlo svoje voličské právo využiť približne 18-tisíc prvovoličov. Ide o občanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov.

Prvé kolo prezidentských volieb zatiaľ poznamenali škandál s viacnásobným hlasovaním.
V obci Jedlinka vo volebnej miestnosti skolaboval dôchodca, ktorý neskôr v sanitke zomrel.
Okrem toho sa zhoršilo počasie a bola víchrica, ktorá strhávala strechy a povalila stromy.
Volebnú miestnosť kvôli zhoršenému počasiu a výpadkom prúdu vo Veľkej Lomnici zatvorili o hodinu neskôr a to o 23.00.

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 sú dostupné na webových stránkach: Voľby SR: www.volbysr.sk  a na webe Štatistický úrad: www.statistics.sk.

Komu a koľko hlasov sme dali
v Horných Chlebanoch

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

KANDIDÁTI SNS VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU:


1/ Danko Andrej, JUDr., 39 r., predseda SNS, advokát

2/ Rafaj Rafael, Mgr., 54 r., prvý podpredseda SNS, mediálny poradca, bývalý poslanec v NR SR za SNS v niekoľkých funkčných obdobiach, predseda poslaneckých klubov SNS v NR SR, exhovorca SNS

3/ Paška Jaroslav, Ing. Arch., 59 r., poslanec Európskeho parlamentu za SNS, pedagóg

4/ Tittel Dušan, Ing., 47 r., manažér, prezident ÚLK, bývalý reprezentant SR vo futbale

5/ Antošová Eva, Ing., 49 r., generálna manažérka, konateľka, bývalá poslankyňa NR SR, exposlankyňa v Nitrianskom samosprávnom kraji, bývalá primátorka

6/ Konárik Karol, Ing., 32 r., podnikateľ, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja

7/ Farkašovský Karol, PhD., 58 r., riaditeľ, projektový a komunikačný manažér, novinár, lektor,
moderátor , zahraničnopolitický komentátor v elektronických médiách -v tom v BBC

8/ Kapusta Pavel, Mgr., 44. r., šéfredaktor Extra Plus, novinár

9/ Chovan Vladimír, Ing., 50 r., generálny riaditeľ poľnohospodárskej spoločnosti, bývalý
minister pôdohospodárstva, podpredseda agrárno-potravinárskej sekcie SOPK

10/ Zanovit Tomáš, PaedDr., 30 r., zriaďovateľ súkromnej základnej a materskej školy, poslanec mestského zastupiteľstva v Martine, poslanec Žilinského samosprávneho kraja

11/ Fedor Pavol, prof. Ing., PhD., 57 r., vysokoškolský pedagóg, vedec, profesor na Technickej univerzite v Košiciach

12/ Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., 55. r., traumatológ, vysokoškolský pedagóg, súdny znalec, športový lekár, predseda krajskej rady SNS Trenčín

13/ Andel Marián, PhDr., 63 r., predseda Nezávislého združenia dôchodcov Slovenska, zakladajúci člen obnovenej SNS v r. 1990, participátor príprav vzniku nezávislej Slovenskej republiky, bývalý podpredseda vlády SR, bývalý podpredseda NR SR.

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu
16.3. 2014 - kytička bielych fialiek z našej z záhradky  k mojim narodeninám...

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz