wz

Rok 2005

Čo sa dialo v obci v roku 2005
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

Heslovite...
  Počet obyvateľov k 1.1.2005 - 342

Projekty – úprava zelene

Úprava verejných plôch s vybudovaním peších komunikácií
a rekonštrukcia autobusových zastávok, úprava verejných plôch v centre obce,

úprava priestranstva v areáli oddychu s vybudovaním chodníkov.
Obecné zastupiteľstvo vypracované projekty schválilo. Poslanci OZ odsúhlasili úhradu faktúry podľa priloženej cenovej ponuky pána Ing.Arch. Kočajdu vo výške 36.000,- Sk. Pán Ing. Arch. Kočajda vo výške 314.000,- Sk neúčtoval práce na projekte podľa platných možných tabuliek –
cena bola znížená zásluhou starostu obce.

Na verejné osvetlenie bolo namontované automatické zariadenie, súžiace na zapínania a vypínanie vereného osvetlenia pri úrovni 20 lux jasu (automatika na VO a úspora energie).

Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu
Poslanci na základe požiadaviek zákona č. 357/2004 zvolili členov komisie:
p. Gálisová – nezávislá,
predsedu komisie
p. Juríková – KDH, podpredseda
sl. Balátová – HZDS. tajomníčka

Tento rok bol zakúpený kopírovací stroj v hodnote 23.500,- Sk do priestorov kancelárie Obecného úradu. Zakúpenie žľabov, ktoré boli použité pri Pekárni, ostatný materiál i dopravu si financovali obyvatelia rodinných domov. P. Gálisová apelovala, že viacerí občania by to potrebovali. P. Medová, kotrolórka obce sa vyjadrila, že oni si to robili svojpomocne a občania, ktorí bývajú na tej ulici majú možnosť si takto upraviť priestor.

Výpočtová technika – projekt pre OcÚ spoločne so ZMOSom
Starosta obce informoval o podmienkach projektu a to potrebné spolufinancovanie vo výške 10%, s ktorým treba počítať v rozpočte na rok 2006 a doba údržby je viazaná na 5 rokov. Obec zatiaľ používala dva súkromné počítače a kopírku, ktoré priniesol starosta z domu.

Zakúpenia rodinných domov č. 23, 24, 25 na sociálne byty.
O tieto domy mali záujem Rómovia z Krušoviec a Rajčian.
Z obce Horné Chlebany o tieto domy nemal nikto záujem
. Jeden z názorov: p. Gálisová poznamenala, že starosta by tieto domy kúpiť nemal z dôvodu verejného záujmu. Poslanci však napokon schválili návrh.
p. Junasová z č. 25 sumu 40.000,- Sk
p. Chudádová z č. 24 sumu 40.000,- Sk
p. Halmo z č. 23 sumu 43.000,- Sk.

Poistenia cintorína, stromu a pomníkov proti živelnej pohrome vo výške 6.000,- Sk na rok a plnením poistných udalostí max. 30.000, - na jeden pomník. Poplatky za hrobové miesta sú takmer všetky použité na údržbu miestneho cintorína.

TIR – vypracovanie spoločnej knihy
Starosta obce informoval o vypracovaní knihy, ktorá zahŕňa všetky obce zastúpené v TIR. Bol vyslovený súhlas, aby aj naša obec bola zmienená v tejto knihe.

Nutná výmena pokazených spínacích hodín na VO. Záhumenský Jozef navrhol, že na ihrisko treba kúpiť kosačku. Potrebný hospodár TJ - bol oslovený p. Masaryk z Dolných Chlebian. Z Horných Chlebian to nechcel nikto robiť za takých finančných podmienok.

 

OZ odsúhlasilo Knihu pamätihodností obce Horné Chlebany. Do knihy boli zapísané nasledovné pamätihodnosti obce:
Kríž na cintoríne
Pieta
Kaplnka v Hlbočine
Kríž pred kaplnkou
Socha sv. Janka Nepomuckého
Kultúrny dom vrátane jeho nástenných fresiek
.

Starosta sprostredkoval stretnutie s vedením spolku SČK a inicioval občanov ochotných vstúpiť do tejto organizácie a vzal si za prioritu obnovenie činnosti, členstva v Červenom kríži. Poslanci sa k tomuto návrhu vyslovili kladne. Dohodli sa, že oslovia spoluobčanov a spolu so získanými členmi Červeného kríža by sa stretli v kultúrnom dome 28. novembra 2005. Členské je 30,- Sk na osobu a rok.

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

"VI. Ples OZ Horné Chlebany"

Oslavy MDD v obci sa konali dňa 4. júna.

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava v Krušovciach

„Mesiacu úcty k starším“ – v programe vystupovali deti z detského domova z Topoľčian.

Poslanci OZ odsúhlasili, že sa budú rozdávať darčeky deťom priamo do príbytkov v predvečer sv. Mikuláša.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

V obci za rok 2005 pracovalo na aktivačných prácach priemerne 15 nezamestnaných a priemerne 5 pracovníkov si vykonávalo absolventskú prax. V roku 2005 bolo zakúpené náradie a drobný majetok, ktorý bol potrebný doplniť, aby sa uvedené práce mohli uskutočniť. Okrem iného bola zakúpená miešačka, vysávač lístia, kosačka, elektrická píla atď.

Výstavba minitribúny na ihrisku TJ Horné Chlebany
Práce urobili dočasne nezamestnaní obyvatelia obce: Imrich Vražba,  Gerbel Miroslav, Dušan Kleštinec,  Július Kleštinec, Peter Čislák, Emanuel Jakubík. Sklad Náradia pri OcÚ budovali svojpomocne s dočasne nezamestnanými obce: Ferenčík Dezider ml., Imrich Vražba, Miroslav Gerbel, Dušan Kleštinec, Július Kleštinec, Peter Čislák.

Schválený Projekt
„Renovácia miestnej infraštruktúry v obci Horné Chlebany“

Schválený Projekt „Renovácia miestnej infraštruktúry v obci Horné Chlebany“ financovaný zo zdrojov EU, ŠR SR a obce vo výške 12,8 mil. Sk Na základe tejto skutočnosti starosta oboznámil poslancov o priebehu príprav podpísania zmluvy a následného harmonogramu prác.
Starosta stanovil komisiu na verejné obstarávanie a jej členovia obdržali menovacie dekréty. OZ vyslovilo súhlas s menovanými členmi komisie.
Na základe daných skutočností, starosta obce požiadal Obecné zastupiteľstvo o zmenu /zvýšenie/ pracovného úväzku. Poslanci jednohlasne schválili plný pracovný úväzok a cestovné zvýšené o 1.500,- Sk mesačne s platnosťou od 1. januára 2006.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   Ľudový básnik Michal:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu