wz

Rok 2009

Čo sa dialo v obci v roku 2009
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

 Heslovite...
 Počet obyvateľov k 1.1.2009 - 345

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

Pochovávanie basy sa konalo v kultúrnom dome a predviedli ho ochotníci z Horných Chlebian:
Peter Boris,
Ing. Ján Mašír,
Irena Mašírová,
Jozef Paulen,
Štefánia Paulenová,
Ján Dúcky ml, st., p. Dúcka, a iní.
Ušitie kostýmov zrealizovala pani Šmotláková a kostým smrťky maľovala Júlia Mašírová.

Tretí ročník speváckych súborov seniorov okresu Topoľčany.

"Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava" - akcia sa konala v Horných Chlebanoch, pozvaných bolo 20 hostí na slávnostné posedenie v kultúrnom dome.

Kultúrne popoludnie s DH Nadličanka na "Chlebianske hody."
V tento deň bola vysvätená socha sv. Jána Nepomuckého financovaná z fondu V4 a sponzorského daru pána sochára
Dušana HAGARU.
Podstavec zrekonštruovali:
Anton Sekereš,
Štefan Kúdela,
Ing. Ján Mašír.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Oprava vodovodu v budove TJ.

Oprava strechy reštaurácie pútnik.

Odpredaj pozemku vedeného Správou katastra Topoľčany, pre okr.Topoľčany, obec Horné Chlebany, kat.úz. Horné Chlebany ako parcelu 3/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2 spoločnosti MOSAP, a. s. so sídlom v Nitre, zastúpený Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva, ako kupujúcemu, za cenu ustanovenú úradným odhadom v sume 1,60 € za 1 m2, t. j. 571,20 €, za účelom realizácie výstavby bytového domu na danom pozemku s následným odpredajom bytov a k bytom prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov pre obyvateľov obce za cenu zhodnú s cenou nákupnou.

Zmena účelu žiadosti o eurofondy.
Žiadosť o financovanie I. etapy -
 
Prístavba a nadstavba KD a úprava – zjednotenie fasády v realizovanej časti
- Podanie žiadosti prístavba, nadstavba a rekonštrukcia kultúrneho domu – PPA Nitra,
- b/ rekonštrukcia kultúrneho domu (Ministerstvo pôdohospodárstva)
- c/ oprava kultúrneho domu (MF SR).

Starosta obce vybavil dve dotácie na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu. Jedna dotácia bola určená na opravu strechy a válovcov, zvodov. Druhá dotácia bola určená na výmenu okien, dvier, osvetlenia, zníženie stropu v sále, kuchyne, zabezpečovacieho zariadenia.
Rekonštrukcia budovy KD
zníženie stropu,
rekonštrukcia osvetlenia,
kúrenia,
výmena okien,
dvier,
vymaľovanie,
zhotovenie schodiska na javisko vrátane zábradlia, ktoré bolo darované Jozefom Paulenom,
osadenie vstupných dvier z bočného schodišťa.

 

Oprava komínov,
očistenie strechy – jej náter,
oprava oplechovania,
válovcov a
zvodov z prednej strany KD.

 

Rekonštrukcia kuchyne
vrátane elektroinštalácie,

 
vodoinštalácie,
odpadu,
osvetlenia,
montáž ohrievačov.
Zhotovenie obkladov a dlažby,
odsávania,
výmena okien,
dvier,
montáž bojlera.
Zakúpenie nerezového šesťhorákového plynového sporáka.
Zväčšenie vstupu pred svadobkou.

Po rekonštrukčných prácach prišli pomôcť ženy z obce upratovať priestory KD a kuchyne. Upratovanie trvalo celý týždeň.

Ďalšie práce...
 
Demontáž mreží ich očistenie náter a spätná montáž.
Montáž zabezpečovacieho zariadenia v KD, OcÚ a v sklade.
Výmena okien na OcÚ a následne vymaľovanie.
Vybrúsenie a náter parkiet v sále KD.
Oprava poklopu na dažďovej kanalizácii pred pekárňou.
Čistenie odkalovacích košov na dažďovej kanalizácii.
Upratovanie dvora pri bytovkách. Z priestoru bolo vyvezených 120 aut materiálu.

Rekonštrukcia sochy sv. Janka Nepomuckého.

V obci bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu pre Kúdelovú s partnerom.

Vydanie publikácie "Nové pohľady"

Vydanie publikácie "Nové pohľady" finančne podporené z V4.
 
Zostavovateľ publikácie pán Dušan VAŇO
 
autori príspevkov do publikácie:
 
Vladimír Lemeš,
 
Alžbeta Medová,
 
Ing. Ján Mašír.
 
Publikáciu sa podarilo vydať najmä vďaka finančnej podpore
 
V4   a sponzorov: 
 
MvDr. Jozefa Paulena,
 
Dušana Vaňa,
 
Vladimíra Lemeša a iných v náklade 300ks.

Spomienková oslava 55. výročia ochotníckeho divadla v obci Horné Chlebany.
Pri tejto príležitosti boli vydané 4 pohľadnice v náklade po 300ks z každého druhu.
Oslavy podporilo PD Veľké Dvorany Ing. Jozef Gulik a Peter Gulik.

Internetová súťaž

Obec Horné Chlebany získala 3. miesto v súťaži o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010“. O pekné 3.miesto sa pričinili najmä moji netoví priatelia z ČR a SR, začo im ďakujeeem!

Anežka Vražbová

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu