wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]


HZDS

Vznik organizácie HZDS sa datuje od 4. 7. 1996, kedy sa stali zakladajúcimi členmi:
predseda organizácie: Miroslav Kleštinec,
tajomníčka: Ľudmila Balátová
členovia:
Medo Adolf,
Medová Margita,
Ďatelinka Miroslav,
Ďatelinková Margita,
Balatová Ľudmila,
Kleštincová Kvetoslava
a Kmotorková Oľga.
Zakladajúca schôdza sa konala za účasti pána Gerhata z Topoľčian, zástupcu okresnej org. HZDS.

Organizácia Jednoty dôchodcov
vznikla v roku 1997,
založili ju Gálisová Helena a Šatková Emília s 23 občanmi

Na foto vľavo: Zakladateľka JD Gálisová Helena a predsedníčka JD Šatková Emília počas jednej z výstav ručných prác organizovaných JD. )

V Jednote dôchodcov je 80 platiacich členov s členským poplatkom 20,-Sk z ktorých je polovica
členského odvedená do kasy Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov – OOJD.
Predsedníčka JD: Šatková Emília,
podpredseda: Medo Jozef,
tajomníčka: Rajnohová Irena,
pokladníčka: Borisová Helena.
Predsedníčkou revíznej komisie: Kmotorková Oľga a do budúcich volieb výboru JD:
predseda RK: Medová Helena.
Členmi RK: Kmotorková Oľga, Zelmanová Irena, Kmotorková Emília, Novotná Margita a Ducký Ján.
Organizácia je zameraná na prednáškovú činnosť zdravie a výživa, kultúrne podujatia poriadané v spolupráci s OcÚ, prechádzky na Mechovičku v susednej obci ku kaplnke so sochou Panny Márie, kde sa konajú každoročné púte, kultúrne predstavenia organizované obcou i Jednotou dôchodcov, rekreačné pobyty, výlety a zájazdy.
Fašiangy, pochovávanie basy, ľudový rozprávač, kuracia hostina a výročná členská schôdza JD Toto všetko v jednom dni. Na výročnej členskej schôdzi spojenej s kultúrnym programom a fašiangovou zábavou - pod taktovkou kapely TRIO SELEKT, vystupoval ľudový rozprávač STRÝCO IZIDOR Z TEKOVA, vl.m. Milan Barabáš zo Zlatých Moraviec. Jedenapol hodinový program ľudového rozprávača bol iba za tisícsto korún pre strýca Izidora. Vynikajúce pečené kurčacie stehná s inými dobrotami starkých prosto
naladili na veselú nôtu ešte pred vystúpením, veď ako hovorí starká Adriana Vražbová:
-„Nám stačí, keď vidíme, že je čo dať do úst a hneď nám je dobre a aj veselo a keď je ešte trochu
tepla a kde hlavu skloniť, viac my starí ku šťastiu ani nepotrebujeme.“
Všeobecná veselosť a smiech panovali v tento deň a zavŕšený bol program pochovávaním basy, čo zorganizoval pán Ján Medo.
Pozvanými hosťami sa stali pán Ing. Robert Beňačka – predseda okresnej a krajskej organizácie Jednoty dôchodcov, pán Ing. Martoš Dušan – predseda rev. komisie OOJD v Topoľčanoch a pán Majtan Gejza – člen okr. výboru JD.
Predsedníčka miestnej JD, pani Emília Šatková, je členkou OOJD a za aktívnu prácu v organizácii JD i OOJD bola odmenená týždenným pobytom v rekreačnom stredisku Dudince spolu s pani Ing. Szyladyovou Máriou - učiteľkou str. ekonomickej školy v Topoľčanoch.
Aktivity JD sú veľmi pestré a konajú sa aj v spolupráci s OcÚ.
Napríklad v mesiaci júl 2000 JD dostala od OcÚ finančné prostriedky na prepravu autobusom do Podhájskej - Diakoviec, kde išli na výlet. Maximálna spokojnosť účastníkov výletu bola očividná. Na ceste z Diakoviec sa ustavili na Kostríne, aby si pochutili na výborných bryndzových haluškách a sýti si spievali až kým neprišli domov.
Pobytu v Bibione v Taliansku, ktorý organizoval okresný výbor JD sa zúčastnilo 6 členov JD. Pobyt bol pri mori v rekreačnom stredisku, odkiaľ sa konali výlety do mesta Benátky, na Lagúnu - rybársku baštu a do okolia. Zaujímavými sa stali aj ochutnávky špecialít uvedenej oblasti, ktoré spestrovali program účastníkov pobytu.
Zdravotnej prednáška dňa 29. 11. 2000, ktorú robila pani doktorka Lepeyová z Topoľčian, sa zúčastnilo približne 30 účastníkov a stala sa pamätnou. Témou prednášky sa stali oči, očné ťažkosti a zdravá výživa u starších a prestárlych ľudí. Po prednáške bolo zdarma meranie tlaku každého účastníka. Pani Šatková pomáhala s meraním tlaku a u jednej panej zistila, že jej nie je možné zmerať tlak na jednej ruke. Po ďalších pokusoch pani doktorka skonštatovala, že je nutné ísť na lekárske vyšetrenie, lebo tlak napovedá o zmenách v organizme a to treba vyšetriť. Aj sa zistili vážne komplikácie s následnou operáciou v Bratislave. Z 30 účastníkov mali šiesti zvýšený krvný tlak.
Na koncoročnom posedení zazneli úprimné a ľudské slová predsedníčky JD Emílie Šatkovej, z ktorých citujem:
-„My, dôchodcovia sme sa týmto novým tisícročím zaoberali aj v mladosti. Mnohí z nás počítali koľko budú mať v roku 2000 rokov, kládli si otázky či sa toho dožijú, aby mohli vidieť ako a čo bude na konci tisícročia, aký bude svet, ľudia, rodina, kamaráti, susedia... Obzrime sa za svojím životom a pohľad dopredu, do ďalšieho tisícročia nech je vecou každého z nás.“
Po prejave detičky predviedli svoje recitačno-tanečno-spevácke umenie, ktoré s nimi pripravila obecná knihovníčka Ing. Miroslava Jakubíková. Nádherné tóny varhanov vyludzoval pán Medo Ján, na trubke hral mladý Bočkay a do noci sa niesol spev členiek speváckeho zboru pri farskom kostole v Krušovciach: Švecovej Jolany, Novotnej Heleny a Novotnej Margity, ku ktorému sa pridávali ďalšie a ďalšie hlasy, až všetci na stretnutí pri jedličke spievali oslavnú pieseň piesní, „Tichá noc, svätá noc...“ Pán Juraj Bobula, majiteľ reštaurácie u Pútnika, daroval dôchodcom na obložené misy 5 kilogramov výborného vlašského šalátu, na stole nechýbalo dobré domáce vínko a do neskorých nočných hodín z magnetofónu zneli skladby ľudových kapiel.

Rok 2004 a začiatok roku 2005
K 31. 12. 2004 má členská základňa JD 69 členov.

Sponzormi akcie JD v tomto roku sa stali firmy: SELEKT a VIMAR a.s. a majiteľ Pekárne pán Čuhák, ktorý na každé podujatie JD poskytuje zdarma dobrý chlebianský chlieb.
Jednota dôchodcov organizovala celkovo 10 akcií:
3. 1. 2004 sa konalo novoročné posedenie s kultúrnym programom a občerstvením.
12. 1. 2004 navštívili obec Nemčice, kde sa zúčastnili kultúrneho programu, vystúpenia Lýdie
Volejníčkovej.
22. 1. 2004 sa vydali na cestu do obce Nedanovce, aby sa zúčastnili kultúrneho programu organizovaného občanmi Nedanoviec.
6. 3. 2004 sa konala hodnotiaca schôdza spojená s kultúrnym programom k sviatku žien - MDŽ. Po oficiálnej časti nasledovala prednáška na tému: „Jar v záhrade“, ktorú pripravil pán Hamara Štefan - podpredseda OV JDS v Topoľčanoch. Po občerstvení účastníkov celé podujatie JD ukončil záverečným slovom podpredseda JD pán Medo Jozef.
18.1.2004 zabezpečila predsedníčka Jednoty dôchodcov prezentáciu výrobkov firmy Janette art. 24. 3. 2004 sa uskutočnila ďalšia prezentácia výrobkov uvedenej firmy.
30. 6. 2004 2004 sa konala prezentácia výrobkov TOP Slovakia.
14. 8. 2004 sa konala ďalšia prezentácia výrobkov uvedenej firmy.
21. 8. 2004 sa konala tradičná akcia „guláš party“ spojená s tanečnou zábavou.
29. 12. 2004 usporiadali Vianočné posedenie pri jedličke s oslavou jubilantov 70. r., 80. r., 90. r. a zároveň ich odmenili malým upomienkovým darčekom.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na návrh výboru JD v H. Chlebanoch, prevzali na okresnom výbore JDS v Topoľčanoch z rúk predsedu OV JDA pána Ing. Beňačku ďakovné listy členka výboru JD: pani Novotná Margita a pán starosta obce Bc. Mašír Ján.
Ďakovné listy im boli udelené za spoluprácu a pomoc dôchodcom v obci.

Rok 2004 - 2005
6. 3. 2004 sa konala hodnotiaca schôdza JD spojená s kultúrnym programom k sviatku žien - MDŽ. Na schôdzi pán starosta Bc. Mašír Ján odovzdal pani Šatkovej Emílii - predsedníčke Klubu dôchodcov - kľúče od nového Klubu dôchodcov.
Staroba a dôchodcovský vek je pre mnohých ešte stále strašiakom, keďže ľudský vek sa predlžuje a ľudí idúcich na dôchodok majú pred sebou ešte takmer štvrtinu života. Pokiaľ si ľudia skôr narodení nenájdu zmysluplné aktivity, čaká ich izolovanosť a uzatváranie sa do seba. Ako je známe, starší ľudia radi pracujú a odovzdávajú svoje skúsenosti.
Na Slovensku - v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva v roku 2001 - členovia JD Slovenska vytvorili hodnotu pre spoločnosť takmer desiatich miliónov korún. I naši dôchodcovia sa zúčastňujú rôznych aktivít pri čistení cintorína a verejných priestranstiev pred svojimi domami, ale i na organizovaných prácach OcÚ.
Obsahová náplň JD - klubová činnosť 2004 - 2005
Čítanie časopisov a rôznej literatúry. Spoločenské hry - šachy a iné. Ukážky ručných prác - pletenie, vyšívanie, háčkovanie. Rôzne besedy a prednášky.
OcÚ bude financovať klub dôchodcov v súlade s rozpočtom obce.
Dni určené pre Klub Jednoty dôchodcov
streda- v zimných mesiacoch od 15:00 do 17:00 hod.
nedeľa - v zimných mesiacoch od 15: 00 do 17:00
V letných mesiacoch sa otváracie hodiny klubu upravia podľa záujmu dôchodcov.
Zodpovedné osoby za Klub Jednoty dôchodcov počas otváracích hodín
Šatková Emília Medo Jozef Rajnohová Irena
Borisová Helena Novotná Margita Zelmanová Irena
Kmotorková Emília Kmotorková Oľga Jaško Štefan.

KDK

V KDK je združených 12 členov pod vedením predsedu klubu, pána
Jána Medu z Horných Chlebian.
Podpredsedníčka: Amália Brachová
pokladníčka: Alžbeta Medová.
KDK je registrovaný pri okresnom koordinačnom centre v Topoľčanoch (OKC)od roku 1991 a klub získal LICENCIU KDK od 25. 4. 1993 potvrdenú Judr. Martinom Šrankom, ústredným tajomníkom KDH v Bratislave. Členský poplatok je 100,-Sk na kalendárny rok, z čoho časť ide do kasy organizácie KDH, časť do kasy OKC a časť zostáva na samotnú činnosť KDK v obci Horné Chlebany.

KDK H.Chlebany v roku 1992 dostal vypracované stanovy od KDH, schválené na sneme KDH v Poprade dňa 19.9.1992.
Jedným z bodov obsahu KDK je šíriť medzi spoluobčanmi kresťanskú tradíciu v duchu kresťanských mravných noriem s rešpektovaním a ochranou osobnej slobody človeka.
Aktivity KDK sú zamerané na kresťanskú kultúru, kultúrne programy pri rôznych príležitostiach, aktívna účasť na slávnostných omšiach, kde sa členovia zapájajú do vopred pánom Jánom Medom pripraveného a nacvičeného zborového spevu v kostole krušovskej farnosti.

Klub mladých

a) Miesto klubu
Klub je umiestnený v priestore bývalej knižnice v Horných Chlebanoch, ktorý slúži ako spoločná miestnosť mladým aj dôchodcom.
b) Členovia klubu
Členmi klubu sú osoby vo veku od 0- 6 rokov v sprievode zodpovednej osoby a vo veku od 6 do 50 rokov, bývajúce v obci Horné Chlebany. Predbežný zoznam záujemcov o činnosť klubu je v prílohe 1.

Príloha 1
c) Poverené osoby

Sú to dospelé osoby určené členmi klubu, sú zodpovedné za dodržiavanie zásad správania v klube. Aspoň jedna poverená osoba musí byť vždy počas klubových hodín prítomná. Službu v klube si poverené osoby určia vzájomným dohovorom. (Mená poverených osôb v klube sú uvedené v prílohe 2.)

Príloha 2.
Zoznam poverených osôb, ktoré súhlasili s pridelenou zodpovednosťou:
1. Mgr. Miroslava Mrázová
2. Peter Mráz
3. Martina Klembarová
4. Zuzana Kováčikova
5. Zuzana Kúdelová.

d) Hostia
Sú to osoby, ktoré nebývajú v Horných Chlebanoch a na pozvanie navštívia klub.
2. Náplň klubovej činnostiV období do mája do septembra sú to športové hry na nádvorí kultúrneho domu - tenis, volejbal a iné loptové hry, hry v prírode, turistika, opekanie.
V prípade chladného počasia v priestore klubu sú to pravidelné akcie ako čítanie z kníh, kreslenie, cvičenie pri hudbe, kurzy varenia- pečenia (staršie deti), kurzy spoločenského tanca, vedomostné hry, vyšívanie, výučba na počítači a iné.
Ďalej sú to príležitostné činnosti ako súťaže, príprava masiek na karneval, diskotéky, počúvanie
hudby a iné.
a) Náradie
Náradie sú pomôcky na hru, ručné práce a šport. Zoznam náradia, ktoré sa nachádza sa v klube, je uvedený v prílohe 3.

3. Organizačné pomôcky pri klubovej činností
a) Prezenčná listina- zošit určený na podpisovanie prítomných členov a hostí
b) Evidencia náradia- zošit určený na zapisovanie mena požičiavajúceho, názvu náradia a času vypožičania a vrátenia náradia.
c) Nástenka- určená na tieto pravidelné vývesky:
d) Otváracie hodiny v klube.
e) Náplň klubovej činnosti na 2 týždne vopred.
f) Rozpis služieb poverených osôb.
g) Zoznam členov vykázaných z klubu za nedodržanie zásad.
4. Organizácia v klube
Deň určený pre Klub mladých 15 je sobota.
(Otváracie hodiny v klube sú uvedené v prílohe 4.)

Príloha 4.
Otváracie hodiny v klube
Vekové rozpätie Deň Otváracia doba – Otváracia doba
zimné obdobie letné obdobie
0-8 rokov Sobota 16.00-18.00 16.00-19.00
8-15 rokov sobota 18.00-20.00 19.00-21.00
15 a viac rokov piatok 17.00-22.00 17.00-22.00

5. Zásady správania v klube
1)Vstup do klubu je voľný.
2)Každý člen klubu je povinný po sebe urobiť poriadok a uložiť náradie na miesto na to určené. V prípade porušenia tohto bodu tri krát po sebe má poverená osoba právo nevpustiť ho do klubu.
3)Každý člen pri vstupe do klubu je povinný sa podpísať na Prezenčnú listinu.
4)Členovia klubu sú povinní dodržiavať pravidlá slušného správania a rešpektovať poverenú osobu a jej
rozhodnutia. V prípade nedodržania tohto bodu 3- krát po sebe je poverená osoba povinná nevpustiť dotyčnú osobu do klubu.
5) Pri požičaní si náradia je člen aj hosť povinný zapísať do zošita Evidencia náradia svoje meno
názov náradia a čas vypožičania a vrátenia.
6) V prípade poškodenia alebo úplného zničenia náradia je člen aj hosť povinný nahradiť ho funkčným.
7)V priestore klubu a pred vstupnými dverami do klubu je zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje a
iné omamné látky a zákaz vstupu osobám pod vplyvom týchto látok. V prípade nedodržania tohto bodu
poverená osoba je povinná takúto osobu vyhodiť a pri násilnostiach volať políciu 158.
8)Sporák a rúru na pečenie v prípade osôb vo veku od 0-15 rokov je možné použiť len v prítomnosti poverenej osoby.
6. Financovanie záujmovej činnosti v klube
Príspevky na záujmovú činnosť v klube budú zabezpečené z troch zdrojov:
a) Obecný úrad Horné Chlebany.
b) Školské poukážky, ktoré žiaci (vek 6-15 rokov) nevyužijú v škole na krúžky.
c) Sponzorské príspevky.
(V prílohe 5 je navrhnutý finančný rozpočet, nevyhnutný pre činnosť v klube.)
Príloha 5
Finančný rozpočet na rok 2004
Do konca roka 2004 je potrebná suma 800 Sk na zakúpenie pomôcok ako je farebný papier, pastelky, ceruzky, perá, gumy na gumovanie, strúhadlá na ceruzky, pravítka, bavlnky a látku na vyšívanie, ihly, výkresy, nožnice, lepidlo, knihy o ručných prácach a spoločenské hry. Privítali by sme aj vecné dary ako sú volejbalová lopta a CD prehrávač, počítač a iné.
7. Záver
Založiť Klub mladých je myšlienka mladých ľudí z Horných Chlebian, ktorí sa chcú stretávať a vypĺňať spoločne voľný čas, pre nich zaujímavou činnosťou. Na to potrebujú vhodný priestor a podmienky, ktoré im treba zabezpečiť. Zároveň je potrebné ich počas klubovej činnosti nenásilne usmerňovať a pomáhať im rozvíjať tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť, v súlade s úrovňou ich rozumovej vyspelosti. Klub má tiež slúžiť na integráciu detí s rôznym telesným alebo duševným postihnutím so zdravými deťmi.

Zoznam členov
1. Zuzana Klembarová
2. Ivana Kúdelová
3. Adriana Kúdelová
4. Roman Kúdela
5. Erika Kmotorková
6. Peter Kmotorka
7. Sára Mrázová
8. Mirka Polanská
9. Martin Mašír
10. Ján Mašír
11. Júlia Mašírová
12. Martina Klembarová
13. Martina Bajtalová
14. Jana Polanská
15. Mgr. Miroslava Mrázová
16. Peter Mráz
17. Bc. Ján Mašír
18. Zuzana Kúdelová.

Celoslovenský CB Fan Rádioklub Slovakia „KOSAČKA“
CBRSK Horné Chlebany
so sídlom v obci Horné Chlebany

Dňa 24. 6. 2000 je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (MV SR) celoslovenský CB rádioamatérsky klub pod názvom: CB Fan Rádioklub Slovakia „Kosačka“ – CBRSK - so sídlom v Horných Chlebanoch. CB je skratka z angličtiny – citizen band – čo v preklade znamená občianske rádiové pásmo 27MHz.
Vedúcou CKRSK je: Anežka Vražbová, kronikárka obce. Registráciou CB klubu na MV SR, sekcia verejnej správy – odbor všeobecnej vnútornej správy, stali sa stanovy CB klubu odobrené pečiatkou MV SR a podpisom pána riaditeľa JUDr. Stanislava Bečicu a tým aj uvedené do platnosti.
CBRSK nie je iba miestny CB klub, ale s pôsobnosťou po celom Slovensku a členstvom z celého Slovenska. Stanovy CBRSK vypracovala Anežka Vražbová a predložila prípravnému výboru na pripomienkovanie a schválenie. Na CB pásme 27MHz je vedená pod volacím znakom „Kosačka“ - operátorka Anežka.

V Rade CBRSK sú funkcie:
vedúca – Kosačka
viceprezident: Anočka
tajomník: Salamander
referent: Dráčik
technik: Šrobár.
Revízna komisia: Klinec, Jojo a Johanko.
V mesiaci jún 2000 je 23 zakladajúcich členov CBRSK.
Do konca roku 2000 sú na MV SR registrované iba štyri CB kluby z celého Slovenska, zatiaľ iba v mestách Trnava (CBRT- CB rádioklub Trnava), Nitra (CBN - CB Klub Nitra), Handlová (SCBR- Slovenský CB rádioklub) a teraz už aj v malej dedinke Horné Chlebany.

Do roku 2005 sú zaregistrované ďalšie CB kluby: Topoľčany, Nová Dubnica a Poprad.
Neregistrované CB kluby na Slovensku v roku 2000 sú v mestách: Bratislava, Piešťany, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Prievidza, Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Poprad, Lučenec, Rožňava, Prešov, Košice, Michalovce.

Založením CBRSK Horné Chlebany sa dostáva naša obec do povedomia CB rádioamatérskeho sveta s pôsobnosťou po celom Slovensku i v zahraničí. S celoslovenskou pôsobnosťou je v roku 2000 už 10. rok prvý CB klub na Slovensku - SCBR - a od roku 2000 už aj náš CBRSK čo znamená, že len SCBR a CBRSK majú členov z celého Slovenska.
Ku koncu roka 2000 má CBRSK 65 členov z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrica, Rožňavy, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Ružomberku atď. CBRSK organizuje celoslovenskú cébečkársku súťaž - „Svätojánske mušky babky Kosačky“ - so snahou zachovať starú ľudovú tradíciu pálenie Jánskych ohňov počas najkratšej noci roka. 24. 6. 1999 sa konal skúšobný 1. ročník. Cébečkárska súťaž spočíva vo vysielaní z kopcov domoviny do dolín, priateľskými rozhovormi medzi milovníkmi rádiových vĺn a napísanie o výstupe na kopec, veselých, vtipných a humorných zážitkoch. Víťazkou súťaže v r. 1999 sa stala Evka Staňová z Kolačna, ktorá po súťaži - vo svojich 20 rokoch - vstúpila do kláštora Notre Dame v Bratislave a cenu (zlaté gravírované srdiečko) za 1. miesto odmietla s tým, že zlato v kláštore nebude potrebovať. V r. 2000 je víťazom vysokoškolák Štefan Lasab volačkou Števo Zvolen. Ceny do súťaže kupujem zo svojho „vrecka“, ani OcÚ a ani firmy a organizácie v obci mi finančne a hmotne neprispievajú na celoslovenské akcie CB klubu - CBRSK.

Klubový časopis Slovenského CB rádioklubu (SCBR) CB Report som robila vo funkcii šéfredaktorky od novembra r.1998 do septembra r. 2000. Po založení a registrácii CB klubu na MV SR som zaregistrovala aj klubový časopis CBRSK na Ministerstve kultúry SR.
Registrácia časopisu CB JÚNOŠÍK s podtitulom: „Časopis CB Fan rádioklubu Slovakia „Kosačka“ – CBRSK Horné Chlebany - pre užívateľov, milovníkov a fandov CB pásma 27 MHz“ sa naplnila dňa 28. 7. 2000 pod registračným číslom 2358/2000.
Časopis od prepisovania cez opravu, grafickú a gramatickú úpravu po urobenie prvovýtlačku, prefocovanie a distribuovanie po republike robím všetko sama. CB mesačník na Slovensku ešte nebol za desať rokov čo existuje oficiálne povolené CB pásmo 27MHz. Financujem ho zo svojich peňazí.
Členovia CBRSK môžu šíriť časopis Júnošík po celej republike prefocovaním za náklady na prefotenie a aj medzi nečlenmi CB rádioamatérmi. Nosnou myšlienkou aktivít v tomto smere je šírenie informácií medzi cébečkármi. I touto formou dávam našu obec Horné Chlebany do povedomia nielen CB rádioamatérskej, ale aj kultúrnej verejnosti Slovenska. Bližšie informácie na http://cbrsk.euweb.cz/ alebo na http://www.agnesa.sweb.cz/ alebo http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/

CB rádioamatéri

Slovenské inštitúcie
Technická inšpekcia: Email: tisr@internet.sk 
Odborné články o depresii, liečbe, liekoch a ich úspešnosti: http://www.antidepresivum.sk/ 
Informačné centrum ochrany práce (ICOP): http://icop.safework.gov.sk/ 
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky: http://www.ekonom.sav.sk/ 
Prognostický ústav SAV: http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm 
Národný inšpektorát práce (NIP): http://www.safework.gov.sk/ 
Ústredie práce a sociálnych vecí: http://www.upsvar.sk/ 
Sociologický ústav SAV: http://www.sociologia.sav.sk/
Slovenský štatistický úrad: http://www.statistics.sk/
Sociálna poisťovňa: http://www.socpoist.sk/
Medzinárodné inštitúcie
MOP: http://www.ilo.org/
OECD: http://www.oecd.org/
Svetová banka: http://www.worldbank.org/
EUROSTAT: http://europa.eu.int/comm/eurostat
Centro Internationale Studi Famiglie: http://www.cisf.it/
Európska komisia: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Výskumný ústav práce a sociálních věcí: http://www.vupsv.cz/
Osterreichisches Institut für Familienforschung: http://www.oif.ac.at/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_en.html
Informačný systém o sociálnej ochrane v členských štátoch EÚ (MISSOC):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missceec/index_en.html
Childwatch International Research Network: http://www.childwatch.uio.no/
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci: http://europe.osha.eu.int/
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia: http://www.issa.int/engl/homef.htm
Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg: http://www.ifb-bamberg.de/
Informačný systém o sociálnej ochrane v krajinách strednej a východnej Európy (MISSCEEC):
DG Employment and Social Affairs: http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
European Centre for Social Welfare Policy and Research: http://www.euro.centre.org/


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk