wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

Kaštieľ

Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý  bol v 19. storočí úplne prestavaný.

 

Socha sv.Jána Nepomuckého

Detail sochy a z podstavca sochy sv.Jána Nepomuckého.

Socha stojí pri vstupnej bráne do objektov Výskumno-šľachtiteľskej stanice, bývalého kaštieľa rodiny Finkových a Motešických. Socha s podstavcom boli nanovo opravené a posvätené v roku 2009. Kto a kedy ju dal postaviť nevieme tak, ako nevieme o "Božej muke" v extraviláne obce.

 

Kaplnka

Prezentáciu z fotografií vytvoril RUDA z Kostelce nad Orlicí ČR

Na foto: socha sv.Florána, oltár v kaplnke zasvätenej Panne Márii Karmelskej a nová zvonica na cintoríne.

Gróf Zay dal postaviť v r. 1728 kaplnku a daroval do nej cenný strieborný kalich nachádzajúci sa v nej ešte v r. 1889. Kaplnka bola zasvätená Panne Márii z Monte Carmelo.
V roku 1936 sa začalo s prípravou a v roku 1937 bola kaplnka prestavaná a v nej vybudovaná rodinná hrobka pánov Finkových a Motešických.
V roku 1938 preniesli z cintorína pozostatky zomrelého bývalého pána Finku Júliusa do rodinnej hrobky v kaplnke.
Po rekonštrukcii v roku 1998 a prístavbe prístrešku v roku 2004 sa v kaplnke slúžia sv.omše. Hudobnú produkciu slávnostných nedeľných svätých omší v miestnej kaplnke tvoria striedavo pán Medo Ján a Boris Peter z Horných Chlebian, organisti farského kostola v Krušovciach.

 

Kamenná socha sv.Floriána, patróna ohňa - hasičov

Obrázok vytvorila Janka M. z ČR

Kamenná socha sv. Floriána postavená v r. 1773 (zrekonštruovaná v rokoch 2002 – 2003) stojí pred kaplnkou.

pred kaplnkou...

Oltár s obrazom Panny Márie Karmelskej.

 


Na pohľadnici zľava hore: Starý zvon (bol odcudzený), kaštieľ, detail obrazu Panny Márie Karnelskej visiaceho nad oltárom v kaplnke, dolu vľavo: kaplnka,v strede sídlo CBRSK - Kosačka Horné Chlebany, Božia muka v extraviláne „Hlbočina.“

 

Starý zvon

Starý zvon z roku 1789, visiaci v drevenej zvonici postavenej na pokyn grófa Zaya, na ktorého čepci bol nápis:„IOANES KNOBLOCH NEOSOLI A.1789“,  bol odcudzený. Na uvedenej polskej www stránke http://www.icons.pl/cenne/dodruku.php?&id=1999-04-02&bn sa nachádza zápis o autorovi zvona - Knoblochovi, citujem:
"Dzwon zabrany z Czańca, sygnowany ME FECIT IOANN GEORG KNOBLOCH NEOSOLI (Bańska Bystrzyca J.D.) 1778 (il. 8), przypomina o nieustaj±cym, od czasów redniowiecza, udziale ludwisarzy z Górnych Węgier (dzi Słowacji) w zaspokajaniu popytu na dzwony w południowej Małopolsce. Inny dzwon, autorstwa Knoblocha, z 1807 r., zabrany z Lachowic (d. pow. żywiecki), otwiera listę strat dzwonów dziewiętnastowiecznych. Mimo rekwizycji z czasów obu wojen wiatowych zachowało się po dzi dzień kilka dzwonów Knoblocha, choć ich liczba, w porównaniu ze stanem odnotowanym przez Łepkowskiego w poł. ubiegłego stulecia, została znacznie uszczuplona. Jeden z dzwonów zarekwirowanych z podkrakowskiego Grabia, odlany w roku 1820, sygnowany był Anton Stanke hat mich in Brody gegossen. Do tej pory znane, były 4 dzwony Antona Stanke, pochodz±ce z Iat 1828-32. Jest wielce prawdopodobne, iż rzemie¶lnik ów należał do rodziny ludwisarzy czynnej od lat 20. XVIII w. na Morawach.“ Koniec citátu.

Nová zvonica na miestnom cintoríne, v ktorej  je nový zvon.

Nový zvon

Od 11. 9. roku Pána 1998 visí NOVÝ ZVON v kovovej konštrukcii zvonice na miestnom cintoríne pri Dome smútku. Zvon i Dom smútku vysvätil (dnes už nežije) pán dekan Andrej Lasab. Srdce jeho predchodcu s nápisom na čepci: „Ioanes Knobloch Neosoli A.1789“ sa zastavilo po krádeži v mesiaci január roku 1998 a to po 209 rokoch služby a zdieľania osudov obyvateľov našej malej obce. Jeho hodnota je nevyčísliteľná.
Hodnota nového zvona vyrobeného Kovotexom spol. s. r. o. Beluša a zakúpeného dňa 28. 8. 1998 s pripojením v novovybudovanej zvonici pri dome smútku, bude stúpať vekom búrok, páľav, zmien a pohybu budúcich generácií.

Foto: Letecký pohľad na miestny cintorín s chráneným stromom „javorom mliečnym.“

"Umrlčia komora"
"Dom nádeje" - Dom smútku

Už v r. 1928 bola uvedená mimoriadna potreba na postavenie "úmrlčej komory" pre zomrelých, ktorú bol ochotný postaviť majster stolár Adolf Vozák za 2 tisíc K., keďže už stará bola rozpadnutá. Tak je uvedené v starých spisoch Obecného úradu v Horných Chlebanoch, uložených v Okresnom archíve.
v roku 1996 sa naplnila uvedená potreba pre občanov obce, kedy je postavený a pánom dekanom Lasabom vysvätený nový „DOM NÁDEJE“, ako Dom smútku vo svojej kázni nazval pán dekan Andrej Lasab.

Nový kríž na miestnom cintoríne

Nový prícestný kríž

 

Detaily z nového prícestného kríža.

Vzhľadom k tomu, že starý prícestný kríž už nutne potreboval opravu a pani starostka Helena Gálisová chcela, aby aj z tejto doby, tohto času a tejto chvíle zostala pamiatka pre budúce generácie, ktoré budú okolo kríža prechádzať do susednej obce Rajčany, rozhodla sa pre zhotovenie nového prícestného kríža. Dala ho vyhotoviť a vyrobiť majstrovi kamenárovi - vedúci kamenárskej výroby - Kozinkovi z obce Nemečky.
Vysvätenie kríža pánom dekanom Valachom Ondrejom sa konalo dňa 13. 10. 2001 za účasti občanov a sponzorov, ktorí finančne prispeli na jeho realizáciu. Stali sa nimi:
Výskumno - šľachtiteľský ústav (VŠÚ) - Selekt Bučany 20 000,-Sk,
Hubinský Ivan z Krušoviec 15 000,-Sk,
Forgáčová Darina Bratislava 10 000,-Sk,
K Cero Nitra 2 500,-Sk,
PD Chynorany 2 000,-Sk,
Ing. Žofčín z Bánoviec nad Bebravou 2 000,-Sk,
občania obce 400,-Sk
a ďalší občania prispeli ziskom z reprezentačného plesu v sume 7 022,-Sk.

Celková hodnota kríža je 75 929,-Sk.
Ako z uvedeného vidieť, „cezpoľní“ veriaci darovali na vyrobenie prícestného kríža väčšiu časť financií ako my, domáci. Posedenie v kultúrnom dome spojené s občerstvením pripravila kultúrna komisia Obecného zastupiteľstva (OZ) a pohostenie pripravil majiteľ reštaurácie u Pútnika, pán Bobula Juraj.

Prícestný kamenný kríž

Kamenný kríž z 18. storočia (opravený v roku 2003), bol prenesený, osadený a vysvätený pred vchodom do areálu kaplnky po pravej strane chodníka smerujúceho k budove kaplnky. V jeden deň ho vysvätil, spolu so zrekonštruovanou sochou Sv. Floriána, pán dekan Ondrej Valach.

V mesiaci, keď navštívil naše rodné Slovensko pápež Ján Pavol II., dňa 22. 9. 2003 sa konala sv. omša pri príležitosti posvätenia sochy Sv. Floriána s opraveným prícestným kamenným krížom osadeným pred kaplnku.

 

"Božia muka" - Pieta so Sedembolestnou Pannou Máriou

Nachádzala sa v extraviláne obce nazývanom „Hlbočina.“
O tom, kedy a kto dal túto sochu s podstavcom vo forme „malej kaplnočky“ postaviť som sa nedozvedela, pretože nik zo starších obyvateľov obce nevedel odkedy stojí a nepamätal sa na to, že by starí rodičia o tom hovorili. Starí obyvatelia narodení tesne po roku 1900 hovorili, že tam socha stála a ich rodičia k nej chodili pomodliť sa v nedeľnom čase - popoludní. Pravdepodobne bola postavená v prvej polovici 19. storočia.
Pieta stála v tom čase nad prašnou cestou vedúcou od panského kaštieľa k hlavnej ceste smerujúcej od Topoľčian do Nadlíc a Rajčian. (Samozrejme, v tom čase tadiaľ premávali iba koče a vozy!) Viedla roklinou, ktorú z vyvýšeniny nad obcou vymlela stekajúca dažďová voda. Nad cestou v úzkej rokline stáli po bokoch dva rady čerešní, ešte dnes stojí niekoľko desiatok čerešní nad roklinou, ktorá je už zarastená a z časti zasypaná odpadkami a stavebným materiálom zo starých domov.

Informácie o histórii obce sú aj na: http://www.sweb.cz/agnesa  v sekcii: „História a súčasnosť obce Horné Chlebany": http://agnesa.sweb.cz/HistoriaasucasnostobceHorneChlebany.htm

 

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu

[ Späť | Dopredu ]

Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk