wz
 

Anežka Vražbová, pán starosta Ing.Ján Mašír, Zdenka Gulíková a bývalá pani starostka Helenka Gálisová.

Rok 2010

Čo sa dialo v obci v roku 2010
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

  Heslovite...
 Počet obyvateľov k 1.1.2010 -
348

Do sály KD bolo zakúpených 100 ks čalúnených stoličiek pričom na ne prispel sponzorsky vo výške 20000 Sk ešte pred prijatím eura Ing. Hnilica a starosta vybavil zľavu 200€ pri kúpe.

V budove Tj bola spustená rozhlasová ústredňa, ktorá predtým slúžila pre potreby obce.

Prijatie sponzorského daru - umývacieho dvojdrezu v hodnote 450€ od Ing. Jozefa Paulúsika.

Po prívalových dažďoch bol cez cestu do Hlbočiny vybudovaný odvodňovací kanál a zaústený do jestvujúceho. Umiestnenie a rozmer kanála bol odsúhlasený Ing. Jozefom Pavlúsikom z dôvodu užívania cesty ich strojmi.

V obci  sa konalo pochovávanie basy, ktorú zhotovil Ing. Jánom Mašír, Jozefom Paulen a Edo Hano, občanmi obce a materiál  na ňu bol darovaný.

31.4. 2010 bol postavený MÁJ za prítomnosti širokej verejnosti.

2.5. 2010 vystupovala v KD cimbalovka "PONITRAN", ako ich hosť vystúpil aj Ján Medo s harmonikou a nakoniec si zaspievali s prítomnou mužskou skupinou Ing. Jánom Mašírom, Jozefom Medom, Jozefom Paulenom, Jánom Medom, Edkom Hanom.

Vystúpenia sa zúčastnil
pán poslanec NR SR Ing. Ján Kovarčík (aj on odspieval dve piesne)
a pani poslankyňa NSK
Ing. Lýdia Fórrová.

10.6.2010  búrka zaúradovala a bleskom zničila kopírku na Obecnom úrade. Škodovú udalosť poisťovňa uznala a mohla byť zakúpená nová kopírka s možnosťou využívania ako tlačiarne.

Vlhkým počasím a mrazom v zimnom období bola poškodená fasáda na kaplnke, ktorú opravoval z prostriedkov veriacich – zvončeka - Vladimír Novotný (prezývkou Bobo) a Anton Sekereš z Rajčian, ktorý bol zamestnaný na OcÚ a pod dohľadom starostu obce Ing.Jána Mašíra. Na kaplnke nakoniec boli zjednotené vonkajšie farby fasády.

25.6.2010 - navštívil obec Horné Chlebany "Cirkus Wiliams",  svoj stan rozložili na ihrisku.

Štvrtý ročník speváckych súborov seniorov okresu Topoľčany bol spojený s Chlebianskymi hodami. Večer na dvore KD hrala dychová skupina Nadličanka.

Na odberných miestach elektrickej energie - verejné osvetlenie, dom smútku a kaplnka - boli vymenené hlavné ističe a následne bola vyhotovená revízna správa. Výmena hlavných ističov v budúcnosti prispeje k zníženiu nákladov za rezervovanú elektrickú energiu. Ďalej z bezpečnostných dôvodov boli vykonané revízie na plynových zariadeniach a komínoch.

Na budove potravín boli vymenené okná a dvere za plastové – vykonávala Fy. MS Plast – Topoľčany. Práce a materiál bol zaplatený z úveru. Následne boli realizované na budove maliarske práce Marošom Záhumenským z Topoľčian.

Obec bola úspešná v žiadosti na financovanie prístavby, nadstavby a stavebných úprav na budove OcÚ a KD. Práce realizovala firma MOSAP a.s. Nitra.

24.12.2010 po polnočnej omši, ktorá bola slúžená v sále KD. VDP dekan Vlasák vysvätil novovzniknuté priestory, potom bol prítomným podávaný vianočný punč, ražňovica a biele víno zabezpečené Ing. Jánom Mašírom sponzorsky. Na dielo bol zobratý preklenovací úver. Napriek preklenovacím úverom pán Ing. Ján Mašír zanechal v obecnej pokladnici (po všetkých úhradách)   približne 8 500€.

Počas celého funkčného obdobia pána starostu Ing.Jána Mašíra obec Horné Chlebany mala výborné ekonomické výsledky a nárast majetku od roku 2002 až do odúčtovania stavby rekonštrukcie OcÚ a KD do roku 2010, bol niekoľko násobne navýšený o čom je v obecnom účtovníctve aj podrobná evidencia. Nárast obecného majetku bol niekoľko krát navýšený oproti vlastným zdrojom a vybratým daniam. Zhodnotenie obecných financií na tak malú obec ako sú Horné Chlebany nezaznamenali ani v iných obciach okresu Topoľčany.

22 projektov za 8 rokov starostovania

Za osem rokov starostovania pána Ing.Jána Mašíra bolo v obci Horné Chlebany úspešne zrealizovaných 22 projektov a to najmä vďaka nemu a ekonómke pani Zdenke Gulikovej.
Významnú úlohu pritom má aj záchrana a obnova sôch,
vydanie dvoch publikácií,
ôsmych pohľadníc,
v obci je rozostavaných 5 rodinných domov čo je za posledných 20 rokov veľký stavebný rozmach a rozvoj obce.
Okrem toho...

obec Horné Chlebany získala
2. miesto v súťaži
o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010“

vďaka mojim netovým priateľom z oboch republík.

"Nikdy sa nedá urobiť toľko, koľko sa dá sľúbiť."

Obec sa za posledných osem rokov výrazne zmenila a to najmä vďaka obetavosti, odvahe, skúsenostiam, predvídavosti, vytrvalosti, prezieravosti "zdravému sedliackemu rozumu", organizačným schopnostiam, empatickému mysleniu a iným morálnym a charakterovým vlastnostiam pána starostu obce

Ing.Jána Mašíra

a húževnatosti administratívnej pracovníčky obce,

pani Zdenky Gulikovej,
patrí medzi najlepšie účtovníčky okresu Topoľčany.

Mnoho prác počas posledných osem rokov bolo zrealizovaných bezplatne, mnoho materiálu bolo získaného čiastočne alebo úplne sponzorsky (napríklad dvojdrez v kuchyni, veľká chladnička, veľký plynový šporák, stoličky, poháre, taniere, príbory pre 100 ľudí, ozvučenie a mnoho iného). Práce boli plánované, boli robené prepočty na najvýhodnejšie obstaranie tovaru a služieb. Je nesporné, že podobný úspech sa nepodarilo zaznamenať v žiadnej okolitej obci. Obec vzala úver na zaplatenie výmeny okien na budove potravín.
Na účtoch obce zostali finančné prostriedky aj napriek úverom, ktoré obec má.
Mnoho projektov zostalo rozpracovaných a ako po jednej tretine starostovania nového pána starostu je málo pravdepodobné, že sa v nich bude pokračovať.
Mnoho sponzorov a dobrovoľníkov si nežiadalo, aby ich mená boli zverejnené. Z toho dôvodu sa o niektorých prácach a výsledkoch široká verejnosť vôbec nedozvedela.
Pán s
tarosta často vykonával niektoré práce sám alebo s rodinnými príslušníkmi. Majetok obce, ktorý nám tu zanechali predošlé generácie bol udržiavaný a príkladne zveľaďovaný, na čo by boli určite hrdí a tak pán starosta s jeho spolupracovníkmi a aj občanmi môže byť právom spokojný. Byť starostom obce nie je povolanie, ale poslanie.
Pán Ing. Jánko Mašír svoje poslanie dokonale naplnil.

Rozpracované projekty pánom starostom Ing.Jánom Mašírom
a minulým zastupiteľstvom

Viacero pripravovaných a pripravených projektov sa pravdepodobne nebude vôbec realizovať. Spomeniem len prenesenie kníh knižnice do novovytvorených priestorov a tak chránenie kníh pred ich znehodnotením. Doposiaľ to nie je urobené!

alebo... vytvorenie priestoru na slúženie omší počas zimného obdobia v terajších priestoroch knižnice; ako ďalšie možno spomenúť aj realizáciu "Odpadového hospodárstva." Na tomto projekte zastupiteľstvá a starosta Ing.Ján Mašír pracovali odhadom asi tri roky a obec Horné Chlebany bola v takomto projekte úspešná. Pre každú domácnosť by mali prísť štyri nádoby na separovaný zber objem približne 50 000€. Nové obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom by na tomto projekte  mohlo len pokračovať.
Na SSC Bratislava bola zahrnutá hlavná cesta I.triedy cez obec Horné Chlebany - oprava koberca. Táto práca sa začala dojednávať za starostovania pána Ing.Jána Mašíra a bude realizovaná až teraz v období nového starostu a zastupiteľstva najneskôr do roku 2013.
Vyriešenie čistenia odpadových vôd na tomto projekte zastupiteľstvá a starosta Ing. Ján Mašír pracovali približne šesť rokov v spolupráci so ZSVs. Všetky pripomienky a stanoviská obce smerovali k tomu, aby pri realizácii tohto projektu boli náklady na prípojky občanov čo najnižšie. Hlavným kritériom bolo, aby projekt financovala ZSVs a nemuselo byť spolufinancovanie zabezpečované obcou. Projekt by sa mal realizovať v období 2015 až 2030 podľa zastavaného územia a podpory EU.
Rozpracovaný projekt výstavby bytovky zostáva na terajšom zastupiteľstve a starostovi.

Rekonštrukcia budovy potravín a budovy TJ zostáva takisto na terajšom a následných ďalších zastupiteľstvách a starostoch.

Voľby do OZ Horné Chlebany poslanci:
Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Ladický
Stefánia Paulenová
Helena Gálisová
Ing. Michal Jaško
Štefan Kúdela
Vladimír Kmotorka

Ustanovujúce zasadnutie 27.12.2010.
Prítomným nebol predložený program na volebné obdobie a nebol menovaný ani zástupca starostu, čo sa stalo prvý krát v čase samostatnosti obce.
Pred voľbami nový kandidát na pána starostu predložil občanom na podmienky obce Horné Chlebany odvážny (realistický?) návrh na ďalšie smerovanie obce. Občanom ponúkol projekty, ktoré nie je schopná zrealizovať ani vláda SR, ako napríklad budovanie rýchlostnej komunikácie Nitra – Prievidza – obchvat. Vytvorenie fondu solidarity, nadačného fondu a mnohé iné.
Tieto sľuby a  hlavne prácu nového pána starostu, ako aj poslancov OcÚ, budeme spoločne hodnotiť v roku 2014.
Od času osamostatnenia obce Horné Chlebany od obce Rajčany, by podľa sľubov mal nastať blahobyt Švajčiarska v Horných Chlebanoch. Faktom však zostáva múdrosť našich predkov vyjadrená, v myšlienke:

"Nikdy sa nedá urobiť toľko, koľko sa dá sľúbiť."

Nuž a tak ponaučenie z myšlienky predkov bolo, je a aj bude vždy poriadne tvrdé.

Na konci bilancovanie činnosti nášho pána starostu Ing.Jána Mašíra v časoch od roku 2002 do roku 2010 mi zostáva napísať to jednoduché od srdca:

"Ďakujem Vám"
pán starosta Ing. Janko Mašír

za všetko dobré, čo ste pre našu malú dedinku medzi troma pohoriami v oblasti strednej Nitry vykonali a to tak v mene svojom, ako aj v mene tých spoluobčanov, ktorí si dokážu vážiť mravčiu prácu konanú a aj vykonanú v prospech iných ľudí bez rozdielu.

Spísané nie je všetko, čo ste urobili, veď nie som detektív, aby som pátrala po každom Vašom kroku a konaní v prospech obce a jej obyvateľov. Mnoho z toho, čo uvádzam som sa dozvedela hlavne počúvaním iných ľudí z obce a čo-to ste aj Vy sem-tam povedali "medzi rečou" a ďalší takisto, a čo-to aj z rozpráv chlapov dediny v miestnom pohostinstve a napokon ste mi dali spísané hlavné body výstavby obce. preto som mohla doplniť údaje na web o činnosti v rodnej obci našich synov.

Na záver ešte želanie...

Daj Boh nášmu terajšiemu pánovi starostovi dostatok zdravia a síl, odvahy, schopností, prezieravosti, vytrvalosti, húževnatosti, obetavosti,  zdravého "sedliackeho rozumu", empatie, lásky k rodnej domovine a iných potrebných morálnych kvalít na zrealizovanie predvolebných sľubov.

Náš bývalý pán starosta Ing. Ján Mašír tieto dary od Boha využíval rozumne a naplnil čas dvoch volebných období dielom hodným obdivu a nasledovania.

Anežka Vražbová

P.S.: Ďalšie informácie nájdete na stránkach tohto webu.

Odkazy na moje weby
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
 Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
 Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
   Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
 Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
 Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
 Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
  
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
 Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
 Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
 Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
 
Príroda: http://agika.szm.com 
 
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
 Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
 Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť | Dopredu