wz

H O R N É   CH L E B A N Y    S PRVOU PÍSOMNOU ZMIENKOU Z  r.  1328

 

Matrika pre obec Horné Chlebany je v obci Rajčany

Matrika
Rajčany č. 129
95632
Tel.: 038/5300336
Fax: /5300336

 

Obyvateľstvo v rokoch 2000-2010

 

Názov obce: Horné Chlebany
Kód obce: 556351
Názov okresu: Topoľčany Kód okresu: 406
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400
Nadmorská výška: 178 m n.m.
Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 92 obyvateľov na 1km2
Údaje o obyvateľstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 177        175      175      168      169       175      178      180       173       179     180
Ženy 179
       174       174      171       170       168      177      174        174       172     178
Spolu 356
    349      349      339     339      343      355      354       347      351    358

Muži % 49,72% 50,14% 50,14% 49,56% 49,85% 51,02% 50,14% 50,85% 49,86% 51,00% 50,28%
Ženy % 50,28% 49,86% 49,86% 50,44% 50,15% 48,98% 49,86% 49,15% 50,14% 49,00% 49,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia 31.12

Zdroj TU!

 

Sčítanie ľudu 2011
 

Zaujímavosti zo sčítania ľudu


Prvé finálne výsledky sčítania ľudu v minulom roku v stredu zverejnil Štatistický úrad SR.

Počet katolíkov na Slovensku klesol za uplynulých desať rokov o vyše 374 000.
Viac ako 725 000 obyvateľov je bez vyznania.

Najvýraznejšie stúpol počet ľudí, ktorí odmietli kolónku „náboženské vyznanie“ vyplniť
– z 3 percent v roku 2001 na 10,6 percent v poslednom sčítaní.
Rímskokatolíci – 3 347 277 (62 %),
evanjelici – 316 250 (5,9 %),
gréckokatolíci – 206 871 (3,8 %).

 Každé z týchto náboženstiev však zaznamenalo oproti roku 2001, keď sa uskutočnilo posledné sčítanie, pokles
- rímskokatolíci o takmer 361 000 veriacich,
- evanjelici o 57 000 a
- gréckokatolíci o 13 000.
Počet ľudí Reformovanej kresťanskej cirkvi (1,8 %) sa na Slovensku znížil v porovnaní so sčítaním v roku 2001.

Počet príslušníkov Pravoslávnej cirkvi klesol len mierne na 49 000 a zachoval si podiel 0,9 percenta z roku 2001.
Počty príslušníkov ostatných cirkví a náboženských spoločnosti sa výrazne nezmenili.

 Najvýznamnejší nárast zaznamenali tí, ktorí odmietli na otázku o náboženskom vyznaní odpovedať – z približne 161 000 (3 %) v roku 2001 na vyše 571 000 (10,6 %).
Nárast zaznamenali aj vyznania skryté za kolónkou „iné“ – zo 6 200 (0,1 %) na vyše 23 000 (0,4 %).

Počet ľudí bez vyznania stúpol len mierne – zo 697 000 (13 %) na 725 000 (13,4 %). Najviac ich žije v Bratislavskom (26,8 %), v Banskobystrickom (16,6 %) a Trenčianskom kraji (15,3 %).

Z veľkých cirkví zverejnila stanovisko k aktuálnym výsledkom zatiaľ len Katolícka cirkev. Biskupi ich prijali s rešpektom, úctou a pokorou, pričom štatistický úbytok chápu ako dôsledok štyridsaťročnej ateizácie. „Veľmi si vážime, že napriek rastúcej sekularizácii sa veľká časť našej spoločnosti hlási ku Katolíckej cirkvi a snaží sa zachovať si katolícku vieru,“ uviedla Konferencia biskupov Slovenska. Zároveň zdôraznila, že „proces sčítania bol sprevádzaný viacerými komplikáciami, akými boli technické problémy, ale aj rastúca nedôvera občanov voči štátu a verejným inštitúciám“.
Rímskokatolícka cirkev má dominantné postavenie vo všetkých krajoch Slovenska.

Najviac obyvateľov si ju uviedlo v Nitrianskom (70,5 %),
v Trnavskom a
v Žilinskom kraji (zhodne 70,1 %).

Najmenej si ju zapísalo v Košickom kraji (51,4 %).
Gréckokatolícka cirkev má najsilnejšiu pozíciu na východnom Slovensku – v Prešovskom (14,1 %) a
v Košickom kraji (9,5 %).

Najmenej obyvateľov sa k nej prihlásilo v Trnavskom a v Trenčianskom kraji (zhodne 0,2 %).

 


Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom – vyplýva to zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011.

Najnižší nárast
Zistený prírastok 0,33 percenta počtu obyvateľov v medziročnom období 2001 až 2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku, konštatovala predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová

Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SRv SR je v Prešovskom kraji – 814 527 (15,1 %) a najmenej žije na území Trnavského kraja, kde je to 554 741 (10,3 %)

Viac ľudí býva v mestách
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na Slovensku 2 891 obcí, o osem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138 mestských obcí a 2 753 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %) ako na vidieku (45,6 %).
Z celkového počtu obyvateľov SR je viac ako polovica žien (51,3 %), počet žien na 1 000 mužov oproti sčítaniu 2001 mierne klesol. Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

Nárast ľudí v produktívnom veku
V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku (0 až 14 rokov) z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 až 64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) z 11,4 percenta na aktuálnych 12,7 %. "Sčítanie 2011 potvrdzuje trend starnutia populácie.“

Národnosť
Najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská a rómska národnosť. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k prvým dvom národnostiam v medzicenzálnom období klesol, mierne sa zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti, z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011.

Počítačové znalosti
Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov SR.

Vydal: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Ako to bolo:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24280

PDF-sčítania:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=438293829 , http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=44035
http://wikipedia.org.scitanie2011.sk  http://www.svetkrestanstva.sk/2012/03/scitanie-obyvatelstva-2011-katolikov.html
 

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

 


Odkazy na moje weby
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
Veľká noc v kresťanských zvykoch: http://velkanoc.czweb.org 
Prežila svoju smrť - Glória Polo: http://gloriapolo.czweb.org 
Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
Kelti-Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Príroda: http://agika.szm.com 
   Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk 
Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť | Dopredu

by Cezmín Slovakiaakia 2011 cezmin.wz.sk

TOPlist