wz

Rok 2003

Čo sa dialo v obci v roku 2003 za pôsobenia
pána starostu Ing.Jána Mašíra

Heslovite...
Zriadenie spoločnej úradovne v Topoľčanoch (stavebný úrad, opatrovateľská služba, miestne komunikácie)

03. januára 2003
1. novozvolený starosta obce Mašír Ján, Bc zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
Balátová Ľudmila
Borisová Helena
Gálisová Helena
Juríková Viera
Záhumenský Jozef
Zloženie jednotlivých komisií:
sociálna a poriadková: predseda: Borisová Helena
člen: Vražba Eduard, Jakubíková Helena
šport a práca s mládežou: predseda: Jozef Záhumenský ml.
člen: Kúdela Štefan, Káèer Ján, Oravec Roman
kultúrna: Predseda: Juríková Viera
člen: Ján Medo, Zuzana Kúdelová, Rajnohová Irena
finančná: predseda: Balátová Ľudmila ml.
člen: Ďatelinková Margita, Juríková Martina
stavebná a ŽP: predseda: Helena Gálisová
členovia: Adolf Medo, Kúdelová Mária, Ing. Kubráňová Martina.

Dňa 18. 03. 2003
Zákaz prevádzania hazardných hier na verejných priestranstvách a v objekte "Reštaurácie Pútnik"

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

"IV.  Ples OZ Horné Chlebany", ktorý sa uskutoční 15. 02. 2003 v KD . OZ schválilo cenu jednej vstupenky vo výške 300,- Sk. Starosta i poslanci OZ prisľúbili spoluprácu.

V budove Pútnik bola zistená závada, ktorá bola odstránená /vyvložkovanie komína./

Na OcÚ bola predložená žiadosť o vytvorenie skladu na ihrisku. Poslanci túto žiadosť jednohlasne schválili s podmienkou, že práce na sklade budú vykonávané svojpomocne a materiál bude financovaný z OcÚ. Starosta zabezpečil tehlu, drevo na krov, stropné panely, elektroinštalačný materiál a bránu sponzorsky.

Ďalej bola prejednaná žiadosť o vytvorenie cyklotrialu. OZ i TJ súhlasí s podmienkou, že cyklotrial si záujemcovia vytvoria svojpomocne bez. finančného zaťaženia OcÚ alebo TJ.  Starosta zabezpečil zeminu a dopravu sponzorsky.

OZ súhlasilo s finančným príspevkom vo výške 500,- Sk a pomocou pri zbere starého železa a papiera.

Požiadavka TJ zakúpiť 1 ks plynové gamatky do kabín dorastu bola odsúhlasená.

Dňa 24. marca 2003 sa dožil náš p. dekan Vdp. Valach Ondrej 55 rokov života. Pri tejto príležitosti požiadal OcÚ o bezplatné zapožičanie KD na 22. marca 2003. Účasť bola hojná a oslava narodenín dôstojná.

Druhý ročník „Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava“ bol realizovaný  v Horných Chlebanoch, pozvaných  bolo 40 hostí na slávnostné posedenie do KD.

Starosta zabezpečil financie za prenájom reklamných plôch v obci. OcÚ a spoločnosť ISPA uzatvorili zmluvu na výstavbu dvoch reklamných pútačov. Ďalej bola podaná informácia o uzatvorení zmluvy i s p. Vlnkom na umiestnenie reklamného pútača z čoho vzišiel aj príjem do obecnej pokladne.

OZ schválilo kontrolórku obce p. Piknovú Zdenku na pracovnú zmluvu.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - výmena svetelných zariadení za úsporné na hlavnej ceste 3,5 násobne na vedľajších takmer sedemnásobne.

Rekonštrukcia pivničných priestorov – elektroinštalácie, podlahy, skladu CO, príručného skladu, zasadačky, nádvorie (časť materiálu starosta zohnal sponzorsky)

Úprava asfaltovej plochy pred reštauráciou (časť prác starosta vybavil aby nebolo účtované a bolo vyrovnané skládkou)

Schválený rozvojový plán a akčný plán obce od 2003 do roku 2006

Osadenie nových lavíc (14 ks) pod prístrešok a staré boli opravené a premiestnené pred objekt kaplnky. Konštrukcia lavíc bola vyrobená vo Vímare za podpory Viery Koštialovej – majiteľky,
náter prevádzal Július Kleštinec,
montáž dreva Ján Jankovič.
Materiál bol zakúpený zo zbierok veriacich a časť zabezpečil starosta sponzorsky.

Prvá etapa rekonštrukcie sochy sv. Floriána, prevoz sochy a osadenie bolo zrealizované vozidlom TELEMONTU Bratislava sponzorsky, ktoré vybavil starosta obce ( predpokladaná hodnota 10000Sk)

Na základe žiadosti Zákl. umeleckej školy v Topoľčanoch, OcZ  odsúhlasilo uhradiť sumu 500,- Sk na zakúpenie klavíra.

Starosta predložil návrh na opravu studne na miestnom cintoríne a odpojenie od verejného vodovodu z dôvodu finančnej úspory. Poslanci doporučili zakúpiť pumpu a zrealizovať opravu do 1. mája 2003.

V priebehu roka bol zrealizovaný nákup na doplnenie vybavenia svadobky.

Medzi udalosti, ktoré sa udiali patrí i odvod brancov. Pre brancov bolo pripravené pohostenie.

Starosta obce zakúpil dve katastrálne a jednu turistickú mapu pre potreby OcU.

Poslankyňa slečna Balátová predložila návrh na vytvorenie klubu mládeže. Poslanci doporučili dopracovať program činnosti. Konala sa príprava akcie MDD a futbalového turnaja.

V priebehu roka starosta zabezpečoval čistenie obce najmä odvodňovacích kanálov (vyvezených bolo približne 15 nákladných aut materiálu – nakládka a vývoz bol sponzorsky).
Bol realizovaný výrub náletových drevín. Kosenie verejných priestranstiev starosta začal realizovať vlastnou kosačkou, nakoľko obecný krovinorez bol pokazený a jeho oprava by bola nerentabilná. Nakoniec sa musel zakúpiť nový krovinorez na úpravu zelených plôch.

Stretnutie zástupcov mikroregiónu
Starosta obce pozval poslancov OZ na stretnutie mikroregónu, ktoré sa uskutočnilo 17. 07. 2003  o 17.00 hodine v Rajčanoch.
Stretnutia sa zúčastnili:
Gálisová Helena,
Juríková Viera,
Borisová Helena,
Balátová Ľudmila,
Guliková Zdenka.

Poslanci odsúhlasili osadenie dvoch lavičiek  na cintoríne.

Obec Horné Chlebany získala 0,04 % akcií Západoslovenskej plynárenskej spoločnosti.

Pripravovali sa vyjadrenia k projektu na stavbu – „Chodník popri štátnej ceste I/64“, dopracovával sa samotný projekt, zapracovala sa aj opačná strana do projektu (strana popred pekáreň, ihrisko, stred obce, tabule, zastávky).

V sále DK bola slúžená druhý krát polnočná sv. omša na úmysel a podporu obce v podaných projektoch, veriacich obce.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu
 

by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz