wz

Rok 2006

Čo sa dialo v obci v roku 2006
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

  Heslovite...

Počet obyvateľov k 1.1.2006 - 346
 

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

"VII. Ples OZ Horné Chlebany".  Zisk z plesu bol 3.119,50 Sk.

Oslavy stavania 1. mája boli 30. apríla o 18. hodine.

Oslavy MDD sa konali vo dvore pri Kultúrnom dome 1. júna 2006 o 17. hodine.

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava sa konal v susedných Rajčanoch.

Kultúrne popoludnie s Dychovou skupinou "Nadličanka"

Oslavy – mesiac úcty k starším posedenie dôchodcov, privítanie detí do života, privítanie mladomanželov, posedenie jubilantov 50. – 60. ročných; oslavy sa uskutočnili 14. októbra 2006.

Oslavy sv. Mikuláša sa konali 05. 12. 2006 o 17.30 h v kultúrnom dome.

Práce vykonané v obci v priebehu roka a iné

Získanie výpočtovej techniky z projektu EÚ a ZMOS.

Realizácia VO na Projekt „Renovácia miestnej infraštruktúry v obci Horné Chlebany“ a následná realizácia firmou VOTEP Bánovce n. Bebravou. Informačné tabule o stavbe zabezpečené sponzorsky.

Vybudovanie odvodnenia od Adolfa Medu po pekáreň a od Klukových po cintorín za práce z vlastných zdrojov a materiál dodala SSC.

V roku 2006 bol dobudovaný sklad náradia na dvore OcÚ.

Zakúpenie kosačky so zberným košom

Starosta vypracoval
- projekt podaný na Ministerstvo financií SR – žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu rozhlasu
- projekt podaný v rámci Obnovy dediny – žiadosť o dotáciu na vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu.
Na základe oznámenia kancelárie ZMOS–u Bratislava obec prijala informáciu, že v priebehu mesiaca septembra by mal byť riešený projekt  v jednotlivých obciach priamo schválený projekt pre informačnú spoločnosť.

ZsVS – predložila projekt k územnému rozhodnutiu odkanalizovania obce splaškovou vodou.
Starosta obce informoval o jednaní s Kovoprojekta Brno. Pripomenul, že vyslovil súhlas s gravitačnou kanalizáciou, pripomienkoval, aby súčasne s kanalizáciou boli budované aj prípojky, ktoré by končili na hranici pozemkov – oplotení rodinných domov a hlavná trasa bola na každú stranu predĺžená.

Príprava zasadnutia Mikroregiónu Bebrava
19. mája 2006 sa konalo zasadnutie Mikroregiónu Bebrava v našej obci.

Komunálne voľby

Voľby do OZ Horné Chlebany
Za starostu obce bol zvolený Bc. Ján Mašír
zástupkyňa starostu Štefánia Paulenová,
Poslanci:
Gálisová Helena
Novotná Mária
Boris Peter
JUDr. Rastislav Šatka.

Odkazy na moje weby
 Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda:
http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva:
http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu