wz

Rok 2007

Čo sa dialo v obci v roku 2007
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

Heslovite...
 
Počet obyvateľov k 1.1.2007  - 357

Vypracovanie PHSR obce Horné Chlebany na roky 2007 – 2013

Komisia „Verejný záujem“ - voľba
Schválenie Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú:
predsedom komisie je p., Gálisová Helena.
Členovia komisie:
Bc. Boris Peter,
Paulenová Štefánia.
Zloženie škodovej komisie, ktorej členmi sú:
predseda: Bc. Boris Peter
Členovia komisie:
p. Paulenová,
p. Guliková.

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií  Nitrianskeho kraja“
a „Región -  Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť II“.
Likvidáciu fekálií pre rok 2007 firmou ZDA Holding Slovakia a.s., Bošany i zvýšení ceny za skladovanie komunálneho odpadu.

Žiadosti TJ Horné Chlebany na odhlásenie družstva – dorast. Poplatok za  odhlásenie je 5.000,- Sk. Návrh bol jednohlasne schválený.

Zmluva o poskytovaní BOZP a PO
Prepracovaný návrh zmluvy o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi. V zmluve bola dohodnutá odmena 1.000,- Sk mesačne. Návrh i výška odmeny jednohlasne schválená s účinnosťou od 01. apríla 2007.

Zmluva s RRA Topoľčany
Starosta obce oboznámil poslancov o vyslovení názoru agentúry RRA Topoľčany v znení, že nezníži ponuku za vypracovanie PHSR obce na roky 2007 až 2013. Po prediskutovaní a zvýraznení potreby tohto dokumentu objednávku vo výške 8.000,- Sk na vypracovanie daného dokumentu bola schválená .

 Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

Prestala sa organizovať akcia „Ples OZ“. 

Akcia „pochovávanie basy“ 20. február 2007.
Finančný výnos vo výške 5.259,- Sk poslanci OZ jednohlasne schválili použiť na zakúpenie pohárov, ktoré sú potrebné dokúpiť do svadobky.

Plánovanie výstavby bytov v r. 2008 - 6 bytov,  r. 2009 - 6 bytov.

Stavanie mája“30. apríla 2007 o 18. hodine.

„Dňa matiek“  13. mája 2007 o 17.00 hodine v kultúrnom dome

Prvý  ročník speváckych súborov seniorov okresu Topoľčany.

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava sa uskutočnil v Norovciach.

Kultúrne popoludnie 13.7. 2007.
Vystupovali  "Gajdoši" a  "DH Nadličanka" - dotácia z NSK 15 000Sk.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Vybudovanie Zeleného bezbariérového vstupu do KD a OcU z finančných zdrojov "Obnova dediny" – dotácia 93.000,- Sk. Odvedená práca na bezbariérovom vstupe bola odvedená približne v hodnote 115,000,- Sk. Prácu urobili:
Vladimír Novotny,
Emanuel Jakubík,
Ľubomír Bočkay,
Martin Mašír a dočasne nezamestnaní obyvatelia obce.

Ukončenie stavby  „Renovácia miestnej infraštruktúry v obci Horné Chlebany“ firmou VOTEP Bánovce n. Bebravou.

Práce  urobené pred zástavkou smerom na Solčianky. Cestári uložili obrubníky od zákruty križovatky smerom na Solčianky a konečné terénne úpravy zrealizovala obec Horné Chlebany svojpomocne, pričom sa spolupodieľala finančne na zakúpení materiálu v hodnote 5.000,- Sk.

Prijaté cenové ponuky na akciu:
Prístavba a nadstavba reštaurácie Pútnik v obci Horné Chlebany v znení:
Ing. Haraslin Miroslav                       279.000,- Sk
Ing. arch. Miroslava Kočajdová        245.000,- Sk
Ing. arch. Juraj Zornička                    842.808,- Sk.
Ako najvýhodnejšia ponuka pre obec bola od Ing. arch. Miroslavy Kočajdovej.

Elektroinštalácie v sklade náradia  vykonal p. Vražba. Vonkajšie  a vnútorné osvetlenie v hodnote do 4 tis. Sk.

Pán starosta zabezpečil prenájom KD za 10.550,- Sk/týždeň – prenájom bol niekoľko týždňov, čo výrazne pomohlo obecným financiám.

Zhotovenie zábradlia a lávky pri Tvrdíkovi a aj zábradlia pri Bočkajovi – Šmotlákovi, finančné výdavky spojené s realizáciou lávky a zábradlia.

Obec na základe uložených opatrení, dala vypracovať Požiarny poriadok obce so všetkými prílohami. Materiál bol vypracovaný p. Milošom Ilavským z Topoľčian.  Spolu tieto dokumenty stáli 5.000,- Sk.

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu z finančnej podpory  - prácu urobil Eduard Vražba, Martin Mašír, Bc.Ján Mašír. Bola vymenená rozhlasová ústredňa, vonkajšie reproduktory, vnútorné rozhlasové reproduktory.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu