wzTáto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

Krajské a okresné mestá Slovenska

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html
http://slovakregion.sk/horne-chlebany

Letecký pohľad na časť obce s kultúrnym domom (zelená strecha), kde sídli Obecný úrad popri hlavnej ceste smerom do Partizánskeho a Trenčína cez obec Nadlice. (V pozadí vidieť časť obce Rajčany).

Čiastočná uzávierka cesty I/64 v Horných Chlebanoch

Od 21. 05. 2012 08:00 Do: 25. 06. 2012 20:00

Čiastočná uzávierka cesty I/64 v katastrálnych územiach obcí Krušovce a Horné Chlebany v okrese Topoľčany, z dôvodu opravy povrchu vozovky. Platí od 8:00 dňa 21.5.2012 do 20:00 dňa 25.6.2012. Premávka je dočasným dopravným značením usmernená do jedného jazdného pruhu.
Zdroj: http://zjazdnost.sk

Povinnosti a práva obce vo vzťahu ku komunálnym odpadom

Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi (definícia: § 2 ods. 14 zákona o odpadoch) a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce (§ 39 ods. 2 zákona o odpadoch).
Niektoré povinnosti obce ako držiteľa komunálnych odpadov (§ 19 zákona o odpadoch)
-zaraďovať komunálne odpady podľa Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o ich druhoch a množstve (Príloha č. 3 vyhl.č.283/2001 Z.z.),
-v prípade zriadenia zberového dvora v obci aj na nebezpečné odpady – zabezpečiť oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ich označenie identifikačným listom (Príloha č. 12 vyhl. č. 283/2001 Z.z.) a v prípade prekročenia limitu zberu nad 100 kg/rok nebezpečných odpadov, je potrebný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods.1 písm. g/ zákona o odpadoch (na zriadenie zberového dvora obcou nie je potrebný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber podľa § 7 ods.1 písm. d/ zákona o odpadoch.,
-ohlasovať ustanovené údaje z evidencie obvodnému úradu životného prostredia do 31.januára nasledujúceho roka (Príloha č. 4 vyhl. č. 283/2001 Z.z.).
Niektoré osobitné povinnosti obce (§ 39 zákona o odpadoch)
-
zaviesť vhodný systém zberu odpadov,
-zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
-upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a elektoroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sa ustanovia najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov,
-stanoviť poplatok vo väzbe na náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,
-zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2010.
Nové povinnosti obce (§ 39 , § 18 zákona o odpadoch)

zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov od 1.1.2006 (§ 18 ods.3 písm. n/ zákona o odpadoch),
obec zabezpečí vyššie uvedenú povinnosť napr. podporou domáceho kompostovania, zriadením komunitného kompostovania, odvozom rastlinného odpadu do existujúcej kompostárne, zriadením kompostárne .... . obci sa umožňuje zriadiť kompostovisko bez akýchkoľvek súhlasov a povolení zo strany orgánov štátnej správy v prípade, že ročná produkcia kompostu nepresiahne na danom kompostovisku 10 ton (t.zn. v obci je možné zriadiť viaceré kompostoviská pri dodržaní uvedenej podmienky),
umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takú možnosť obec nemá, je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadiť na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností, (§ 39 ods.15 zákona o odpadoch),
• obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli z postupu podľa vyššie uvedeného . obec má povinnosť upraviť podrobnosti o nakladaní s elektroodpadu z domácností vo všeobecne záväznom nariadení, nemá však žiadne náklady z prevádzkovaním oddeleného zberu elektroodpadu z domácností , nakoľko náklady znáša výrobca zariadenia (§ 54b ods.1 písm.e/ zákona o odpadoch).
Niektoré práva obce podľa zákona o odpadoch:
vyžadovať, aby pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bol povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a aby bol tiež povinný:
-zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
-užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
-ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
-požadovať od držiteľa komunálnych odpadov a od držiteľa drobných stavebných odpadov alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie,
-byť účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) až e), k), m) a n) vo väzbe na územie, na ktorom sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorom sa zamýšľa vykonávať dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení alebo sa vykonáva
-prejednávať priestupky v taxatívne určených prípadoch a ukladať pokuty za tieto priestupky
mať nárok na príspevok z Recyklačného fondu a to pri hodnovernom preukázaní separácie, recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí uzatvoriť. Tento nárok sa netýka odpadov z obalov v rozsahu, v akom obec získala prostriedky za separáciu a recykláciu odpadov z obalov od povinnej osoby alebo od oprávnenej organizácie.
Zoznam platných právnych predpisov odpadového hospodárstva týkajúcich sa priamo obcí
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. (+ Redakčné oznámenie chyby v Čiastke 98 Zbierky zákonov 2003), zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z.(+ Redakčné oznámenie o oprave chýb v Čiastke 44 Zbierky zákonov 2004) , zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z. a zákona č.479/2005
vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 128/2004 Z.z.,
vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z.,
zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 245/2003 Z.z., zák. č. 525/2003 Z.z., zák. č. 24/2004 Z.z. a zák. č. 443/2004 Z.z.
vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z.z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky č. 577/2003 Z.z.
zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vypracovala: Ing. Medovičová, ObÚŽP Nitra
(Vložené 22.2.2007)

ODPAD A BURINA

Nikdy v minulosti nebola burina s drevom a kríkmi odpadom v dnešnom slova zmysle, ale produktom, ktorý sa vracal do zeme a zúrodňoval pôdu. Orechové lístie sa zakopávalo do jamy pod orechom (a lístie z ovocných stromov spolu s kukurniskom i slamou sa používalo na hroble zemiakov na prezimovanie)
- Letná jednoročná burina ide ihneď po okopaní a vytrhaní z hriadok do kompostoviska
- korene pýru i lístie zo stromov zakopať do 1,20 metra hlbokej jamy a po vrstvách na ne hádzať zeminu, tak sa dokáže zničiť pýr v záhrade
- burina pupenec s koreňmi sa na slnku sušila a pálila v peci vzhľadom k tomu, že korene sú veľmi hlboké a každá ulomená čiastočka sa príjme, zakorení aj keď je koreň na pohľad suchý
- plazivá burina tzv."truskavec" sa dávala konzumovať zajacom, no môže ísť aj do kompostu
- tenšie konáriky zo stromov strihať a takisto dať do vrchnej vrstvy jamy s pýrom a zahádzať zemou alebo do kompostoviska
- hrubšie konáre popíliť a zúžitkovať na opekanie špekáčikov a domácej slaniny pri letných rodinných alebo priateľských posedeniach
- nezabudnúť dávať do kompostoviska a jamy práškové vápno
- domový odpad triediť.
Toto je každý kultúrny človek spoločenstva ľudí v obci POVINNÝ robiť na svojom pozemku a vo svojej domácnosti a nie že sa obec musí postarať o nejaké spoločné kompostovisko. Keď má občan záhradku a z nej úžitok v podobe zeleniny a ovocia, je to jeho súkromné vlastníctvo a tak je povinný postarať sa o to, aby na svojom pozemku so svojim tzv.odpadom urobil aj poriadok a nie aby ho vyhodil susedovi popod nos alebo zasmradzoval vzduch a otravoval tak okolie, ovzdušie. To by ale musel aj byť poriadkumilovný a mať rád tak svoje rodisko, ako aj ten kúsok zeme, na ktorom žije celý život, a ku tomu aj chcieť, aby jeho rodný domov bol krásnym miestom v ktorom sa dobre cítia nielen domáci obyvatelia, ale aj tí, čo do obce zavítajú.
Medzi rečou som počula aj návrh, aby boli občania, ktorí pália nie suchú burinu, vyhlásení menovite v miestnom rozhlase. Existujú určité predpisy, ktoré sú občania povinní dodržiavať a je len správne, keď sused suseda upozorní na to, že nemá páliť burinu, no sused sa suseda akosi bojí, nechce si ho znepriateliť, keďže stále je faktom: "Povedz pravdu a vybiješ oko!" A tak sa len doma frfle a starostovi ide hovoriť, aby s tým urobil v obci poriadok. Bez pokút nič nezmôže ani OcÚ a keď dá pokuty, hneď sa začne kampaň, akého majú zlého starostu a nastáva bludný kruh...
Práve toto je treba rozťať radikálnym spôsobom, keď zlyhávajú upozornenia a dohovárania. Vysoké a nekompromisné pokuty by naučili aj najväčšieho nedbalca dávať si pozor a nepáliť mokrú burinu na záhrade v dedine a pokuty vyberať okamžite, akonáhle začne zasmradzovať okolie. K tomu je treba naozaj mať odvahu... čo sa dodnes nedeje... (17.7.2007)

Búrka preveruje kvalitu

Práce „Renovácie miestnej infraštruktúry“ pokračujú rýchlym tempom, ale...
Ako ukazujú fotografie, hneď pri prvej búrke 8. 7. 2006 sa ukázalo, ako je urobené odvodnenie dažďovej vody v strede dediny, kde je najnižší bod a steká voda z oboch strán komunikácie práve k bodu za domom č. 39. TAM samozrejme stojí, keďže šachta je o pár metrov ďalej. Chodci na chodníkoch sa nevyhnú spŕške okoloidúcich áut v dažďových dňoch počas väčšej časti roka a máme sa na čo tešiť i v zimnom období, kedy nestečená voda zamrzne...

Foto: Vražbová Anežka

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB z 2. 12. 2006

Starostom obce bol voličmi zvolený počtom 139 hlasov Bc.Ján MAŠÍR
(Ing. Jozef Ladický mal 64 hl.)

5 poslancov pre budúce volebné obdobie:

Káčer Ján 101 hl.
Paulenová Štefánia 101 hl.
Gálisová Helena 100 hl.
JuDr.Šatka Rastislav 99 hl.
Bc.Boris Peter 96 hl.

NAPÍSALI O NAŠEJ OBCI
Správa z regionálneho seminára

Nitriansky samosprávny kraj usporiadal 25. októbra 2006 regionálny seminár k téme „Implementácia Operačného programu Základná infraštruktúra v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja v období 2004 – 2006. Národný strategický referenčný rámec SR 2007 – 2013. Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013“

Seminár bol záverečnou odbornou aktivitou projektu č. 2004-OPZI-33-NR-0021, ktorého cieľom bolo
a) dobudovať inštitucionálnu infraštruktúru pre oblasť regionálnej politiky
b) vytvoriť podmienky pre implementáciu operačných programov, zvlášť opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí z Operačného programu Základná infraštruktúra (OPZI)
c) pripraviť regionálne štruktúry na nové programové obdobie.
Ambíciou tohto pracovného stretnutia aktérov regionálneho rozvoja bolo zhodnotiť výsledky a čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré boli dosiahnuté v Nitrianskom kraji v období rokov 2004 – 2006 a zároveň poskytnúť informácie o možnostiach v novom programovom období v rokoch 2007 – 2013. Prezentácie vytvorili obraz o príprave a stave regionálnych štruktúr uchádzať sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Nitriansky kraj je hneď po Prešovskom jeden z najúspešnejších v počte schválených projektov v programovom období 2004-2006 v Operačnom programe Základná infraštruktúra, Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra. Z počtu 1433 schválených projektov v Priorite 3 Lokálna infraštruktúra v rámci SR je 249 schválených pre kraj Nitra, 331 Prešov, 225 Košice, 178 Banská Bystrica, 154 Trnava, 151 Trenčín, 145 Žilina (informácia k 16.10.2006 publikovaná na www.strukturalnefondy.sk  – Stav implementácie). Celkové oprávnené výdavky všetkých 249 úspešných projektov predstavujú takmer 2,48 mld. Sk.
Oprávnené aktivity v rámci Lokálnej infraštruktúry (Priority 3, OPZI) boli nasmerované na :
- Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch (školskej, zdravotníckej, sociálne a kultúrnej)
- Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
- Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
- Renováciu a rozvoj obcí.
V programovom období 2004 – 2006 boli z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR delegované úlohy na VÚC pri implementácii opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí OPZI. Nitriansky samosprávny kraj riadil celý proces od výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez hodnotiaci proces až po výber úspešných projektov. V rámci tohto opatrenia získali obce v Nitrianskom kraji takmer 266 mil. Sk, z ktorých
- 80 % je určených na investičné aktivity v rekonštrukcii obce (Výčapy-Opatovce, Vieska nad Žitavou, Čičov, Diakovce, Zemné, Nové Sady, Neded, Bátorové Kosihy, Horné Chlebany, Radava, Nesvady, Dvorany nad Nitrou, Machulince, Pohranice, Virt, Volkovce, Jelšovce, Neverice)
- 20% na programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a územnoplánovaciu dokumentáciu (49 obcí Nitrianskeho kraja).
Štatistické informácie o počte predkladaných a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré odzneli na seminári, poukazujú na snahu a záujem o regionálny rozvoj zo strany regionálnej a komunálnej samosprávy a partnerov participujúcich na projektovom riadení úloh regionálneho rozvoja.
Seminár si kládol za cieľ prezentovať i dobré skúsenosti a príkladnú implementáciu projektov, ktoré boli úspešné a získali z Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí nenávratný finančný príspevok do výšky 95 % oprávnených výdavkov. O svoje skúsenosti z realizácie projektu sa podelili starostovia obcí Virt, Nové Sady, Radava, Horné Chlebany a Volkovce. Pokračovanie TU...

PROJEKT NA ČERPANIE FINANCIÍ Z EUROFONDOV

Renovácia miestnej infraštruktúry
Dňa 17. 1. 2005 podal pán starosta Bc. Ján MAŠÍR projekt: Renovácia miestnej infraštruktúry v rámci opatrenia 3.4: Renovácia a rozvoj obcí operačného programu - základná infraštruktúra, na úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, oddelenie stratégie regionálneho rozvoja.

Projekt je zameraný na celkovú premenu obce so zazelenením okolo hlavnej cesty s bočnými uličkami a aj pri miestnom ihrisku, výstavbu nových autobusových stanovíšť, hlavne však na výstavbu chodníkov a kanalizácie, keďže z kopčeka za dedinou steká všetka voda dolu do dediny. Financie z Eurofondov prerozdeľuje vyšší územný celok v Nitre a Výška oprávnených nákladov projektu je viac ako 12 miliónov korún. Výška žiadaného príspevku sa pohybuje práve v tejto sume.
Naša obec sa stala treťou v poradí podaných žiadostí o financie z Eurofondu v okrese Topoľčany a štvrtou v poradí za kraj Nitra, čo je veľmi pozitívny a odvážny krok pána starostu Bc. Jána Mašíra vzhľadom k tomu, že obec je jednou z pomerne malých obcí regiónu.
Príprava projektu trvala celý rok a naplno zamestnávala nielen pána starostu.
Máj - jún 2006, začiatok čerpania finančných zdrojov na "Renováciu miestnej infraštruktúry v obci Horné Chlebany
Opatrenie 3.4, ZMLUVA č. 2004 - OPZI-34/B-NR-0004 KÓD projektu (ITMS): 11430400456

Stavba sa skladá z objektov: Stavebné povolenie:
Dažďová kanalizácia 5149/ŠSÚ
zo dňa 14.7.2004
Rekonštrukcia chodníka pri štátnej ceste ObUŽP ŽVS 2004/01164
Úprava verejných plôch v centre obce TO zo dňa 7.7.2004
Úprava verejných plôch s vybudovaním ObUŽP ŠVS 2004/01164
peších komunikácií a rekonštrukcia autobusových zastávok ObUŽP ŠVS 2004/01164
Úprava priestranstva v areáli oddychu s vybudovaním chodníkov TO zo dňa 21.7.2004
CELKOVÁ CENA vrátane DPH: NA ZÁKLADE ZMLUVY A MVRR SR 12.815.000,-Sk
NA ZÁKLADE VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 12.600.004,-Sk

FINANCOVANIE STAVIEB JE REALIZOVANÉ Z NENÁVRATNÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO: 75% ŠTÁTNY ROZPOČET: 20% OBEC: 5%
DODÁVTEĽ STAVEBNÝCH PRÁC INVESTOR STAVBYVEDÚCI STAVEBNÝ DOZOR
VOTEP,S.R.O. Partizánska 225; Obec Horné Chlebany; Žofčín Ondrej, Ing. Ľubor Lukáč
957 01 Bánovce nad Bebravou; Bc. Ján Mašír starosta obce.

Dňom 1.1.2005 ukončila obec členstvo v ZMOSe

Cintorínske poplatky  a poriadok na rok 2005 na obdobie 10 rokov
1 detský hrob             150,-Sk
1 hrob                       250,-Sk
2 hroby                      500,-Sk  každý ďalší hrob je násobok 1 hrobu.

Zmenené sadzby dane z pozemkov na rok 2005

Pôda
orná pôda podľa návrhu 0,29%
trvalé trávne porasty podľa návrhu 0,29%
záhrady zmena z 0,50% na 0,25%
zastavané plochy a 
nádvoria podľa návrhu 0,50%
stavebné pozemky podľa návrhu 1,00%
ostatné plochy podľa návrhu 0,50%.
Daň zo stavieb
stavby na bývanie podľa návrhu 2,00Sk
stavby na
pôdohospodársku produkciu, skleníky podľa návrhu 1,-Sk
stavby rekreačných a záhradných chát podľa návrhu 5,00Sk
samostatne stojace garáže zmena z 5,00Sk na 3,00 Sk
priemyselné stavby slúžiace energetike podľa návrhu 5,00Sk
stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu zmena z 30,00Sk na 35,00 Sk
ostatné stavby zmena z 2,00Sk na 1,50Sk
každé ďalšie nadzemné podlažie podľa návrhu 1,00Sk
Daň z bytov
byty podľa návrhu 3,00Sk.

V roku 2004
Vyhotovenie zmluvy o dielo na zhotovenie projektu financovania „Rekonštrukcie chodníka“ z Eurofondov pánom starostom, financovanie úhrady za vypracovanie projektu - Eurofondy - je z kapitálových zdrojov OcÚ.
Úprava spevnených plôch verejnej zelene a autobusových zastávok.
Uvedený projekt znamená výsadku drevín v celej obci plus živé ploty na okrajoch obce smer Rajčany a Dolné Chlebany, výmena autobusových prístreškov, ďalej kanalizácia v celej obci a zaasfaltovanie chodníka do Rajčian. Spolufinancovanie schváleného projektu z Eurofondov.

Dňa 3. 1. 2003 povedal pred spoluobčanmi svoj záväzný sľub

novozvolený pán starosta obce Bc. J á n M a š í r

Takisto z úst prítomných zvolených poslancov sme počuli „Sľub poslanca“
Gálisová Helena, Juríková Viera, Balátová Ľudmila, Borisová Helena, Záhumenský Jozef.

Mikroregión BEBRAVA

Pre Mikroregión Bebrava boli poskytnuté financie.

Stretnutie predstaviteľov mikroregiónu BEBRAVA v Rajčanoch sa konalo za prítomnosti našich verejne činných žien: Heleny Balátovej, Ľudmily Balátovej, Heleny Borisovej, Heleny Gálisovej a Zdenky Gulikovej.
SEMINÁR mikroregiónov „SVORNOSŤ“ a „BEBRAVA“
V mesiaci máj dňa 28. 2003 sa konal v kultúrnom dome seminár mikroregiónov „Svornosť“ a „Bebrava.“
Za prítomnosti všetkých starostov obcí patriacich do uvedených mikroregiónov došlo k prehĺbeniu spolupráce a vzájomnej výmene návrhov, skúseností a poznatkov z praxe.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


 
Design by Cezmín Horné Chlebany http://cezmin.wz.cz