wz

Rok 2004

Čo sa dialo v obci v roku 2004
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

 

  Heslovite...

Počet obyvateľov k 1.1.2004  343.

Poslancom OZ bola predložená informácia o uskutočnenom Silvestrovskom plese TJ. Pri vyúčtovaní športovci zo zisku z plesu venovali 4.000,- Sk na výstavbu tribúny. Starosta obce informoval, že výstavba tribúny TJ. nosná a strešná konštrukcia je financovaná sponzorsky čo zabezpečil  a je potrebné zabezpečiť ďalší materiál z rozpočtu obce.

Bolo vyhotovené geometrického zamerania pozemkov obce okolo cesty pre potreby výstavby chodníkov.

Poslanci jednohlasne súhlasili s opílením stromu na cintoríne, práce boli vykonané s časti sponzorsky (15000 Sk nebolo obci účtované čo vybavil starosta obce).

Príležitosť aj pre mladých... Od 01. 5. 2004 na OcÚ Horné Chlebany  vykonávala absolventskú prácu Ing. Paulenová, ktorá bola financovaná z ÚP sociál. vecí a rodiny Topoľčany, Klembarová Martina  vykonávala školskú prax.  Novotný Tomáš vykonával v obci civilnú službu.

 

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

"V.  Ples OZ Horné Chlebany".

Sadenie mája – 30. 4. 2004 o 18.00 hod. pri kult. dome – zodp. starosta obce.     

 

Deň matiek – 9. 5. 2004 o 13.30 hod v kult. dome – zabezpečiť kult. program, občerstvenie a kvety – zodp. starosta obce  a kult. komisia

 

MDD – 5. 6. 2004 o 13.00 hod. – program a priebeh osláv zabezpečil starosta obce a p. Juríková.

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava sa konal tento rok v susednej obci Norovce.

„Mesiac úcty k starším, jubilanti a uvítanie detí do života“ sa konalo 16. 10. 2004.

Príprava osláv sv. Mikuláša - Mikuláš  chodil navštevovať deti obce 5. 12. 2004 v podvečernom čase.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Starosta obce zabezpečil vypracovanie projektu na kultúrny dom a zníženie ceny projektu o 23 tisíc korún  slovenských a konečná výška finančných výdavkov na projekt KD t. j. celková suma 42 tisíc korún slovenských.

Oprava oplotenia okolo reštaurácie Pútnik.

Druhá etapa rekonštrukcie sochy sv. Floriána.

Vydláždenie plochy pod prístreškom pred kaplnkou.
Prácu urobili Imrich Vražba,
Eduard Vražba,
Kleštinec Július,
Anton Kmotorka,
Ján Kúdela.
Dlažba bola zakúpená zo zbierok a "zvončeka" veriacich, práce organizoval starosta obce.

Ukončenie rekonštrukcie VO.

Rekonštrukcia WC v KD – elektroinštalácia, obklady, vodoinštalácia montáž elektrického bojlera, dlažba.
Práce urobili:
Bliznák Miroslav,
Miroslav Štrbavý,
elektroinštalácie urobil Eduard Vražba a starosta obce.

Odvodnenie cesty predzastávky od Bliznákových k cintorínu - materiál zabezpečila SSC a práce financovala obec z vlastných zdrojov.

Projekt – rekonštrukcia plynového kúrenia kultúrneho domu
Starosta obce vybavil dotáciu vo výške 70.000,- Sk z Ministerstva financií.
Bolo odsúhlasené vykonanie prác na základe projektu i so spolufinancovaním obce. Starosta zohnal sponzorsky svietidlá a elektroinštalačný materiál a následne ho zabudovali spoločne s Eduardom Vražbom.
Vybudovanie plynovej kotolne na balkóne v KD a zhotovenie teplovodného kúrenia na balkóne, v sále a OcÚ z dotácie.
Práce urobili zamestnanci Plynoservisu Topoľčany a murárske práce Bliznák Miroslav.

 

Dohotovené  WC na cintoríne v hodnote 8.294,- Sk, práce urobil Dezider Ferenčík ml.

Cintorínsky poriadok – poplatky pre rok 2005
31. 12. 2004 vyprší doba platenia cintorínskych poplatkov. Po prejednaní na schôdzi OZ schválilo vyberanie cintorínskych poplatkov na obdobie 10 rokov v týchto výškach:
detský hrob     150,- Sk
1 hrob             250,- Sk
2 hrob             500,- Sk
každý ďalší  násobok 1 hrobu.

Spoločný úrad Topoľčany – odstúpenie od zmluvy
Starosta obce informoval o postupe – príprave utvárania Spoločného úradu Krušovce. Poslanci schválili odstúpenie od zmluvy so Spoločným úradom Topoľčany a uzatvorenie zmluvy za stavebnú časť s Ing. Kohútom s platnosťou od 01. 01. 2005 (zmena znamená pre obec nižšie náklady na chod úradu).

Hlavný kontrolór
Deň konania voľby nového hlavného kontrolóra obce  bol 26. 11. 2004.
Úväzok nového hlavného kontrolóra obce schválený a to 0,025 % - 3 hodiny v mesiaci.
Do funkcie hlavného kontrolóra bola zvolená pani Alžbetu Medová. Úväzok na výkon práce bol určený na 0,025% od 1. 12. 2004. Priestor výkonu a materiálneho zabezpečenia hlavného kontrolóra obce – kancelária OcÚ.

Vypracovanie euro-projektu chodník – vyhlásená výzva

Poslancom bola podaná informácia o vyhlásení euro-projektu na chodník. Starosta obce informoval o začatých prácach na vypracovaní euro-projektu na stavbu – „Chodník popri štátnej ceste I/64“. Pripomenul, že financovanie vypracovania projektu bude v dvoch etapách. Prvá splátka musí byť zaplatená ešte tento rok a to vo výške 25.000,- Sk. Zvyšná zmluvne dohodnutá odmena vo výške 75.000,- Sk bude vyplatená až po schválení projektu po podpise zmluvy.

Pani L.... bola zaplatená jednomesačná platba za elektrickú energiu /forma sociálnej dávky/ a zároveň jej bola ponúknutá možnosť privyrobiť si upratovaním kultúrneho domu po rekonštrukčných prácach.  Túto možnosť prijala.

„Je to utópia projekt za 12,8 mil Sk pre Horné Chlebany!“

tento rok bola podaná žiadosť na financovanie chodníka a troch častí projektov úpravy zelene a verejného priestranstva v obci. Rozpočet tohto projektu je vo výške 12,8 mil Sk. Celý projekt bol so žiadosťou zaslaný na financovanie z eurofondov. Podmienkou je 5 % spolufinancovanie. Projekt bol poslancom OZ a občanom podrobne predstavený. Nikto nemal doplňujúce návrhy ani doplňujúce vylepšenia. Jeden názor zaznel od pána Ing.Ladického: „Je to utópia projekt za 12,8 miliónov Sk pre Horné Chlebany!“

Môj dovetok: "A utópia sa stala skutočnosťou vďaka obetavej činnosti pána starostu Ing.Jána Mašíra."

Vydláždenie odpadového kanála na ulici poza firmu VIMAR.

V sále DK bola slúžená tretí krát polnočná sv. omša na úmysel a podporu obce v podaných projektoch.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu