wz
http://www.minv.sk
http://www.minv.sk/?volby-ep

Voľby do Európskeho parlamentu 2014
Právo voliť do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú
► občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
► občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
► občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

Ako voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu?

Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia! Využi svoj vplyv a vyber si, kto bude rozhodovať v Európe!
V druhej najväčšej demokratickej voľbe na svete môže 400 miliónov občanov rozhodnúť o novom Európskom parlamente. 751 poslancov EP, ktorí sa v júli ujmú funkcie, určí nielen smerovanie európskej politiky na nasledujúcich päť rokov, ale tiež zvolí šéfa exekutívy EÚ, predsedu Európskej komisie. Na Slovensku sa voľby uskutočnia v sobotu 24. mája. Slováci si zvolia 13 poslancov EP.

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden hlasovací lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Voličský preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách obce.
O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať
► osobne,
► prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); ► splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
► písomne alebo
► elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení volič uvedie svoje
► meno a priezvisko,
► rodné číslo,
► adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
►meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje
► meno a priezvisko,
► rodné číslo,
► adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
► korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.
Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne.

PREČO ÍSŤ VOLIŤ?

Od prijatia Lisabonskej zmluvy v roku 2009 má Európsky parlament väčšie právomoci - vymenúva členov Európskej komisie i jej predsedu, ale významne sa podieľa aj na tvorbe legislatívnych opatrení. Aj tvoj hlas má silu!

AKO VOLIŤ

Dňa 24. mája 2014 o 7.00 do 22.00 je potrebné dostaviť sa do volebnej miestnosti vo vašom volebného okrsku, kde ste zaregistrovaní - preukázať sa musíte občianskym preukazom. Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, je potrebné VOPRED si vybaviť voličský preukaz na mestskom/obecnom úrade vášho trvalého bydliska, najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách obce.
Priamo pri voľbe si môžete vybrať JEDNU z 29 kandidátok politických strán, pričom každá kandidátka bude obsahovať maximálne 13 mien kandidátov. Na kandidátke môžete zakrúžkovať čísla maximálne 2 kandidátov. Kandidátku potom vložíte do obálky, uzavriete a obálku vhodíte do volebnej urny.
V prípade ďalších otázok a nejasností môžete kontaktovať aj Odbor volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR: ovrps.svs@mvsr.vs.sk

Ústredná volebná komisia

Predseda
PhDr. Dušan Štrauss, PhD. Národ a Spravodlivosť- naša strana

Členovia
Ing. Pavol Baxa Kresťanskodemokratické hnutie
JUDr. Emil Bosák Strana občianskej ľavice
Ing. Imrich Csontos Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemo-krata Szövetség
Ivan Čavajda VZDOR - strana práce
JUDr. Miloslava Čutková Strana moderného Slovenska
Ing. Iveta Danielová PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Mgr. Stanislav Dermek 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Martina Gáliková NOVÝ PARLAMENT
Mgr. Milan Horčičák Magnificat Slovakia
JUDr. Vladimír Hudec Strana demokratického Slovenska
Ing. Juraj Janošovský ÚSVIT
Martin Jóna Strana zelených
Ing. Gabriel Karácsony PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
Ing. Zoltán Kása Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Mgr. Ing. Ján Keselý Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
JUDr. Róbert Madej, PhD.SMER - sociálna demokracia
MVDr. Eduard Morvay Slovenská ľudová strana
JUDr. Karol Nagy MOST-HÍD
Mgr. Peter Odehnal OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
JUDr. Andrej Pitoňák Sloboda a Solidarita
Mgr. Milan Polešenský EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Martina Pružincová KRESŤANSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
JUDr. Martina Stodolová Slovenská národná strana
RSDr. Štefan Škrabák Komunistická strana Slovenska
PaedDr. Jana Vološinová Strana TIP
Patrik Zvonár DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
Ing. Eva Chmelová
zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia (ÚVK) zaregistrovala 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádza spolu 333 kandidátov. Pôjde o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V posledných voľbách, ktoré sa konali v roku 2009, bola na Slovensku najnižšia volebná účasť v rámci celej EÚ. Voliť sa odhodlalo len 19,64% oprávnených voličov.
Slovensko v súčasnosti zastupujú v EP 13 poslanci: Monika Flašíková Beňová, Monika Smolková, Katarína Neveďalová, Boris Zala a Vladimír Maňka (Smer-SD), Eduard Kukan a Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Anna Záborská a Miroslav Mikolášik (KDH), Edit Bauer a Alajos Mészáros (SMK), Jaroslav Paška (SNS) a Sergej Kozlík (ĽS-HZDS).

§ 42
Nároky kandidátov podľa Zákona

● č. 331/2003 Z.z. z 10. júla 2003 o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 324/2004 Z.z., zákona č. 464/2005 Z.z.,
● zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 599/2008 Z.z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z.z., zákona č. 58/2010 Z.z.,
● zákona č. 204/2011 Z.z. a zákona č. 495/2013 Z.z.

Nároky kandidátov
(1) Okolnosť, že niekto je kandidátom, mu nesmie byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Kandidát má právo, aby mu odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám zamestnávateľ, u ktorého je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, poskytol pracovné voľno. Činnosť registrovaného kandidáta je prekážkou v práci z dôvodov všeobecného záujmu ako iný úkon vo všeobecnom záujme.20)
(2) Pri poskytovaní náhrady mzdy kandidátom politických strán alebo koalícií a pri náhrade vyplatenej mzdy zamestnávateľovi sa postupuje podľa osobitného predpisu.23) Zamestnávateľ uplatňuje náhradu vyplatenej mzdy u politickej strany alebo koalície, na kandidátnej listine ktorej je kandidát uvedený.
(3) Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, vyplatí náhradu mzdy politická strana alebo koalícia, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
(4) Náhrada mzdy kandidáta sa vypočíta podľa § 41 ods. 2.
§ 43
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)
Výdavky spojené s voľbami do Európskeho parlamentu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2) Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra a Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3) Na úhradu výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu sa obvodnému úradu, obci a krajskej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky poskytujú preddavky.
(4) Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán alebo koalícií spojené s vysielaním politickej reklamy alebo umiestňovaním politických plagátov.

Nitriansky kraj má spolu: 742 volebných komisií
Obvodná volebná komisia TOPOĽČANY má 89 miestnych volebných komisií

Zoznam kandidátov uvedených
na zaregistrovaných kandidátnych listinách

1 NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
2 Kresťanskodemokratické hnutie
3 SMER - sociálna demokracia
4 Slovenská ľudová strana
5 Národ a Spravodlivosť- naša strana
6 Magnificat Slovakia
7 DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
8 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
10 Strana TIP
11 Ľudová strana Naše Slovensko
12 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
13 NOVÝ PARLAMENT
14 MOST-HÍD
15 Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
16 Strana demokratického Slovenska
17 Strana zelených
18 VZDOR - strana práce
19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
20 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
21 Sloboda a Solidarita
22 Strana moderného Slovenska
23 Komunistická strana Slovenska
24 ÚSVIT
25 Strana občianskej ľavice
26 Slovenská národná strana
27 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
28 PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
29 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja


Kto nás bude zastupovať v EÚ s benefitmi, ktoré ho v lukratívnom kresle, čakajú!
(Ne)šťastné číslo 13  - slovenská trinástka v europarlamente

VÝSLEDKY VOLIEB

Voliči na Slovensku a v ďalších členských krajinách Európskej únie rozhodovali od štvrtka 22. mája až do nedele 25. mája do 23:00 o budúcom zložení EP. Úlohou budúcich 751 členov europarlamentu je zastupovať približne 504 miliónov občanov EÚ. Poslancov volia každých päť rokov voliči vo všetkých 28 členských štátoch.

Čo by ste mali vedieť

Europoslanci majú poslaneckú imunitu. Tá sa ale nechápe ako osobné privilégium, ale ako garancia nezávislosti EP a jeho členov. Platí, že orgány činné v trestnom konaní môžu vedenie europarlamentu požiadať o zbavenie imunity poslanca, ak ho chcú stíhať. EP im vyhovie, ak usúdi, že trestný čin nesúvisí v výkonom mandátu europoslanca.
Všetci europoslanci dostávajú rovnaký plat, ten sa zjednotil v roku 2009.
Predtým sa výška platu odvíjala od platu poslanca národného parlamentu. Argumentom pre platové zrovnoprávnenie bolo, že nie je správne, aby poslanci, ktorý vykonávajú rovnakú prácu, mali rozdielnu mzdu.
Základný mesačný plat poslanca pred zdanením je 6 200 eur. Plat je vypočítaný ako 38,5 % základného platu sudcu Európskeho súdneho dvora. Europoslancom sa vyplácajú aj náhrady za výdavky spojené s výkonom funkcie - za manažment kancelárie v členskom štáte, telefón, či počítač. Výška náhrad vyplácaných k platu môže dosiahnuť 4 299 eur mesačne.
Cestovné náklady sa preplácajú podľa skutočných výdavkov, pričom sa môže používať biznis trieda a prvá trieda vo vlaku alebo paušálna suma na kilometer jazdy autom. EP ďalej pokrýva aj denné diéty počas pobytu v Štrasburgu alebo Bruseli vo výške 304 eur na deň, z čoho si europoslanci majú platiť ubytovanie a stravu. Tento príspevok je podmienený účasťou na hlasovaní.
Zvlášť sú vyčlenené peniaze na asistentov - do výšky 21 209 eur mesačne. Asistenti sú zamestnancami EP a tieto prostriedky sú im vyplácané priamo, nie cez europoslancov. Štvrtina tohto rozpočtu môže byť použitá na vonkajšie výdavky súvisiace s výkonom mandátu, napríklad na expertné štúdie.
Poslanec EP má nárok na starobný dôchodok vo výške závislej od počtu rokov, ktoré vykonával mandát.
Zdroj info: SITA/Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk.

Luxusné podmienky europoslancov

Plat
Od roku 2009 dostávajú europoslanci rovnaký plat. Jeho mesačná výška pred zdanením je na úrovni takmer 8 000 eur. Plat však podlieha dani EÚ, takže poslanci dostanú v skutočnosti o čosi menej, a to 6 200 eur za mesiac.
Po dovŕšení 63 rokov majú europoslanci nárok na starobný dôchodok. Výška dôchodku je na úrovni 3,5 percenta platu za každý celý rok plnenia mandátu europoslanca.
Diéty
Za každý deň prítomnosti a podpisu na prezenčnú listinu, dostanú poslanci slušných 304 eur na deň. Príspevok pokrýva náklady na ubytovanie v hoteloch, stravu a všetky ostatné súvisiace výdavky. Keď sa schôdze konajú mimo EÚ, výška príspevku je 152 eur.
Za prevádzkovanie kancelárie, telefón alebo iné výdavky majú nárok až na 4 300 eur za mesiac. Na asistentov môžu mesačne dostať až 21 000 eur.
Poslanecké príspevky
Za to, že vykonávajú prácu mimo svojho domova, dostávajú poslanci rôzne príplatky. Prepláca sa im cestovné. Napríklad za jeden kilometer autom dostávajú 50 centov.
Poslanci parlamentu môžu dostať náhradu až do výšky vyše 4 000 eur za rok, ktorá sa poskytuje na ostatné cesty mimo domovského členského štátu podniknuté v rámci ich práce, a náhradu nákladov až za 24 spiatočných ciest do domovského členského štátu.
Dobre postarané aj po skončení funkcie
Po zániku svojho mandátu majú nárok na príspevok vo výške jedného svojho mesačného platu za každý rok výkonu mandátu, ktorý sa vypláca maximálne po dobu dvoch rokov. Čiže za 5 rokov v poslaneckej lavici má nárok dokopy na 40 000 eur.
Príspevok sa nevypláca, ak poslanec vykonáva mandát v inom parlamente alebo zastáva verejnú funkciu. Ak má poslanec zároveň nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, nesmie ho poberať súčasne s príspevkom a musí sa rozhodnúť pre jeden z nich.
Európsky parlament
Európsky parlament sa skladá zo 754 poslancov zvolených v 28 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov. Členovia Európskeho parlamentu sa zoskupujú podľa politickej príslušnosti, a nie podľa národnosti.

13 miest slovenských europoslancov v Európskom parlamente obsadia:
Maroš Šefčovič (Smer), Monika Beňová (Smer),  Boris Zala (Smer)  a Vladimír Maňka (Smer)
Anna Záborská (KDH),  Miroslav Mikolášik (KDH)
Ivan Štefanec (SDKÚ), Eduard Kukan (SDKÚ)
Branislav Škripek (Obyčajní ľudia)
József Nagy (Most-Híd)
Richard Sulík (SaS)
Pál Csáky (SMK)
Jana Žitňanská (Nova, KDS, OKS).

Číslo kandidátnej listiny: 1

Názov koalície
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Jozef Kollár, Ing., PhD., 52 r., poslanec NR SR, Viničné
2. Jana Žitňanská, Mgr., 40 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
3. František Mikloško, RNDr., 66 r., politik, Bratislava
4. Ondrej Dostál, Mgr., 43 r., sociológ, právnik, Bratislava
5. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 42 r., poslanec NR SR, Bratislava
6. Martin Barto, Ing., CSc., 55 r., ekonóm, Bratislava
7. Štefan Baláž, Ing., 44 r., ekonóm, Košice
8. Rastislav Bielik, Ing., PhD., 34 r., manažér, Banská Bystrica
9. Peter Geremeš, Ing., 67 r., stavebný inžinier, Prešov
10.Damián Kováč, MBA, 31 r., projektový manažér, Bratislava
11.Juraj Benčík, Mgr. art., 47 r., herec, pedagóg, Martin
12.Kornélia Fabišíková, MUDr., 48 r., psychiatrička, Košice
13.Kristína Mišutová, MSc., 24 r., politologička, Jelšovce

Číslo kandidátnej listiny: 2

Názov politického hnutia: KDH Kresťanskodemokratické hnutie
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Anna Záborská, MUDr., 65 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bojnice
2. Miroslav Mikolášik, MUDr., 61 r., poslanec Európskeho parlamentu, Dolný Kubín
3. Ján Hudacký, Ing., 55 r., poslanec NR SR, Prešov
4. Andrej Klapica, Dr., 36 r., ekonóm, Piešťany
5. Martin Dilong, JUDr., 40 r., právnik, Chorvátsky Grob
6. Radovan Gondžúr, Mgr., 28 r., právnik, Prešov
7. Peter Solár, doc. RNDr., PhD., 43 r., vysokoškolský učiteľ, Košice
8. Lýdia Pilková, Mgr., 43 r., špeciálna pedagogička, Golianovo
9. Mária Kaľavská, Mgr., 33 r., učiteľka, Studenec
10.Karol Pastor, doc. RNDr., CSc., 63 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
11.Martin Novodomec, Mgr. Ing., 32 r., ekonóm, Kremnica
12.Ivan Šimko, Ing. JUDr., 59 r., právnik, Bratislava
13.Ľuboš Fellner, MUDr., 45 r., riaditeľ BUBO Travel Agency, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 3

Názov politickej strany: SMER - sociálna demokracia
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 47 r., podpredseda Európskej komisie, Bratislava
2. Monika Flašíková Beňová, PhDr., 45 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bratislava
3. Monika Smolková, Mgr., 57 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Košice
4. Vladimír Maňka, Ing., 54 r., poslanec Európskeho parlamentu, Zvolen
5. Boris Zala, Doc., Dr., 59 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
6. Katarína Neveďalová, Bc., 31 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Čeľadice
7. Gabriela Kečkéšová, Mgr., 36 r., poradkyňa podpredsedu Európskej komisie, Zlaté Moravce
8. Jozef Štrba, Ing., 51 r., podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina
9. Peter Bizovský, MUDr., MPH, 57 r., riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa
10.Alexander Bačík, Ing., 53 r., riaditeľ ÚPSVaR Levice, Levice
11.Ján Hrubý, Bc., 26 r., asistent poslanca NR SR, Trnava
12.Martin Nemky, Ing., 34 r., prednosta Okresného úradu Nitra, Nitra
13.Božena Kováčová, Ing., 55 r., starostka, Janova Lehota

Číslo kandidátnej listiny: 4

Názov politickej strany: Slovenská ľudová strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Andrej Trnovec, RNDr., 50 r., mediátor, Bratislava
2. Marian Mišún, Bc., 34 r., robotník, Púchov
3. Viliam Zopp, Ing., 75 r., dôchodca, Bratislava
4. Marian Magát, 28 r., robotník, Dunajov
5. Jozef Valovič, Ing., 41 r., strojár, Čachtice
6. Jozef Mihalčin, Ing., 55 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou
7. Miroslav Faktor, Ing., PhD., 52 r., výskumný pracovník, Žilina
8. Hana Jablonovská, 62 r., dôchodkyňa, Poprad
9. Rudolf Steigauf, 42 r., strojník, Revúca
10.Milan Prašovský, 38 r., civilná bezpečnostná služba, Banská Bystrica
11.Roman Štrba, 48 r., manažér, Banská Bystrica
12.Dušan Ďuriška, Ing., 52 r., projektant, Kameňany
13.Jozef Sásik, Ing., 56 r., lesný inžinier, Banská Bystrica

Číslo kandidátnej listiny: 5

Názov politickej strany: Národ a Spravodlivosť - naša strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Sergej Chelemendik, 56 r., spisovateľ, Bratislava
2. Martina Slovíková, Mgr., 35 r., konateľka spoločnosti, Bobrov
3. Andrej Janco, MUDr., 56 r., lekár, Košice
4. Mária Bezaniuková, Ing., 42 r., manažérka, Tarnov
5. Ľuboslav Krasňan, Bc., 40 r., SZČO, Trenčín
6. Martina Demová, Ing., 33 r., ekonómka, Senec
7. Miloš Zverina, 50 r., manažér, Nitra
8. Peter Holáni, Ing., 34 r., projektový manažér, Čadca
9. Oskar Dobrovodský, 43 r., strojár, Malacky

Číslo kandidátnej listiny: 6

Názov politickej strany: Magnificat Slovakia
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1.Marko Semeš, Mgr. M.B.A., 54 r., finančný analytik, Bratislava
2.Pavol Kováč, Bc., 41 r., novinár, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 7

Názov politickej strany:  DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Anton Železník, Ing., 39 r., ekonóm, predseda DOST, Trnava
2. Peter Súlovský, Ing., 64 r., analytik pre medzinárodné vzťahy, Šamorín
3. Martin Filipkov, 50 r., živnostník, Prievidza
4. Peter Lisý, Ing., 69 r., manažér, predseda OR JDS, Zlaté Moravce
5. Gabriel Vohlárik, 43 r., hudobný umelec, Trnava
6. Anton Paučin, 56 r., elektromechanik, Prievidza
7. Ján Ďurský, Ing., 49 r., lesný inžinier, Kováčová
8. Peter Múkera, JUDr., 57 r., advokát, Banská Bystrica
9. Štefan Kubalak, Ing., 50 r., manažér, Senica
10.Peter Bučko, Ing., 50 r., manažér, Dunajská Streda
11.Pavol Butko, Ing., 52 r., kameraman, Trnava
12.Jaroslav Daniš, 64 r., dôchodca, Prievidza
13.Lýdia Zahradníková, 33 r., živnostníčka, Trnava

Číslo kandidátnej listiny: 8

Názov politickej strany:  7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Vladimír Gürtler, JUDr., 41 r., manažér riadenia spoločností v krízovom stave, Košice
2. Regan Belovič, MUDr. Mgr., 43 r., lekár, politológ, Šaľa
3. Rastislav Blaško, PhDr. Mgr., 43 r., publicista, analytik medzinárodných vzťahov a európskej politiky, Pezinok
4. Ľubomír Vasilišin, Ing., 50 r., daňový poradca, Prešov
5. Zuzana Angelovičová, Ing., 53 r., daňová poradkyňa, Prešov
6. Bibiana Trubačová, 43 r., predsedníčka občianskeho združenia, Hlohovec
7. Kosmas Bekiaris, Ing., 43 r., databázový administrátor, Košice
8. Daniela Pasnišinová, Dipl. oper. sestra, 54 r., zdravotná sestra, Košice
9. Pavol Nemec, 60 r., hudobník - publicista, Gbely
10.Peter Chripko, 48 r., informatik, Poprad
11.Lenka Koscsová, Mgr., 32 r., sociálno-administratívna pracovníčka, Bratislava
12.Štefan Laczkó, 46 r., stolár - živnostník, Čečejovce
13.Rudolf Želinský, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 9

Názov politickej strany:  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1.Mikuláš Krivánsky, 63 r., historik, Košice
2. Zsanett Pelle, 27 r., právnička, Rimavská Sobota
3. Zoltán Bugár, Ing., 35 r., obchodný manažér, Dunajská Streda
4. Melinda Vicena, Ing., 30 r., obchodná manažérka, Svätý Peter
5. Bernadett Csicsák, 30 r., právnička, Nové Zámky

Číslo kandidátnej listiny: 10

Názov politickej strany:  Strana TIP Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Michal Bubán, Mag., 33 r., projektový manažér, Bratislava
2. Ivana Augustínska, Mgr., 26 r., lektorka, Košice
3. Aneta Büdi, 33 r., projektová manažérka, Komárovce
4. Juraj Tilesch, BSBA, 28 r., SZČO, Trenčín
5. Natália Cintulová, 23 r., aktivistka, Zeleneč
6. Oliver Domaracký, Mgr., 25 r., raper, Bratislava
7. Adriana Horníková, Doc. Mgr., Ing., PhD., Dr., 40 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
8. Ján Hurban, Ing., 31 r., manažér, Senica
9. Dušan Barlík, 28 r., nezamestnaný, Dunajská Streda
10.Gezim Gashi, Bc., 25 r., archivár, Lučenec
11.Drahoslav Tkáč, 29 r., kúzelník, Diviaky nad Nitricou
12.Tomáš Pinka, 24 r., študent, Košice
13.Dana Štrassová, Bc., 23 r., študentka, Liptovský Mikuláš

Číslo kandidátnej listiny: 11

Názov politickej strany:  Ľudová strana Naše Slovensko
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Martin Beluský, Ing., 27 r., riaditeľ úradu, Piešťany
2. Rastislav Schlosár, Mgr., 29 r., vedúci odboru, Bratislava
3. Marek Ďurán, Ing., 28 r., obchodný manažér, Košice
4. Jana Štrangfeldová, Ing., PhD., 54 r., ekonómka, Banská Bystrica
5. Ivan Bielik, PhDr., Mgr., PhD., MPH, MHA, 60 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
6. Vladimír Hagara, Ing., 52 r., riaditeľ gymnázia, Levice
7. Zuzana Nemogová, Mgr., 30 r., učiteľka, Revúcka Lehota
8. Martin Kotleba, Ing., 36 r., účtovník, Banská Bystrica
9. Renáta Mecková, JUDr., 28 r., právnička, Zvolen
10.Karol Robert Thoma, Ing., 80 r., stavebný inžinier, Piešťany

Číslo kandidátnej listiny: 12

Názov politickej strany:  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Antonio Parziale, 61 r., manažér, Bratislava
2. Miroslav Hajnoš, Bc., 28 r., informatik, Bytča
3. Miroslava Demková, Bc., 28 r., prekladateľka, tlmočníčka, Michalovce
4. Miriam Sláviková, Ing., 48 r., stavebná inžinierka, Viničné
5. Miroslav Antoňak, 27 r., ochranca spotrebiteľov, Medzilaborce
6. Edita Jónyová, Bc., 41 r., asistentka učiteľa, Budkovce
7. Slávka Krišková, 33 r., obchodná manažérka, Veľké Zálužie
8. Michal Valachovič, Mgr., 40 r., člen dozornej rady, Bratislava
9. Janka Langová, PhDr., 39 r., štátna zamestnankyňa, Bratislava
10.Nora Tóthová, 45 r., podnikateľka, Žilina
11.Petra Smreková, Bc., 23 r., študentka, Nová Ľubovňa
12.Juraj Marček, MUDr., 31 r., lekár, Martin
13.Igor Turuk, JUDr., 45 r., podnikateľ, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 13

Názov politickej strany:  NOVÝ PARLAMENT
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Jozef Behýl, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
2. Miloslav Hetteš, doc., RNDr., CSc., 60 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
3. Pavel Marko, Ing., plk. v.v., 56 r., výsluhový dôchodca, Vlkanová
4. Peter Mešťan, Ing., 41 r., obchodný riaditeľ, Martin
5. Barbora Behýlová, JUDr., 30 r., právnička, Bratislava
6. Jozef Ugorčák, Ing., 41 r., podnikateľ, Rožňava

Číslo kandidátnej listiny: 14

Názov politickej strany:  MOST-HÍD
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Zsolt Simon, Ing., 43 r., poslanec NR SR, Padarovce
2. József Nagy, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Dunajská Streda
3. František Šebej, PhDr., CSc., 67 r., poslanec NR SR, Bratislava
4. Tibor Bastrnák, MUDr., 49 r., poslanec NR SR, Komárno
5. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 40 r., právnička, Štúrovo
6. Zoltán Forró, Ing., 31 r., poľnohospodársky inžinier, Trstice
7. Jozef Lohyňa, Mgr., 51 r., SZČO, Prievidza
8. Vladimír Vágási, Mgr., 51 r., zástupca starostu, Košice
9. Peter Krajňák, Mgr., 32 r., pedagóg, Prešov
10.Karol Pataky, Ing., 37 r., ekonóm, Kráľovský Chlmec
11.Irén Sárközy, Ing., JUDr., 44 r., ekonómka, Dunajská Streda
12.Michal Goriščák, PhDr., 28 r., doktorand, Svidník
13.Csaba Cúth, 35 r., právnik, jazykovedec, Komárno

Číslo kandidátnej listiny: 15

Názov politickej strany alebo politického hnutia: KRESŤANSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Ján Slota, Ing., 60 r., živnostník, Žilina
2. Stanislav Pánis, 64 r., hudobný skladateľ, Bratislava
3. Augustin Jozef Lang, PhDr., CSc., 65 r., riaditeľ odboru, Bratislava
4. Emil Vestenický, Ing., 65 r., dôchodca, Trenčín
5. Jana Hurinová, Mgr., Ing., 30 r., právnička, Žilina
6. Valentín Švidroň, RNDr., CSc., 65 r., vysokoškolský učiteľ, Košice
7. Lenka Almášiová, JUDr., 30 r., advokátska koncipientka, Bratislava
8. Alexander Breza, 60 r., súkromný podnikateľ, Plavecký Štvrtok
9. Mária Puková, 37 r., živnostníčka, Tekovské Lužany
10.Anton Mihálik, 46 r., živnostník, Voznica
11.Miroslav Šuňal, Mgr., 41 r., technický pracovník, Bratislava
12.Igor Kmeť, 56 r., živnostník, Žilina
13.Pavol Slota, Ing., 33 r., konateľ spoločnosti, Žilina

Číslo kandidátnej listiny: 16

Názov politickej strany:  Strana demokratického Slovenska
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Irena Belohorská, MUDr., PhD., 66 r., predsedníčka Únie žien, Bratislava
2. Sergej Kozlík, Ing., 63 r., poslanec EP, Bratislava
3. Marek Kuzma, Ing., 37 r., technik, Štítnik
4. Vladimír Jelinek, JUDr., 34 r., právnik, Košice
5. Michaela Eliašová, JUDr., 31 r., podnikateľka, Galanta
6. Pavel Poluch, Ing., 40 r., podnikateľ, Bratislava
7. Peter Baco, Ing., PhD., 69 r., agrárny expert, Trenčín
8. Tomáš Zemko, Mgr., 29 r., obchodný riaditeľ, Nová Dubnica
9. Ľudovít Zeman, Ing., 66 r., poradca, Bratislava
10.Milan Rogovský, Mgr., 28 r., manažér, Vysoké Tatry
11.Marianna Mindeková, Ing., 27 r., ekonómka, Bratislava
12.Zuzana Svrčeková, Ing., 37 r., ekonómka, Piešťany
13.Beáta Havlínová, 64 r., lektorka, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 17

Názov politickej strany:  Strana zelených
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Ľubomír Schmida, 53 r., fotograf, Ružomberok
2. Helena Venclová, Mgr., 55 r., stredoškolská pedagogička, Topoľčany
3. Michal Kocmunda, 32 r., podnikateľ v OZE, Vráble
4. Patrik Kelemen, 41 r., energetik, Komjatice
5. Roman Malovec, 45 r., ekologický aktivista, Bratislava
6. Anna Blahusová, 40 r., predavačka, Nová Baňa
7. Ján Kabina, 36 r., fotograf, Lehota pod Vtáčnikom
8. Michaela Štefanovičová, 29 r., študentka VŠ, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 18

Názov politickej strany
VZDOR - strana práce
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Stanislav Pirošík, 25 r., izolatér, Bytča
2. Miroslav Pomajdík, Mgr., 27 r., politológ, Arnutovce
3. Ivan Gaľa, Ing., 26 r., konzultant, Košice
4. Jozef Vacula, Bc., 24 r., študent VŠ, Likavka
5. Martin Zeleňák, 29 r., robotník, Chotča
6. Zdeněk Rajchl, 49 r., zdravotnícky pracovník, Myjava
7. Richard Letko, 34 r., robotník, Ružomberok
8. Marián Červený, 35 r., robotník, Žilina
9. Lukáš Kucharovic, 26 r., robotník, Štvrtok
10.Martin Jágrik, 32 r., robotník, Považská Bystrica
11.Miroslav Biel, 32 r., robotník, Považská Bystrica
12.Adam Nosek, 22 r., študent VŠ, Plavnica
13.Lukáš Pirošík, 24 r., robotník, Žilina

Číslo kandidátnej listiny: 19

Názov politickej strany:  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Jozef Viskupič, Mgr., 38 r., aktivista, projektový manažér, poslanec NR SR, Trnava
2. Viera Dubačová, Mgr. art., 51 r., aktivistka proti korupcii a extrémizmu, divadelná režisérka, Banská Bystrica
3. Oto Žarnay, Mgr., 45 r., učiteľ, Košice
4. Branislav Škripek, Mgr., 43 r., poslanec NR SR, aktivista v oblasti evanjelizácie, Budmerice
5. Mária Raučinová, PharmDr., ThLic., 54 r., aktivistka Fórum života o.z., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
6. Vladimír Sirotka, Ing., CSc., 67 r., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov, Bratislava
7. Veronika Remišová, Mgr. art., M.A., ArtD., 37 r., vysokoškolská pedagogička, aktivistka, Bratislava
8. Stanislav Daniel, Mgr., 33 r., expert na Rómsku problematiku, Skalica
9. Vladimír Čaboun, Prof., Ing., Csc., 61 r., lesnícky a krajinný ekológ, vysokoškolský pedagóg, Zvolen
10.Jakub Nvota, Mgr. art., 36 r., umelecký šéf Túlavého divadla, divadelný režisér, Trnava
11.Stanislav Trnovec, Ing., CSc., 69 r., klub mnohodetných rodín o.z. - predseda, Bratislava
12.Michal Kravčík, Ing., CSc., 58 r., hydroekológ, enviromentalista, Košice
13.Maroš Paulini, Mgr., 26 r., aktivista, odborník na financie, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 20

Názov politickej strany:  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Martin Daňo, 37 r., novinár, Humenné
2. Peter Puškár, JUDr., Mgr., 38 r., právnik, Bratislava
3. Ján Muráň, 31 r., podnikateľ, Dunajská Lužná
4. Jozef Magač, 53 r., živnostník, Brezovka
5. Slávka Soradová, Ing., 46 r., referentka, Trnava
6. Anna Kozaňáková, PaedDr., PhD., 27 r., pedagogička, Mútne
7. Iveta Burešová, 50 r., manažérka obchodu, Žilina
8. Attila Várady, 35 r., živnostník, Silica
9. Jozef Kladný, 49 r., elektromechanik, Smižany
10.Jozef Gulík, Bc., 36 r., spisovateľ, Čata
11.Dušan Ivan, Ing., 32 r., ekonóm, Banská Bystrica
12.Miroslav Miho, Ing., 32 r., ekonóm, Banská Bystrica

Číslo kandidátnej listiny: 21

Názov politickej strany:  Sloboda a Solidarita
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Ján Oravec, PhDr., CSc., 49 r., ekonóm, Cerová
2. Lucia Nicholsonová, 37 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
3. Richard Sulík, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Bratislava
4. Martin Poliačik, Mgr., 33 r., poslanec NR SR, Bratislava
5. Kálmán Petőcz, PhDr., 53 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Svätý Jur
6. Anna Zemanová, RNDr., 54 r., poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava
7. Paul Viktor Podolay, 67 r., prezident Nemecko-slovenskej hospodárskej únie, Bratislava
8. Natália Blahová, Mgr., 40 r., sociálna poradkyňa, Zavar
9. Štefan Pecen, Ing., 62 r., tlmočník a prekladateľ, Bratislava
10.Michal Bróska, 33 r., manažér, Svätý Jur
11.Richard Marko, 39 r., informatik, Prievidza
12.Andrej Buday, Ing., 62 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Prešov
13.Rastislav Masnyk, JUDr., 40 r., advokát, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 22

Názov politickej strany:  Strana moderného Slovenska
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Jozef Golonka, Ing., 76 r., hokejový tréner, Bratislava
2. Milan Lopašovský, PharmDr., 50 r., diplomat, Bratislava
3. Gabriel Kollár, Ing., 61 r., manažér, Bratislava
4. Richard Rikkon, Mgr. art., 39 r., hudobník - klavirista, Bratislava
5. Ľubomír Luhový, 47 r., futbalový tréner, Bratislava
6. Ján Struk, 55 r., ekonomický poradca, Košice
7. Ján Potocký, Bc., 25 r., obchodný manažér, Rakovec nad Ondavou
8. Jarmila Vidová, Ing., PhD., 46 r., vysokoškolská učiteľka, Bratislava
9. Peter Bendík, PhDr., Mgr., 31 r., starosta obce, Vlková
10.Ivana Matušková, Mgr., 36 r., psychologička, Jelenec
11.Bianka Branišová, MUDr., 25 r., lekárka, Trnava
12.Milan Chalachan, 24 r., študent, Jelenec
13.Viera Žuffová, Ing., 37 r., banková manažérka, Hronsek

Číslo kandidátnej listiny: 23

Názov politickej strany:  Komunistická strana Slovenska
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Jozef Hrdlička, PhDr., 36 r., predseda KSS, Trenčín
2. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 48 r., strojný inžinier, Pezinok
3. František Škvrnda, doc., PhDr., CSc., 61 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
4. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce
5. Juraj Brecko, Ing., 69 r., riaditeľ a. s., Michalovce
6. Peter Dinuš, PhDr., PhD., 43 r., vedecký pracovník SAV, Bratislava
7. Karol Ondriaš, RNDr., DrSc., 62 r., vedecký pracovník SAV, Bratislava
8. Matúš Karas, Ing., 26 r., ekonóm, Košarovce
9. Lukáš Sisák, 28 r., súkromný podnikateľ, Košice
10.Martin Fabuš, Bc., 22 r., študent VŠ, Borčice
11.Slavomír Blažek, Ing., 26 r., programátor, Bratislava
12.Juraj Pavlovič, Ing., 65 r., súkromný podnikateľ, Lipovec
13.Marián Vitkovič, Ing., 44 r., ekonóm, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 24

Názov politickej strany:  ÚSVIT
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Ivan Hopta, PhDr., CSc., 55 r., pedagóg, Humenné
2. Karol Fajnor, Ing., 59 r., dopravný inžinier, Bratislava
3. Mária Sidorová, PaedDr., 56 r., riaditeľka prekladateľského centra, Prešov
4. Jozef Zaťko, JUDr., Dr.h.c., 52 r., riaditeľ agentúry, Dolný Ohaj
5. Martin Hraško, Mgr. arch., 42 r., architekt, Bratislava
6. Marián Paško, 53 r., vedúci drevovýroby, Udavské
7. Ján Antal, Ing., 63 r., ekonóm, Hnúšťa
8. Andrea Zborovjanová, Mgr., 40 r., učiteľka, Šarišské Michaľany
9. Ján Marko, 41 r., bezpečnostný analytik, Oponice
10.Iveta Sokáčová, Mgr., 45 r., pedagogička, Humenné
11.Lucia Gombitová, 34 r., kontrolórka, Pakostov
12.Alexander Kucka, 38 r., finančný poradca, Snina
13.Vladimír Chalupka, 25 r., pracovník marketingu, Humenné

Číslo kandidátnej listiny: 25

Názov politickej strany:  Strana občianskej ľavice
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Vladislav Borík, Ing., PhD., 43 r., manažér, Mojmírovce
2. Marek Géci, JUDr., 30 r., advokátsky koncipient, Ludanice
3. Peter Mati, Ing., 53 r., podnikateľ - živnostník, Košice
4. Milan Antaš, PhDr., 57 r., pedagóg, Poprad
5. Maroš Jančula, Ing., 50 r., odborný radca, Pavlice
6. Mikuláš Petriščák, PhDr., 56 r., psychológ, Runina
7. Martin Valo, 50 r., manažér, Piešťany
8. Igor Detko, Ing., PhD., 40 r., projektový manažér, Prievidza

Číslo kandidátnej listiny: 26

Názov politickej strany:  Slovenská národná strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Andrej Danko, JUDr., 39 r., advokát, Miloslavov
2. Rafael Rafaj, Mgr., 54 r., riaditeľ, komunikačný poradca, Bratislava
3. Jaroslav Paška, Ing. arch., 59 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
4. Dušan Tittel, Ing., 47 r., prezident Únie ligových klubov, Bratislava
5. Eva Antošová, Ing., 49 r., manažérka, Nitra
6. Karol Konárik, Ing., 33 r., podnikateľ, Banská Bystrica
7. Karol Farkašovský, PhD., 58 r., výkonný riaditeľ, Bratislava
8. Pavel Kapusta, Mgr., 44 r., novinár - šéfredaktor, Bratislava
9. Vladimír Chovan, Ing., 50 r., generálny riaditeľ, Trnava
10.Tomáš Zanovit, PaedDr., 31 r., učiteľ, Martin
11.Pavol Fedor, prof., Ing., PhD., 57 r., vysokoškolský profesor, Košice
12.Jaroslav Ridoško, MUDr., PhD., 55 r., lekár, Trenčín
13.Marián Andel, PhDr., 63 r., dôchodca - predseda nezávislého Združenia dôchodcov Slovenska, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 27

Názov politickej strany
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD., 52 r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Eduard Kukan, JUDr., 74 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
3. Milan Roman, Ing., 42 r., ekonóm, Skalica
4. Katarína Cibulková, JUDr., 52 r., advokátka, Piešťany
5. Alexander Slafkovský, MUDr., 63 r., primátor, Liptovský Mikuláš
6. Peter Húska, Mgr., 35 r., manažér-Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
7. Ján Greššo, Mgr. art., 61 r., herec, Nitra
8. Ľubomír Batka, Mgr., PhD., 40 r., dekan EBF UK, Svätý Jur
9. Katarína Čižmárová, doc., RNDr., CSc., 58 r., zástupkyňa primátora, Banská Bystrica
10.Adela Maxonová, Mgr., 33 r., podnikateľka, Trenčín
11.Jarmila Tkáčová, Ing., Mgr., 53 r., ekonómka, Košice
12.Marek Vargovčák, MUDr., 38 r., lekár, Košice
13.Andrej Kmeť, Ing., 32 r., manažér, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 28

Názov politickej strany:  PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu
1. Pavol Dubček, MUDr., 65 r., lekár, Bratislava
2. Jozef Zima, Ing., 64 r., ekonóm - matematik, Levice
3. Štefan Mirga, Ing., 67 r., poľnohospodársky inžinier, Nitra
4. Pavol Krišpinský, 45 r., prokurista, Belá - Dulice
5. Eva Lajčiaková, Mgr., 53 r., ekonómka, Žilina
6. Katarína Horváth, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Rimavská Sobota
7. Viliam Mokráň, Ing., 56 r., stavebný inžinier, Nitra
8. Milan Hrtan, 46 r., podnikateľ, Bardejov
9. Michal Polónyi, PharmDr., 56 r., lekárnik, Dunajská Lužná
10.Jolana Saltiel, 49 r., projektová manažérka, Senec
11.Štefan Milo, 47 r., sociálny pracovník, Partizánske
12.Jana Lachkovičová, 49 r., robotníčka, Bratislava
13.Róbert Beňo, Mgr., 51 r., podnikateľ, Modra

Číslo kandidátnej listiny: 29

Názov politickej strany:  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

1. Pál Csáky, 58 r., chemický inžinier, Bratislava
2. Iván Farkas, Ing., 48 r., ekonóm, podnikateľ, Mužla
3. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 39 r., právnik, Dunajská Streda
4. István Domin, 35 r., starosta, Iža
5. Gergely Agócs, Mgr., 27 r., politológ, Kráľov Brod
6. Dávid Nagy, Mgr., 26 r., advokátsky koncipient, Kolta
7. Gábor Klenovics, Ing., 36 r., asistent europoslanca, Senec
8. Adrianna Gergely Papp, Mgr., 41 r., starostka, Debraď
9. Gabriel Foglár, Mgr., 24 r., pedagóg, Gemerský Jablonec
10.Zoltán Ilko, Mgr., 27 r., pedagóg, Leles
11.Flóra Ondová Reiter, Ing., 37 r., ekonómka, Košice
12.Katarína Matuszná, Ing., PhD., 32 r., chemická inžinierka, Bratislava
13.Róbert Králik, 43 r., hovorca MsÚ Komárno, Komárno

Kto z nášho okresu zabojuje v týchto májových voľbách?

Helena Venclová, Mgr., 55 r., stredoškolská pedagogička, Topoľčany (Strana zelených)
Ján Marko, 41 r., bezpečnostný analytik, Oponice (ÚSVIT)
Marek Géci, JUDr., 30 r., advokátsky koncipient, Ludanice (Strana občianskej ľavice)

ÚČASŤ VOLIČOV SR

POLITICKÉ STRANY s najväčším počtom hlasov SR

VÝSLEDKY VOLIEB - OBCE OKRESU TOPOĽČANY

Nezamestnanosť v EÚ

Oficiálne výsledky politických strán:
Smer-SD získal 24,09 percenta, čo znamená štyri mandáty. To je o jeden menej, ako má strana v súčasnosti.
KDH má 13,21 percenta, obsadí dva mandáty.
SDKÚ-DS (7,75 percenta), tiež tak získala dva mandáty.
OĽaNO so 7,46 percentami hlasov získalo jeden mandát.
Strany NOVA (6,83 percenta),
SaS (6,66 percenta),
SMK (6,53 percenta) a
Most-Híd (5,83 percenta) získali vďaka volebnému výsledku po jednom mandáte.

Podľa oficiálnych výsledkov Ústrednej volebnej komisie obsadí 13 miest v Európskom parlamente:
Maroš Šefčovič (Smer), Monika Flašíková Beňová (Smer), Boris Zala (Smer), Vladimír Maňka (Smer),
Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikolášik (KDH),
Ivan Štefanec (SDKÚ), Eduard Kukan (SDKÚ),
Branislav Škripek (Obyčajní ľudia),
József Nagy (Most-Híd),
Richard Sulík (SaS),
Pál Csáky (SMK),
Jana Žitňanská (Nova, KDS, OKS).

Celkový počet voličov na Slovensku, ktorým boli vydané obálky:
576 437; účasť: 13, 05 %.

Ako dopadli voľby v ostatných európskych krajinách?
Chorvátsko: Koalícia Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ)
Pobaltie: V Estónsku a Lotyšsku vyhrali vládne strany, v Litve opozícia
Francúzsko: Najväčší úspech mal krajne pravicový Národný front
Veľká Británia: Víťazstvo dosiahli euroskeptici Nigela Faragea
Portugalsko: Voliči uprednostnili opozičnú Socialistickú stranu
Česko: S malým náskokom zvíťazilo Babišove hnutie ANO
Nemecko: Najviac hlasov získali Merkelovej konzervatívci
Španielsko: Vyhrali konzervatívci, ale utrpeli straty
Slovinsko: Slovinská demokratická strana (SDS)
Bulharsko: Zvíťazila stredopravá opozičná strana
Holandsko: Voľby vyhrali kresťanskí demokrati
Maďarsko: Bodoval Fidesz, druhý je Jobbik
Taliansko: Zvíťazila strana premiéra Renziho
Rakúsko: Víťazstvo obhájila ľudová strana
Grécko: Bodovala radikálna ľavica
Dánsko: Zvíťazili euroskeptici
Rumunsko - zvíťazila volebná koalícia Sociálnodemokratickej strany (PSD)
Balkán: Takto dopadli voľby v Chorvátsku, Slovinku, Rumunsku a Bulharsku
Bulharsko: stredopravá strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB)

Obec   Počet voličov    Počet obálok voličov  Percentá voličov Počet voličov Percentá  Počet platných hlasov Percentá
Horné Chlebany  296                      46              15,54                  46          100,00                    45               97,82

Volení v Horných Chlebanoch
Por.na kandidát.listine
Meno a priezvisko
Počet platných prednostných hlasov

Podiel platných hlasov

SMER
 prednostných hlasov v %
1 Maroš Šefčovič                  4        30,76
2 Monika Flašíková Beňová  3        23,07
3 Monika Smolková              0        0,00
4 Vladimír Maňka                  3        23,07
5 Boris Zala                           2        15,38
6 Katarína Neveďalová         0        0,00
7 Gabriela Kečkéšová           0        0,00
8 Jozef Štrba                         0        0,00
9 Peter Bizovský                   0        0,00
10 Alexander Bačík              0        0,00
11 Ján Hrubý                        0        0,00
12 Martin Nemky                 1        7,69
13 Božena Kováčová            0        0,00

NOVA
1 Jozef Kollár                  6 100,00
2 Jana Žitňanská              2 33,33
3 František Mikloško       0 0,00
4 Ondrej Dostál               0 0,00
5 Juraj Droba                  0 0,00
6 Martin Barto                0 0,00
7 Štefan Baláž                 0 0,00
8 Rastislav Bielik             0 0,00
9 Peter Geremeš             0 0,00
10 Damián Kováč           0 0,00
11 Juraj Benčík               0 0,00
12 Kornélia Fabišíková   0 0,00
13 Kristína Mišutová       1 16,66

MAGNIFICAT
1 Marko Semeš 1 33,33
2 Pavol Kováč 0 0,00

OBYČAJNÍ ĽUDIA
1 Jozef Viskupič 2 50,00
2 Viera Dubačová 1 25,00
3 Oto Žarnay 0 0,00
4 Branislav Škripek 0 0,00
5 Mária Raučinová 1 25,00
6 Vladimír Sirotka 1 25,00
7 Veronika Remišová 0 0,00
8 Stanislav Daniel 0 0,00
9 Vladimír Čaboun 0 0,00
10 Jakub Nvota 0 0,00
11 Stanislav Trnovec 0 0,00
12 Michal Kravčík 0 0,00
13 Maroš Paulini 0 0,00

SAS
1 Ján Oravec 0 0,00
2 Lucia Nicholsonová 1 100,00
3 Richard Sulík 1 100,00
4 Martin Poliačik 0 0,00
5 Kálmán Petőcz 0 0,00
6 Anna Zemanová 0 0,00
7 Paul Viktor Podolay 0 0,00
8 Natália Blahová 0 0,00
9 Štefan Pecen 0 0,00
10 Michal Bróska 0 0,00
11 Richard Marko 0 0,00
12 Andrej Buday 0 0,00
13 Rastislav Masnyk 0 0,00
 

KDH
1 Anna Záborská                  6 75,00
2 Miroslav Mikolášik            4 50,00
3 Ján Hudacký                     0 0,00
4 Andrej Klapica                  0 0,00
5 Martin Dilong                    0 0,00
6 Radovan Gondžúr             0 0,00
7 Peter Solár                       0 0,00
8 Lýdia Pilková                   0 0,00
9 Mária Kaľavská               0 0,00
10 Karol Pastor                   0 0,00
11 Martin Novodomec        0 0,00
12 Ivan Šimko                     0 0,00
13 Ľuboš Fellner                 1 12,50

TIP
1 Michal Bubán 1 33,33
2 Ivana Augustínska 1 33,33
3 Aneta Büdi 0 0,00
4 Juraj Tilesch 0 0,00
5 Natália Cintulová 0 0,00
6 Oliver Domaracký 0 0,00
7 Adriana Horníková 0 0,00
8 Ján Hurban 0 0,00
9 Dušan Barlík 0 0,00
10 Gezim Gashi 0 0,00
11 Drahoslav Tkáč 0 0,00
12 Tomáš Pinka 0 0,00

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
1 Martin Beluský 0 0,00
2 Rastislav Schlosár 0 0,00
3 Marek Ďurán 0 0,00
4 Jana Štrangfeldová 0 0,00
5 Ivan Bielik 1 50,00
7 Zuzana Nemogová 0 0,00
8 Martin Kotleba 1 50,00
9 Renáta Mecková 0 0,00
10 Karol Robert Thoma 0 0,00
13 Dana Štrassová 0 0,00

KSS
1 Jozef Hrdlička 0 0,00
2 Jalal Suleiman 0 0,00
3 František Škvrnda 0 0,00
4 Peter Palko 0 0,00
5 Juraj Brecko 0 0,00
6 Peter Dinuš 0 0,00
7 Karol Ondriaš 0 0,00
8 Matúš Karas 1 100,00
9 Lukáš Sisák 1 100,00
10 Martin Fabuš 0 0,00
11 Slavomír Blažek 0 0,00
12 Juraj Pavlovič 0 0,00
13 Marián Vitkovič 0 0,00

SDK DS
1 Ivan Štefanec 2 100,00
2 Eduard Kukan 0 0,00
3 Milan Roman 0 0,00
4 Katarína Cibulková 0 0,00
5 Alexander Slafkovský 0 0,00
6 Peter Húska 0 0,00
7 Ján Greššo 0 0,00
8 Ľubomír Batka 0 0,00
9 Katarína Čižmárová 0 0,00
10 Adela Maxonová 2 100,00
11 Jarmila Tkáčová 0 0,00
12 Marek Vargovčák 0 0,00
13 Andrej Kmeť 0 0,00

Satirické pohľady na politiku a sociálny stav v republike

Východní komunisti mali budovanie s direktívou a poučenie z krízového vývoja

Západní kapitalistickí tzv.demokrati majú direktívnu normalizáciu a prestavbu...

PRAŠŤ AKO UHOĎ!!!

Hlavne o tie deti, ktoré dá na adopciu sociálka homosexuálom...

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


 

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz