wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

SPOLOK TRI RUŽE

Cez storočia boli v obci horliví kresťania a keď sa postavila kaplnka zasvätená Panne Márii
Karmelskej, konali sa pravidelne „Májové pobožnosti - Letanie Loretánske – Mariánsky mesiac“. V tomto krásnom a príjemnom mesiaci, keď sa nivy, vrchy a doliny odievajú do zeleného rúcha, keď naplňuje povetrie vôňa kvetov a éterom znie spev vtáctva k sláve Božej, keď sa všade hýbe nový život a každé srdce zaplesá nad krásou prírody a raduje sa z dobroty, moci a múdrosti nebeského Otca, tak v tomto „príjemnom“ mesiaci pod vedením misionára otca Lalomia uzniesli sa pobožné duše v Ríme, že mesiac máj bude posvätený úcte Kráľovnej nebies, Márii. Keď svätý Pius VII.počul o tejto pobožnosti, udelil 21. mája roku 1815 odpustky vykonávajúcim pobožnosť na každý deň – 300 denné a raz do mesiaca na deň sv. prijímania odpustky plnomocné. Odpustky „Mariánskeho mesiaca.“

V obci existoval spolok „TRI RUŽE“

Tri ruže aj preto, lebo boli sústredené ružencové sväté obrázky s modlitbami u troch žien:

pani Novotnej Magdalény,
Čanigovej Márie
a Kubíkovej Angely

Po Novotnej Magdaléne prevzala ružu Novotná Helena a niesla ju ako horliteľka až do prelomu storočia.

V jej ruži boli:
Novotná Irena a Mária,
Šmotláková Oľga,
Eliášová Mária,
Mokrá Helena,
Rajnohová Rozália a Irena,
Geschwandtnerová Alžbeta,
Tvrdíková Jolana,
Novotná Justina,
Novotná Mária, Novotná Hermína, Novotná Brigita, Novotná.

Po Kubíkovej Angele prevzala ružu Lištiaková Mária a po nej Jolana Švecová. Istý čas mala ružu aj dcéra Čanigovej Márie, pani Angela Novotná do roku 1960.
Obsahom spolku - okrem modlenia - bolo vždy v prvý piatok mesiaca ísť na letanie a vymeniť si
„modlitebné ceduľky“. Na malých svätých obrázkoch predpísané modlitby ruženca „Bolestného, Radostného a Slávnostného.“ Spoločné modlenia veriacich boli bohaté na účasť po postavení kaplnky, ktorej dala fundáciu Klára Géciová (Clára Géczy) a František Krušovský Frantiszek Korossy) v roku 1729 a konala tak aj v ďalších rokoch a aj za bývalých pánov kaštieľa pána Finku a Motešického, ale aj cez výkvet socializmu až do rokov sedemdesiatych, kedy na spoločné ružencové modlenie v kaplnke chodilo už menej ľudí.
Cez bývalú éru totalitného systému boli sústredené sväté ružencové obrázky s modlitbami u Čanigovej Márie, Kmotorkovej Márie a Lištiakovej Márie.
Po Novotnej Angele prevzala ružu v roku 1962 Lištiaková Mária, čiže naďalej boli „TRI RUŽE“.
Po roku 1970 sa menili „ružencové ceduľky“ v domoch horlivcov a pomenej po spoločných modlitbách a po sv. omši na prvý piatok v mesiaci.
Tri ruže zanikli, zostala len jedna u Márie Čanigovej, ktorá ju niesla po celý svoj pozemský život až do svojej smrti ako horlivá kresťanka katolíčka.


Na foto: Zľava: Linda a Deniska Vražba.

Členkami ruže u Márie Čanigovej boli:
Kluková Antónia,
Kúdelová Veronika,
Medová Mária,
Novotná Helena,
Eliášová Mária,
Novotná Brigita,
Ladická Irena,
Hauerová Jozefína,
Novotná Jozefína,
Vražbová Adriana,
Gálisová Paulína,
Hangošová Štefánia,
Michalíková Magdaléna,
Mikulášová Štefánia,
Michalíková Eleonóra.

I v roku 1990 chodili ženičky na „Májové pobožnosti- ruženec“ do kaplnky. V uvedenom roku začala pani Adriana Vražbová (dnes -rok 2005 - už 90.ročná) vyvíjať aktivity k pravidelným májovým letaniam – spoločnému modleniu sa mariánskeho ruženca v kaplnke zasvätenej Panne Márii z hory Karmel, ale bývalá 40 ročná éra zanechala svoje stopy. Na májové pobožnosti - modlenia - prichádzali už iba 4-5 ľudia. Zatiaľ niet človeka, ktorý by obnovil spolok „Tri ruže“ a dokázal pritiahnuť ľudí do miestnej kaplnky k spoločným modlitbám. Hodnoty ducha pretrvávajú aj vďaka zjednocujúcim spoločným modlitbám. Je v prospech duchovného rastu človeka, občanov, zachovanie tradície „Ružencového spoločenstva Panny Márie Karmelskej“, ktorej je naša kaplnka zasvätená.“

Dominikánske mariánske centrum SALVE v Košiciach začalo s obnovou bratstva „živého ruženca“ v roku 1996 a vyvíja aktivity k celoplošnej evidencií ruží na Slovensku. Vydáva aj časopis „Svätý ruženec“, ktorý si možno objednať len za ružu.

V roku 2000 je u nás už len neúplná „JEDNA RUŽA“,
ktorú udržiava a odovzdáva od roku 1993 pani Jolana Švecová.

„Ceduľky“si preberajú od nej:
Kudelová Mária,
Hangošová Štefánia,
Ladická Irena,
Gerbelová Oľga.
Lištiaková Mária,
Danišová Rozália. (Rozália zomrela začiatkom r. 2006).

Správu kaplnky mala približne od roku 1960 až do roku 1989 obecná zriadenkyňa Adriana Vražbová.
Od tohto roku bola kaplnka v správe pani Heleny Chladnej, známej paličkovej čipkárky.
Po jej smrti v roku 1993, prevzala správu kaplnky pani Jolana Švecová a spravuje ju i v miléniovom roku až do roku 2004 spolu s Eduardom Vražbom.

V modlitebnej knihe „Nábožné výlevy“ od Andreja Radlinského z roku 1901 je napísané o májovej pobožnosti: „...v tomto, vravím, príjemnom mesiaci zapomínajú tak mnohí ľudia na Teba, ktorý im toľké radosti pripravil, a vynakladajú tento príhodný čas len k požívaniu nedovolených rozkoší a k páchaniu hriechov. A toto sa obzvlášte na konci predošlého stoletia (pozn.19.str.) stávalo, kde nevera tak hrozné spustošenie spôsobila, že sa zdálo, jakoby pamiatka na Boha zo sŕdc ľudských docela vyhynula.
- Na inom mieste modlitebnej knihy píše
- "Čo by sa Rodičke Božej obzvlášte ľúbilo a nám i k dušnému spaseniu slúžilo, to by bolo opravdivé predsavzatie, v mesiaci máji z lásky k Ježišovi, nektorú chybu alebo zlý obyčaj, ktoré v srdci našom korene pustily, premôcť a vykoreniť.“
– Koniec citátu.

Mariánsky mesiac znamená rozjímanie o cnostiach Panny Márie, jej moci dobroty a sláve v nebi. Je to istý čas posvätený úcte k preblahoslavenej Panne Márii a k očiste svojej hriešnej duše. Raz do roka sa v kaplnke našej obce konala sv. omša 16. júla alebo nasledujúcu nedeľu „Na deň sv.škapulára, čili Panny Márie Karmelskej“.

Slávnosť rehole Karmelitánov vznikla na hore Karmel v roku 1205 na poctu P. Márie. Pápež Sixt V. v roku 1587 (5 rokov po smrti sv.Terézie, zakladateľky Rádu bosých Karmelitánok, vyhlásenú v roku 1970 pápežom Pavlom VI. za učiteľku Cirkvi - ako prvú zo žien vôbec) povolil slávenie tohto sviatku založenia Rádu Karmelitánov, ale až v roku 1726 sa stala slávnosť „všeobecnou“.

- Kaplnka zasvätená P. Márii Karmelskej bola postavená v našej obci roku 1728, teda dva roky po uznaní slávenia dňa založenia Rádu Karmelitánov!

Slávnosť „ŠKAPULIARA“ vznikla preto, lebo mnohí veriaci a ctiaci si P. Máriu - podľa spôsobov Karmelitánov - nosili "menší škapuliar." Dva kúsky zošitého plátna a v nich vložený obrázok P. Márie, zavesený na hrudi.
„Väčší škapuliar“ je posvätené rúcho mníchov Karmelitánov visiace dolu, ktoré vraj Panna Mária sama k sláve svojej podala svätému Šimonovi Stokovi, slovútnemu generálovi Rádu Karmelitánov na začiatku 13.stor.

 

Sv. Šimon Stock (1200 - 1265)

Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. storočí. Zomrel v Bordeaux. V karmelitánskom ráde bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k Preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom Ráde jeho sviatok, ktorý sa slávi 16. mája.
Atributy: škapuliar, karmelitánský odev, ľalia, často ide o vyobrazenie jeho videnia Panny Márie, od ktorej škapuliar prijíma.

 

Význam škapuliara je taký, že veriaci ho nosia na hrudi a častým pohľadom na obraz Panny Márie sú povzbudení k horlivej pocte a k nasledovaniu jej cností.
V modlitebnej knižke z roku 1901 je uvedené aj toto:
 -„Povery a neslušnosti, jakéžto sa pri predávaní škapulára v chráme provozujú, Cirkev sv. neschvaľovala nikdy.“

Okrem toho sa konal aj októbrový ružencový mesiac v prvú nedeľu v októbri, októbrové letanie.

Ružencové slávnosti majú korene v začiatku 13.storočia.
Slávnosť Ruženca povolil sláviť pápež Rehor XIII.v tých kostoloch a kaplnkách, ktoré majú oltár ku cti P. Márie ruženskej a na večnú pamiatku víťazstva rakúskeho vojska nad Turkami pri Lepante v roku 1571, dobytého aj mocným orodovaním u Matky Božej. Stalo sa tak práve v deň, keď v Ríme na verejnom zhromaždení bratstvo konalo svoj „Ruženec“.
V roku 1716 po opätovnom víťazstve nad Turkami v Belehrade pápež Kliment IX.učinil sviatok „Ruženca“ všeobecným sviatkom.

Boli časy, keď bolo v obci aj 4- 5 „ruží“. Jedna ruža predstavuje 15 veriacich duší.

Spolok „ruže Živého ruženca“ mal svoje pravidlá.
V roku 1917 a 1933 je predtlačené tlačivo na evidovanie členov spolku, kde je napísané:

I. Pravidlá pre vylosovanie Tajomství.
1., Tajomstvo, o ktorom každý úd na ruženci má rozjímať, má byť určené losom.
2., Losovanie deje sa obyčajne v prvú nedeľu mesiaca, jakožto sv.ružencu zasvätenú.
3., Losovanie stáva sa skrze horliteľa pri prítomnosti a pomoci aspoň dvoch údov. Je-li možno, má byť prítomno všetkých 15 údov. Neprítomní obdržia tajomstvá pre nich vylosované po horliteľovi, alebo po niektorom z prítomných údov.
4., Údovia, dlhý čas vzdialení, alebo ktorí len ťažko môžu sa dozvedeť, aké tajomstvo sa ím losom dostalo, majú dovoleno nasledujúci mesiac prevziať nasledujúce tajomstvo.
5., Pri každom vylosovaní dostane každý úd novú cedulku, ktorú mu netreba vracať. Môže si ju časom znovu čítavať, alebo svojím známym darovať. Ale ani sa nesluší pre tak svätú vec, aby cedulka, pošpinená alebo roztrhaná medzi údami kolovala. Preto každá ruža potrebuje mesačne nové „ružové lístky.“

II. Povinnosti horliteľove.
1., Horliteľ platne prijíma údov.
2., Zapisuje mená údov do svojich ružových hárkov; odpis ale vyplneného hárku odovzdáva predsedovi strany zapísania do hlavnej knihy.
3., Stará sa o to, aby ruža vždy úplná bola, a usiluje sa dľa možnosti získať nových údov.
4., Rozdáva údom každý mesiac losom určené (vytiahnuté) ružové lístky (tajomstvá).
5., Má-li niektorá ruža menej údov než pätnásť (následkom odumretia, vystúpenia, nedoplnenia): stará sa o to, aby zvyšujúce tajomstvá buďto on alebo niektorí z údov do vyplnenia ruže odbavovali.
6., Má bedliť na mravy údov a keby niečo zlého pobadal, má to oznámiť duchovnému prdstavenému. Preto ale i sám musí svietiť svojím dobrým príkladom, aby bol hoden tej úcty, ktorú sú mu údovia jeho ruže podlžní.

III. Odpustky pre horliteľov.
Horlitelia spolku Živého ruženca, ktorí sú riadne od duchovného správcu vymenovaní a potvrdení, obsiahnu odpustky 100 dní, koľkokrátkoľvek nejakú úradnú vec vykonali, niektorú zo svojich horliteľských povinností vyplnili.
(Rehor XVI. 7. júna 1839 – Summarium 2. febr. 1878.)
Kráľovno presvätého Ruženca, oroduj za nás!
(Tlačou: A. Joergesa vdovy a syna v B. Štiavnici.) Na tlačive je ďalej poradové číslo do 15, meno krstné a rodné a stĺpce na mesiace kalendárneho roka, kde sa zapisovalo v prvý piatok v mesiaci, kto a akú ceduľku vylosoval.

Svätí a sväté karmelu

Svätí pred tereziánskou reformou
sv. Eliáš, prorok (Izrael, IX. stor. pred Kristom) - 20. júla
sv. Albert Jeruzalemský, biskup (Taliansko, XII./XIII. stor.) - 17. septembra
sv. Albert z Trapani, kňaz (Taliansko, XIII. stor.) - 7. augusta
sv. Šimon Stock, rehoľník (Anglicko, XIII. stor.) - 16. mája
bl. Ján Soret, kňaz (Francúzsko, XIV./XV. stor.) - 28. júla
sv. Andrej Corsini, biskup (Taliansko, XIV. stor.) - 9. januára
bl. Nonius Alvarez Pereira, rehoľník (Portugalsko, XIV./XV. stor.) - 1. apríla
sv. Peter Tomáš, biskup (Francúzsko, XIV. stor.) - 8. januára
sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna (Španielsko, XIV. stor.) - 25. mája
bl. Baptista Spagnioli, kňaz (Taliansko, XV./XVI. stor.) - 17. apríla
Svätí po tereziánskej reforme
sv. Terézia od Ježiša z Avily, učiteľka Cirkvi (Španielsko, XVI. stor.) - 15. októbra
sv. Ján z Kríža, učiteľ Cirkvi (Španielsko, XVI. stor.) - 14. decembra
bl. Anna od sv. Bartolomeja, panna (Španielsko, XVI. stor.) - 7. júna
bl. Mária od Ježiša, panna (Španielsko, XVI./XVII. stor.) - 12. septembra
bl. Mária od Vtelenia, rehoľníčka (Francúzsko, XVI./XVII. stor.) - 18. apríla
bl. Dionýz od Narodenia, mučeník (Francúzsko, XVII. stor.) - 29. novembra
bl. Redemptus od Kríža, mučeník (Portugalsko, XVII. stor.) - 29. novembra
sv. Terézia Margita od Najsv. Srdca Ježišovho, panna (Taliansko, XVIII. stor.) - 1. septembra
sv. Henrich de Ossó, kňaz (Španielsko, XIX. stor.) - 27. januára
bl. Eliáš od sv. Rodiny, kňaz (India, XIX. stor.) - 3. januára
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, učiteľka Cirkvi (Francúzsko, XIX. stor.) - 1. októbra
sv. Rafael od sv. Jozefa, kňaz (Poľsko, XIX./XX. stor.) - 19. novembra
bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, panna (Francúzsko, XIX./XX. stor.) - 8. novembra
sv. Mária Maravillas od Ježiša, panna (Španielsko, XIX./XX. stor.) - 11. decembra
sv. Terézia od Ježiša z Los Andes, panna (Chile, XX. stor.) - 13. júla
sv. Terézia Benedikta od Kríža, mučeníčka (Nemecko, XX. stor.) - 9. augusta.

Škapuliar - mariánsky znak

Jedným z tradičných znakov Cirkvi, existujúcim už sedem storočí, je škapuliar Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Je to znak prijatý Cirkvou i karmelitánskym rádom ako vonkajšie priznanie sa k Máriinej láske, detská dôvera k nej, ako aj záväzok nasledovať jej život. Škapuliar predstavuje časť odevu, ktorú si rehoľné osoby obliekali počas práce.
Nosenie škapuliara dostalo časom symbolický význam: nasledovať Krista v každodennom živote. Škapuliar sa neskôr premenil na znak osobitného druhu a začal symbolizovať osobitné odovzdanie sa karmelitánov Márii, Matke Pána; vyjadroval dôveru v jej materinskú starostlivosť spojenú s túžbou nasledovať jej život v odovzdanosti Kristovi a blížnym. Takto sa škapuliar stal mariánskym znakom.
Škapuliar znamená ochotu nasledovať Ježiša podľa príkladu Márie, ktorá je dokonalým vzorom nasledovania Krista. K tomuto nasledovaniu sme pozvaní krstom, ktorý nás robí Božími deťmi, bratmi a sestrami Ježiša. Mária nás učí milovať Boha a plniť jeho vôľu, počúvať Božie slovo v Písme i v každodennom živote, veriť mu a premieňať ho na skutky, modliť sa a hľadať Boha v každom čase a v každej situácii, slúžiť ľuďom v ich potrebách a problémoch.
Škapuliar je znakom viery vo večný život s Bohom, ktorý máme nádej dosiahnuť vďaka Máriinej ochrane a jej príhovoru.
Škapuliar nás pozýva k dokonalejšiemu kresťanskému životu, životu podľa Evanjelia.
Škapuliar nás začleňuje do karmelitánskej rodiny, ktorá existuje v Cirkvi už osem storočí, a pozýva nás žiť podľa ideálu tejto rehoľnej rodiny, čiže do dôverného priateľstva s Bohom vo vnútornej modlitbe. Škapuliar nám kladie pred oči príklad svätých Karmelu, s ktorými môžeme byť dôverne a bratsky spojení.

 Hlavné milosti, spojené s úctou a nosením karmelitánskeho škapuliara:
- ochrana Panny Márie pred večným zatratením
- vyslobodenie z očistca v prvú sobotu po smrti
- ochrana Panny Márie po celý život a v hodine smrti
- duchovné spojenie s karmelitánskou rodinou a účasť na jej duchovných dobrách.

Základné záväzky, spojené s úctou a nosením karmelitánskeho škapuliara:
- obnovené úsilie nasledovať Pána Ježiša s pomocou Panny Márie
- stále nosenie škapuliara (s výnimkou niektorých situácií)
- zápis do knihy tých, čo prijali škapuliar
- každodenná modlitba (napr. Pod Tvoju ochranu).
 

Do škapuliara boli oblečení
sv. Karol Boromejský,
sv. František Saleský,
sv. Alfonz Mária de Liguori,
sv. Pavol od Kríža,
sv. Don Bosco,
Generál jezuitov P. Chaudius Aquaviva odporúčal sv.škapuliar všetkým členom Spoločnosti Ježišovej, podobne učinil generálny predstavený kapucínov Innocenc Katalagirone a generál minoritov Eugen Hands.


pápeži:
Lev X.,
Lev XIII.,
Klement VII.,
Gregor VIII.,
Pavol V.,
Urban VIII.,
Pius X.,
Benedikt XV.,
Pius XI.
(blahoslavený pápež Ján Pavol II. ho nosil od detstva a mnohí iní.


Na prsiach katolíckych kniežat a šľachtičien visieval sv. škapuliar...
francúzsky kráľ Ľudovít IX.,
rakúsky cisár Ferdinand I.;
Milióny katolíkov už ho nosili a nosia.


Škapuliar má aj svojho mučeníka

 „Zomieram,
lebo som kresťan“

Je ním Izidor Bakanja (1855 -1909), pochádzajúci zo Zairu.
Narodil sa v rodine pohana. Prijal krst od trapistov a veľmi si zamiloval mariánsku pobožnosť. Prijatím škapuliara sa podujal na evanjelizáciu medzi svojimi rodákmi. Belgický správca plantáže ho nútil k tomu, aby si zložil škapuliar, a keď to nevykonal, tak ho zbil, že po šiestich mesiacoch zomrel na následky zranení so slovami na ústach: „Zomieram, lebo som kresťan.“

 Bakanja - A Life Without Compromise

http://www.youtube.com/watch?v=HvNJ4SPv37E&feature=player_embedded#

 Extrait du film "Bakanja. Une vie sans compromis"

http://www.youtube.com/watch?v=P0_ggWIUfqo&feature=related

Rozjímavý ruženec
(podľa „pastorálnej príručky“ arcidiecézy Mbandaka o Izidorovi Bakanjovi)


Radostné tajomstvá

1. Zvestovanie
„Zdravas Mária, Pán s tebou! (Lk 1, 28)
Mária súhlasí, že sa stane Ježišovou matkou. Je prvá, ktorá verí vo vtelené Božie slovo a stáva sa vzorom pre každého kresťana.
Bakanja je muž viery. Pochopil, že aj on sa musí stať mužom modlitby, aby zostal verný Bohu Ježišovi Kristovi a prejavil sa ako kresťan. V modlitbe ruženca nachádza nevyčerpateľný prameň viery. A my?

2. Máriina návšteva
„Veľké veci mi urobil Pán.“ (Lk 1, 49)
Tým, že Mária uverila anjelovmu prisľúbeniu, otvorila sa Božiemu Duchu. Nádej posúva tento akt viery ďalej. Mária sa stáva Matkou Vykupiteľa a vedená Svätým Duchom, prináša ho k ďalším – k Alžbete.
Ten istý Duch obdivuhodne pôsobí v Bakanjovi. Domáci sluha, jednoduchý laik sa stáva svetlom pre svojich krajanov. Chce zvestovať vieru kolegom v práci a zvestuje ju teraz ako apoštol a mučeník svojím príkladom.
A my? Nechávame v nás pôsobiť Ducha, aby sme našim blížnym zvestovali vieru?

3. Ježišovo narodenie
„Zvestujem vám veľkú radosť: Narodil sa vám Spasiteľ.“ (Lk 2, 10-11)
Mária sa otvorila Duchu a plodom Ducha je Ježiš, Boží Syn, ktorý nie je nič iné ako Láska pre ľudí. Anjel zvestuje svetu radostné posolstvo.
Bakanja spoznáva toto radostné posolstvo; nechce ukrývať pravdu, ktorá potešuje a oživuje jeho srdce. Musí ju okolo seba šíriť, musí svojich kamarátov poučiť!
A my? Zvestujeme pri každej príležitosti radostné posolstvo?

4. Obetovanie Ježiša v chráme
„Tvoje dieťa je ustanovené na pád a povstanie a na znamenie, ktorému budú odporovať.“ (Lk 2, 34)
Mária tuší, že príchodom Ježiša do jej života vstúpi aj utrpenie. Ak chce Bakanja žiť podľa svojej
viery, tak musí denne prežívať ťažkosti v ľahostajnom a nepriateľskom prostredí. Ale v modlitbe
ruženca nachádza silu vydržať – napriek všetkému.
A my? Modlíme sa k Márii v tiesni a pri ťažkostiach?

5. Nájdenie Ježiša v chráme
„Mária zachováva tieto udalosti vo svojom srdci.“ (Lk 2, 51)
Mária a Jozef nechápu, čo Ježiš povedal; ale v pokore a mlčaní Mária súhlasí, že bude spolupracovať na spásonosnom diele svojho Syna.
Bakanja chce byť pre svojich priateľov misionárom. S týmto zámerom vedie pokorný, čistý a počestný život, čo mu pomáha, aby v slobodnom srdci zachovával Božie slovo. A my?

Bolestné tajomstvá

1. Ježišova smrteľná úzkosť v Getsemani
„Nie čo chcem ja, Otče, ale čo chceš ty!“ (Mk 14, 36)
Vo svojej silnej viere sa Bakanja nezľakne a necúvne, keď má nasledovať svojho predstaveného do vnútrozemia. Tu ho očakáva bolestná Golgota, pretože je kresťan. Na dlhej, bolesťou naplnenej ceste utrpenia a napriek nevýslovným bolestiam opakuje Bakanja svoje „fiat“, svoje úplné podriadenie sa Božej vôli: „Neprekáža mi, keď zomriem. Ak Boh chce, aby som žil, budem žiť. Ak Boh chce, aby som zomrel, zomriem.“
Prosme Ježiša cez Máriu, aby sme denne v rozličných prípadoch nášho života prijímali Božiu vôľu.

2. Ježiša bičujú
„Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.“ (Ján 19, 1)
Zradený Judášovým bozkom, obvinený falošnými svedkami, odvlečený rukami vojakov, znáša Ježiš bičovanie, ktoré trhá jeho telo.
Opakovaným bičovaním praská Bakanjova koža a jeho krv steká do piesku na ceste. „Maj zľutovanie, beloch! Matka, ja zomieram! Bože, som na konci.“
Všetky tieto muky sú preto, lebo Izidor sa nechce rozlúčiť so svojím škapuliarom, ktorý je pre neho znakom jeho viery.
Prosme Ježiša cez Máriu, Matku bolesti, aby sme znášali bolesti a pritom zostali budovateľmi pokoja.

3. Ježiša korunujú tŕním
„Posmievali sa mu a hovorili: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ (Mk 15, 17)
S veľkou trpezlivosťou a dôstojnosťou znášal Bakanja posmech belochov, ktorí ho potupovali a nadávali mu do „kresťanských psov“. To mu nebránilo, aby zostal verný svojmu presvedčeniu, aby bol čestným a statočným človekom a vyhýbal sa škriepkam.
Prosme Ježiša cez Máriu, aby sme aj my mali Bakanjov silný charakter, ak sa odvážime prejaviť ako kresťania a budú nami preto opovrhovať.

4. Ježiš nesie svoj kríž na Golgotu
Ježiš trikrát padá. Kríž, ktorý nesie hriechy sveta, je ťažký!
Kríž, ktorý Bakanja niesol ešte ďalšie mesiace, je jeho rozdriapané, dokaličené telo s hnisajúcimi ranami. „Celé telo mi spôsobuje bolesť!“ Ale to mu nebráni, aby odpustil svojmu mučiteľovi. „Áno, ak zomriem, budem sa za neho v nebi modliť.“
Prosme Ježiša cez Máriu o milosť, aby sme vždy zlo splácali dobrom!

5. Ježiš zomiera na kríži
Mária je prítomná pod krížom spolu s milovaným apoštolom Jánom. Ježiš zveruje Jána svojej Matke „Hľa tvoj syn.“ (Jn 19, 26) Ale rovnako svoju Matku odovzdáva Jánovi. Tak sa Mária stáva matkou všetkých ľudí.
Bakanja pochopil Máriinu úlohu: Matka Božia a Matka ľudstva. Bola prítomná v jeho bolestiach, v jeho martýriu; bola jeho silou a pomocou. Jeho život i smrť sú poznačené mariánskou úctou. Pri smrti držal v rukách ruženec.
Modlime sa s Bakanjom k Márii „teraz i v hodinu našej smrti“.

Slávnostný ruženec

1. Zmŕtvychvstanie
„Hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného? Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ (Mt 28, 5-6)
Tak ako Mária, ktorá úplne dôverovala Bohu, a vo veľkonočné ráno sa tešila – aj Bakanja, zrazený na lôžko utrpenia, musel svoju odvahu stále podnecovať tým, že si pripomínal zmŕtvychvstalého Krista ako záruku svojho vlastného vzkriesenia.
Veríme skutočne zoči-voči smrti na vzkriesenie tela?

2. Nanebovstúpenie
„Čo stojíte a hľadíte do neba?“ (Sk 1, 11)
Ako sa len tešila Mária z návratu svojho Syna v sláve Otca! Neukazuje vari jeho oslávenie všetkým ľuďom, že sme pozvaní naveky k blaženému spoločenstvu s Bohom?
Viera vo večnosť musela Bakanju posilňovať, aby dlhé mesiace znášal svoje martýrium.
A my? Veríme vo večnosť?

3. Turíce
„Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) Tak ako Mária so zhromaždenými apoštolmi očakávala zoslanie Svätého Ducha, aj Bakanja sa na modlitbu rád utiahol bokom. Preto mu Duch dal milosť heroickej sily, aby neoslabol pri posmechu, pri mučení a pri svojom dlhom a bolestnom smrteľnom utrpení.
Často volajme Svätého Ducha, aby posilnil naše srdce!

4. Máriino Nanebovzatie
„Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac.“ (Zj 12, 1)
Spolu s Bakanjom oslavujme Máriino Nanebovzatie. Ona je prvá vykúpená svojím Synom Ježišom a je už oslávená s telom i dušou. Bakanja dúfal, že skoná na jej sviatok a jeho utrpenie sa skončí.
„Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych.“

5. Mária je v nebi korunovaná
„Žena mala na hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zj 12, 1)
Spolu s Bakanjom sa chceme tešiť, že uvidíme Máriu, našu Matku. Ona má podiel na duchovnom Kráľovstve toho, ktorého darovala svetu.
Otče náš, príď tvoje Kráľovstvo.
Pane Ježišu, buď kráľom našich sŕdc a našich rodín!

„Izidor Bakanja bol pravý Konžan, pravý kresťan. Neváhal obetovať svoj život pre Boha.
Odvahu na to čerpal zo svojej viery a z každodennej modlitby ruženca“ takto si pápež Ján Pavol II. uctil blahoslaveného Afričana v máji 1980 v Kisangani/Kongo.
http://old.misionari.sk/fv/2009/bakanja.htm

 

Pravá úcta k Panne Máriiii
 Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.“

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

"Na nás je mlčať, modliť sa, prosiť a čakať."

Vyhlasujem, že chcem odteraz ako tvoj pravý služobník vyhľadávať tvoju česť a teba vo všetkom počúvať. Matka obdivuhodná, predstav ma svojmu milému Synovi ako verného služobníka, aby vykúpiac ma skrze teba, prijal ma tiež skrze teba.
Matka milosrdenstva, pomôž mi, aby som dosiahol pravú Božiu múdrosť a pripočítaj ma k tým, ktorých miluješ, učíš a vedieš, ktorých živíš a chrániš ako svoje dietky a svojich služobníkov. Panna verná, učiň ma vo všetkom dokonalým učeníkom, nasledovníkom a služobníkom vtelenej Múdrosti Ježiša Krista, svojho Syna, aby som na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu dokázal plniť tu na zemi vôľu Božiu a uvidel jeho slávu v nebesiach. Amen.

Modlitebná knižočka „Svätý škapuliar“

Muzejník Andrej Kmeť napísal modlitebnú knižočku „Svätý škapuliar“ a jej 13.vydanie z roku 1944 sa doposiaľ používa. V nej sa dočítame, že „Slávne Bratstvo škapuliara v Nemciach, mestečku v Hontianskej stolici“ si vyžiadalo 11.vydanie tejto knižky a iba ono uchovalo pôvodnú a jedinú knižočku z roku 1718, ktorá už neexistuje.

Slovenské inštitúcie
Technická inšpekcia: Email: tisr@internet.sk 
Odborné články o depresii, liečbe, liekoch a ich úspešnosti: http://www.antidepresivum.sk/ 
Informačné centrum ochrany práce (ICOP): http://icop.safework.gov.sk/ 
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky: http://www.ekonom.sav.sk/ 
Prognostický ústav SAV: http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm 
Národný inšpektorát práce (NIP): http://www.safework.gov.sk/ 
Ústredie práce a sociálnych vecí: http://www.upsvar.sk/ 
Sociologický ústav SAV: http://www.sociologia.sav.sk/
Slovenský štatistický úrad: http://www.statistics.sk/
Sociálna poisťovňa: http://www.socpoist.sk/
Medzinárodné inštitúcie
MOP: http://www.ilo.org/
OECD: http://www.oecd.org/
Svetová banka: http://www.worldbank.org/
EUROSTAT: http://europa.eu.int/comm/eurostat
Centro Internationale Studi Famiglie: http://www.cisf.it/
Európska komisia: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Výskumný ústav práce a sociálních věcí: http://www.vupsv.cz/
Osterreichisches Institut für Familienforschung: http://www.oif.ac.at/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_en.html
Informačný systém o sociálnej ochrane v členských štátoch EÚ (MISSOC):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missceec/index_en.html
Childwatch International Research Network: http://www.childwatch.uio.no/
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci: http://europe.osha.eu.int/
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia: http://www.issa.int/engl/homef.htm
Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg: http://www.ifb-bamberg.de/
Informačný systém o sociálnej ochrane v krajinách strednej a východnej Európy (MISSCEEC):
DG Employment and Social Affairs: http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
European Centre for Social Welfare Policy and Research: http://www.euro.centre.org/


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk