wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

Pivovar, pálenica a kramárstvo

 Od r. 1865 do r. 1869 bol v H. Chlebanoch pivovar, ktorý spravoval žid Alexander Reichenthal. V prvom roku prevádzky uvaril 195 dolnorakúskych okovov (vedier = 56,5 l) piva. Hodnota piva bola 148 florenov a 68 grajciarov a denná mzda robotníka v pivovare bola 2 fl. Pivovar pracoval 10 mesiacov v roku.
Jakub Reichenthal so ženou Rózou mali pálenicu a obchod s kramárstvom.

V dome pri majeri žili bíreši a sluhovia pracujúci u pána i sedliakov v 6 izbách, v 15 komorách a k domu patrili 3 maštale s pivnicou, kde chovali 28 volov, 8 koní, 2 oslov, 12 kráv, 1 bujaka, 10 teliat a 18 ošípaných.

2. 4. 1945 bola obec oslobodená II. Ukrajinským frontom.
Správu obce prevzal do rúk Národný výbor s predsedom Viktorom MEDOM - zakladateľom KSS v obci, kde získal 36 členov.

Roku 1948 boli organizované akčné výbory.
Po vykonaní parcelácií veľkostatku roľníkom a bezzemkom, ktorí nedostali náradie ani stroje na obrábanie polí sa stalo, že v roku 1950 práve oni vstúpili do JRD ako prví.

R. 1952 Majetok pána Imricha Motešického prevzali do užívania Štátne majetky.

R. 1954 vznikla Šľachtiteľská stanica.

R.1976 ju pričlenili k výskumno-šľachtiteľskému podniku Bučany, takmer 80 % zamestnancov bolo z našej obce.
R. 1958 boli vyšľachtené: konopa - Rastislavická, r. 1973 záhradný hrach - Palas a r.1977 paprika - Erekta, ktorá ešte pred povolením bola presunutá do Kráľovej pri Senci.
V r.1992 bola spustená chladiareň genetického materiálu zvaná sádzačkáreň.
V r. 1994 bola daná do prevádzky pozberová linka na obaľovanie a morenie osiva kŕmnej repky.
Od r. 1996 vykonáva i obaľovanie a morenie repky ozimnej pre celé územie Slovenska.
Od r. 1994 je ako akciová spoločnosť SELEKT, kde patria strediská Bučany, Bystrička, Sládkovičovo a Horné Chlebany, tým sa výskumný šľachtiteľský ústav vyčlenil zo štátneho podniku Slovosivo Bratislava.

Budovanie v obci
Cesty, chodníky, kanále

V r. 1866 obec financovala určitou čiastkou stavbu vicinálnej cesty cez Šišovsku dolinu.
1950 - Asfaltovanie hlavnej cesty cez obec - príprava.
1952 - Naplno sa začala budovať asfaltová hlavná cesta cez stred obce smerom od Topoľčian do Partizánskeho.
1954 - Spevnenie cesty kameňom a štrkom od cintorína k Hlbočine, asfaltovanie od kult. domu po dom J. Kleštinca.
1957 - V obci sa rozširuje elektrická sieť.
1958 - Oplotenie cintorína.
1967 - Vyhĺbenie studne na cintoríne.
1967 - Vybudovanie 700 m chodníka urobeného od cintorína k Hlbočine.
1968 - Spevnenie cesty od Bajtalu po dom Peteráša.
1969 - Asfaltovanie chodníka vedľa hlavnej cesty.
1991 - Betónovanie chodníka od cintorína k Hlbočine - Asfaltovanie cesty od domu Bajtalu po Jankoviča, od hlavnej cesty po Zelmana
osadenie zábradlí na kanáloch a čistenie.
Rekonštrukcia cesty od domu Tvrdíka po dom Bajtalu a od domu Gerbela po dom Ďuračku.
1998 - Rekonšrukcia cesty od Kleštinca ku kult.domu (214 tisíc korún).

Kultúrny dom

1956 - Začiatok výstavby kultúrneho domu.
1962 - Osadenie opony javiskového osvetlenia.
1963 - Prístavba kuchyne a skladovacieho priestoru.
1965 - Maľba čelnej steny J.Vicelom.
1971 - Murované oplotenie a prístavok pre hudobné skupiny.
1972 - Zriadenie klubu mládeže v pivničných priestoroch.
1979 - Premaľovanie kult. domu maliarmi Duckým a Jaškom.
1980 - Vybetónovanie chodníka a priestoru pred klubom mládeže a výmena okenných rámov.
1982 - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, vodovodu, vyrúbanie a osadenie dverí do knižnice, výmena rín.
1987 - vybudovanie odvodňovacieho kanála od Šľachtiteľskej stanice.
1991 - Betónovanie chodníkov pri kult. dome, osadenie brány a železného oplotenia pri knižnici; osadenie a uvedenie novej ústredne do prevádzky na Obecnom úrade
odpratanie divej skládky za Gerbelovým domom na zrúcanine bývalého „Panderláku“.
2000 - Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.

Ihrisko

1962 - Výstavba šatní.
1967 - Výsadba stromov a úprava trávnika.
1972 - Budovanie vodnej nádrže s oplotením.
1992 - Terénne úpravy pri vodnej nádrži.
1999 - Napojenie vodovodu a plynu na verejnú sieť.
Kaplnka
1936 -1938 - Vybudovanie rodinnej hrobky Finkových v kaplnke.
1981 - Renovácia maľby vnútorného priestoru urobil pán Milan Medo z Krušoviec, renovačné práce dreveného oltára, svietnikov, lavíc, rámov obrazov
a všetkých drevených predmetov urobila Anežka Vražbová, doplnenie interiéru o kreslá, koberec, stojan na breviár zo zbierky peňazí veriacich zabezpečila starostka obce.
1991 - Osadenie hlavného kríža na miestnom cintoríne, ktorý urobil majster Chrenko z Chynorian; oplotenie kaplnky, betónovanie, úprava, maľovanie vonkajšej časti budovy i kaplnočky v Hlbočine.
2000 - Rekonštrukcia kaplnky predstavuje kožovku, opravu strechy, muriva oplotenia, natieranie plotu, osadenie lavičiek, ďalej vypílenie stromov a vyrúbanie ich koreňov, zasadenie mladých stromkov.

Miestny cintorín

1956 - Vyklčovanie koreňov čerešní bývalej aleje.
1958 - Oplotenie cintorína pletivom zo zbierky občanov a zisku za korene čerešní v sume 2080 Kčs.
1967 - Vyhĺbenie studne na cintoríne.
1987 - Vybudovanie odvodňovacieho kanála od Š.S. po Hlbočinu povedľa cintorína. Vybetónovanie priestoru od brány po hlavný kríž a murovanie oplotenia cintorína.
1992 - Budovanie objektu na náradia (25 000 Kčs).
1995 - Začiatok budovania domu smútku.
1996 - Dobudovanie domu smútku.
1999 - Urobené ochranné zariadenie z dreva a plechu na zvonici spolu s elektrickým pohonom na zvon.

Ostatné

1964 - Dobudovaný obchod a pohostinstvo.
1967 - Výsadba stromkov a úprava nádvoria pred budovou obchodu a pohostinstva.
1957 - Rozšírenie elektrickej siete od domu Bajtalu po dom Petráša, čím bola ukončená elektrifikácia obce.
1987 - Vybudovanie vodovodnej siete; oplotenie bytoviek; osadenie autobusových stanovíšť.
1991 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia (810 372 Kčs).
1994 - Plynofikácia obce (1,65 mil. Sk).
1997 - Rekonštrukcia budovy krčmy a obchodu, osadený záhradný gril, nové záhradné lavice a stoly.
v tom istom roku súkromným podnikateľom daný do prevádzky „Motorest u pútnika“.
1998 - Vyrobený zvon a osadený na novú kovovú konštrukciu zvonice na miestnom cintoríne.
Zavedenie vodovodnej prípojky do kultúrneho domu a reštaurácie.
Vypracovaný územný plán obce Ing Karolom Vražbom.
Vydanie publikácie o obci.
Výroba pečiatky, vlajky, zástavy a insígnie starostu.
Prestavba a prístavba súkromnej pekárne.
1999 - Prístavba prístrešku a zavedenie elektrickej prípojky k motorestu u Pútnika.
V súčasnej dobe (júl 2006) sa pracuje na zazeleňovaní obce, budovaní inžinierskej siete: kanazlizácia, chodníky, autobusové stanovíštia atď. z financií získaných z Európskych fondov v sume viac ako 12 miliónov korún.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html
 


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[Späť | Dopredu]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk