wzTáto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

Adresár www stránok inštitúcií SR

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Internetová stránka: http://www.prezident.sk/  Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5441 6624
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/  e-mail: odkazy@mail.ncsr.sk  Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5934 1111, 02/ 5441 2500
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Internetová stránka: http://www.vlada.gov.sk/  e-mail: urad@vlada.gov.sk  Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5729 5111, Fax: 02/ 5249 7595
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR: Internetová stránka: http://www.natfund.gov.sk/  e-mail: fnm@natfund.gov.sk  Drieňová 27, 821 01 Bratislava 2 Telefón: 02/ 4827 1111
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR : Internetová stránka: http://www1.genpro.gov.sk/sk/  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1 Telefón: 02/5953 2505
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV: Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/ e-mail: sekretariat@vop.gov.sk  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava Telefón: 02/ 4828 7239, Fax: 02/ 4828 7203
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR: Internetová stránka: http://www.justice.gov.sk/  Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5935 3111, Fax: 02/ 5441 5952 Internetová stránka:
MINISTERSTVO VNÚTRA SR: Internetová stránka: http://www.minv.sk/  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5094 1111
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR: Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/  Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 Telefón: 02/ 5978 1111, Fax: 02/ 5978 2213 Dipl.služba: T: 02/ 5978 2211
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR: Internetová stránka: http://www.telecom.gov.sk/  Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5949 4111, Fax: 02/ 5249 4794
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR: Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/  Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 Telefón: 02/ 5958 1111-2
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR: Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/index/index.php  e-mail: palkovicova@economy.gov.sk  Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000, Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604 Pohot.služba: 02/ 4333 8604, 02/ 4854 1077
MINISTERSTVO KULTÚRY SR: Internetová stránka: http://www.culture.gov.sk/index/  e-mail: mksr@culture.gov.sk  Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5939 11 11, Fax: 02/ 5939 11 74
MINISTERSTVO OBRANY SR: Internetová stránka: http://www.mod.gov.sk/  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 Telefón: 02/ 4425 0320
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR: Internetová stránka: http://www.mpsr.sk/  Telefón: 02/ 5926 6111
MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR: Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/ Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5975 1111
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR: Internetová stránka: http://www.education.gov.sk/Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5937 4111
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR: Internetová stránka: http://www.health.gov.sk/Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 3 Telefón: 02/ 5937 3111
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR: Internetová stránka: http://www.lifeenv.gov.sk/ Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5956 1111, Fax: 02/ 5956 2031
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR: Internetová stránka: http://www.build.gov.sk/Špitálska 8, 816 44 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5975 1111, Fax: 02/ 5293 1203
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR: Internetová stránka: http://www.controll.gov.sk/ Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 Telefón: 02/ 5542 3069, 02/ 5542 4628
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Internetová stránka: http://www.nssr.gov.sk/ Župné nám. 13, 814 90 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5935 3111
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA: Internetová stránka: http://www.nbs.sk/  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5787 1111, 5865 1111, Fax: 02/ 5787 1100
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD: Internetová stránka: http://www.nbusr.sk/  Budatínska 30, 851 05 Bratislava Telefón: 02/ 6869 1111, Fax: 02/ 6382 4005
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE: Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk/ Špitálska 8, 811 07 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5975 1111
POŠTOVÝ ÚRAD: Internetová stránka: http://www.posturad.sk/  Ulica 1.mája 16, 010 01 Žilina 1 Telefón: 041/ 7235 257, Fax: 041/ 7234 043
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR: Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/  Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29 Telefón: 02/ 4829 7111
SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY: http://disso.vupsvr.gov.sk/  e-mail: disso@vupsvr.gov.sk  Špitalská 6, 812 41 Bratislava Telefón: 02/ 5975 2617-9, Fax: 02/ 5296 6633
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV: Internetová stránka: http://www.smu.gov.sk/  Karloveská 63, 842 55 Bratislava Telefón: 02/ 6029 4113, Fax: 02/ 6542 9592
STREDISKO PRE ŠTÚDIUM PRÁCE A RODINY: Internetová stránka: http://www.sspr.gov.sk/  e-mail: info@sspr.gov.sk  Špitalská 6, 812 41 Bratislava Telefón: 02/ 5975 2513, Fax: 02/ 5296 6633
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR: Internetová stránka: http://www.statistics.sk/  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 Telefón: 02/ 5023 6111
SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE: Internetová stránka: http://www.sutn.gov.sk/  Karloveská 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava Telefón: 02/ 6029 4474, Fax: 02/ 6541 1888
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR: Internetová stránka: http://www.reserves.gov.sk/  e-mail: Kalinak@reserves.gov.sk  Pražská 29, 812 63 Bratislava 1 Telefón: 02/ 5727 8111, 02/ 5249 2351-7, Fax: 02/ 5249 6926
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR: Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/  Továrenská 7, BOX 18, 810 06 Bratislava 16 Telefón: 02/ 57881111, Fax: 02/ 52932096 Internetová stránka:
ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA: Internetová stránka: http://www.udpsr.sk/  e-mail: info@udpsr.sk  Lazovná 61, 975 04 Banská Bystrica Telefón: 048/436 3000, Fax: 048/4153271
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR: http://www.geodesy.gov.sk/  Stromová 1, 837 86 Bratislava 37 Telefón: 02/ 5937 4111
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU: Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/AMIS/www/ujd.nsf  Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 Telefón: 02/ 5824 8111
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://www.dataprotection.gov.sk/  e-mail: dozor@pdp.gov.sk  Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15 Telefón: 02/ 50239418, Fax: 02/ 50239441
ÚRAD PRE FINANČNÝ TRH: Internetová stránka: http://www.uft.sk/ Radlinského ul, 813 18 Bratislava Telefón: 02/ 5726 2110
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR: http://www.normoff.gov.sk/  Štefanovičova 3,  P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 Telefón: 02/ 5249 6847, 02/ 5249 8030
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ: Internetová stránka: http://www.urso.gov.sk/  Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Telefón: 02/ 5810 0411, Fax: 02/ 5810 0479
ÚRAD PRE ŠTÁTNU POMOC: Internetová stránka: http://www.usp.sk/  Radlinského 37, 811 07 Bratislava Telefón: 02/ 5720 2613, Fax: 02/ 5720 2615 Internetová stránka:
ÚRAD PRE ŠTÁTNU SLUŽBU: Internetová stránka: http://www.upss.sk/  e-mail: upss@upss.sk  Dr. Vladimíra Clementisa 10, 826 53 Bratislava 29 Telefón: 02/ 48 282 101, Fax: 02/ 48 282 237
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk/  Páričkova 18, POBOX 76, 820 05 Bratislava 25 Telefón: 02/ 5556 7512
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR: Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk/  Švermova 43, 974 05 Banská Bystrica Telefón: 048/ 4300 111, Fax: 048/4132 563
ÚSTAVNÝ SÚD SR: Internetová stránka: http://www.concourt.sk/index.html  Hlavná 72, P.O.Box E-35, 042 65 Košice 1 Telefón: 055/ 6227 671, 055/ 6227 629
ÚRAD PRE VYBRANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY: Nám. SNP č. 19, 816 10 Bratislava Telefón: 02/ 5955 7354

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html


Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu
 

Design by Cezmín Horné Chlebany 2010